12.04.19

Hajaasustuse programmist raha taotlemine

Taotlusvormid leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehelt

 

Nõo valla Omaalgatuse Fondist rahalise toetuse taotlemine

Taotluse vorm
Aruande vorm

Projektitoetuse taotlemine dokumendivormid
Taotluse vorm
Aruande vorm

Avaliku ürituse korraldamine
Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus

Sotsiaalhoolekanne
Hooldajatoetuse määramise avaldus täiskasvanule 
Hooldajatoetuse määramise avaldus puudega lapse hooldajale
Toimetulekutoetuse taotlemise avaldus 
Koolisõidu kompenseerimise avaldus
Avaldus lasteaiakoha saamiseks
Matusetoetuse taotlemise avaldus
Lapsetoetuse taotlemise avaldus
Põhikooli või gümnaasiumi lõpetaja toetuse taotlemise avaldus
Taotlus koduteenuste taotlemiseks 
Avaldus raske ja sügava puudega lapsele sotsiaalteenuse osutamise toetuse taotlemiseks 
Avaldus esimesse klassi minevale lapsele koolitoetuse taotlemiseks 


Keskkonnakaitse

Avaldus olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
Avaldus jäätmeveo graafiku muutmiseks tiheasustusalal

Korraldatud jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja kinnitus
Raieloa taotlus Nõo valla tiheasustusalal

 

Maa- ja ehitusalased toimingud

Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlemise avaldus

Elukohateade

 

 

Toimetaja: LIIA SIREL