Hajaasustuse programm

26.03.15

Alates 18. märtsist 2015 algab Hajaasustuse programmi taotluste vastusvõtt.
Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt
 18. mail 2015.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Kui kahel eelneval aastal said taotust taotleda pered, kelle leibkonda kuulus vähemalt üks kuni 18 aastane laps või  kuni  35 aastane puudega pereliige, siis sellel aastal see nõue puudub. Kõik maapiirkondades hajaasustuses elavad pered saavad toetust taotleda.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse  tegevusi neljas  valdkonnas:

  • veesüsteemid;
  • kanalisatsioonisüsteemid;
  • juurdepääsuteed;
  • autonoomsed elektrisüsteemid (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1.      taotleja elab alaliselt ajaasustuses selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
2.      taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2015);
3.      taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d).

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja oma- ja kaasfinantseering  peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Enne taotluse koostamist tuleb kindlasti tutvuda programmdokumendiga

Taotlusvormid leiab EAS kodulehelt

Toimetaja: LIIA SIREL

Valla statistika

Rahvaarv: 3963
Pindala: 170 km²
Suurim asula: Nõo alevik (1542)
Koole: 1+1
Külasid: 20, alevikke 2