Nõo valla üldplaneering

27.11.14

Algatamine
Nõo Vallavolikogu 16. detsembri 2004 otsus nr 141

Eesmärk

Eesmärgiks on Nõo valla olemasoleva üldplaneeringu kaasajastamine ning edaspidise ruumilise arengu põhimõtete kujundamine. Kehtestatud üldplaneering on aluseks detailplaneeringutele ning maakorraldusele hajaasustusega aladel.

Kehtestamine
Nõo Vallavolikogu 29. juuni 2006 määrus nr 15

Üldplaneering
Seletuskiri
Põhikaart
Keskkonnatingimused
Tehnovõrgud

Üldplaneeringu failide mahukuse tõttu võib nende avanemine võtta aega.

Üldplaneeringu ülevaatamine
Nõo Vallavolikogu 18. märtsi 2010 otsus nr 29

Nõo Vallavolikogu 27. märtsi 2014 otsus nr 24

Nõo valla üldplaneeringu ülevaatamine 2014