23. VEEBRUAR TÖÖVABA PÄEV

Nõo Vallavalitsus on ühinenud üleskutsega kinkida töötajatele 23. veebruaril vaba päev.

23. veebruaril 2018 ei tööta:

Nõo Vallavalitsus
Nõo Põhikool
Nõo Raamatukogu
Luke Raamatukogu
Nõgiaru Raamatukogu
Nõo Kultuurimaja
Nõo Päevakeskus
Nõo Koduloomuuseum


Ilusat Eesti Vabariigi aastapäeva!

 


Kui sa liigud raudteel, siis ole eriliselt TÄHELEPANELIK ja järgi kõiki LIIKLUS- ja OHUTUSREEGLEID. Raudteeõnnetuste vältimine on eelkõige liikleja enda kätes.

2017. aastal toimus kokku 22 raudteeõnnetust, millest 10 olid mootorsõiduki ja rongi kokkupõrked ja 12 otsasõidud raudteel viibinud inimesele. Õnnetustes sai vigastada 4 ja hukkus 13 inimest.  Võrreldes 2016. aastaga (13 õnnetust, 7 vigastatut, 1 hukkunu) on nii õnnetuste koguarv kui ka vigastatute ning hukkunute arv kahetsusväärselt tõusnud. Õnnetuste peamiseks põhjuseks on liiklejate hooletus ning liiklus- ja ohutusreegleid eirav käitumine.

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) teeb kõikide õnnetuste asjaolude väljaselgitamiseks koostööd raudtee-ettevõtete ning Politsei- ja Piirivalveametiga, et jõuda iga juhtumi põhjusteni. Juhul, kui õnnetus on toimunud raudtee ülesõidu- või ülekäigukohal, kontrollitakse põhjalikult ületuskoha tehnilist ohutust, et veenduda raudteeinfrastruktuuri nõuetele vastavuses (korrektne märgistus ja muud liikluskorraldusvahendid, nähtavus). Õnnetusjuhtumite analüüs näitab, et ükski 2017. aasta õnnetus ei ole põhjustatud infrastruktuuri või veeremi tehnilisest rikkest, vaid liikleja hooletusest ning reeglite rikkumisest Jätkuvalt on palju õnnetusjuhtumeid, mis leiavad aset  inimeste viibimise tõttu raudteel selleks mitte ettenähtud kohas. 2017. aasta õnnetuste koguarvu on tõstnud ka raudteetöödel toimunud rongi kokkupõrked töömasinaga.

TJA paneb inimestele südamele, et raudtee on kõrgendatud ohuga piirkond ja seal liigeldes tuleb olla eriliselt tähelepanelik ning järgida igati liiklusreegleid. Vanematel soovitame oma lastele pidevalt rääkida raudteega seotud ohtudest ning liiklusreeglitest.

Kui liikled raudteel sõidukijuhi, jalakäija või jalgratturina, siis pea meeles:

 • raudtee on ohtlik piirkond juhul, kui eiratakse liikluseeskirja nõudeid
 • raudtee ületamisel ole eriti tähelepanelik ja eemalda kõik segajad (kõrvaklapid, nutiseadmed jms)
 • nähes või kuuldes lähenevat raudteesõidukit, anna sellele alati teed
 • järgi liiklusmärke, heli- ja valgussignaale, tõkkepuu asendit ja reguleerija korraldusi

Raudteed ei tohi ületada:

 • väljaspool ülekäigu- või ülesõidukohta
 • foori keelava tulega sõltumata tõkkepuu olemasolust või asendist
 • sulguva, suletud või avaneva tõkkepuu korral sõltumata foorituledest
 • reguleerija keelava märguande korral
 • viivitades

Halva nähtavuse (nt pimedal ajal, tiheda saju, pimestava päikesega) ning libedaga tuleb raudtee ületamisel olla eriliselt tähelepanelik. Autojuhid peavad libedaga arvestama sõiduki pikemat pidurdusteekonda ning alustama tavapärasest varem sõiduki kiiruse vähendamist enne ülesõitu.

Meelespea raudteel liiklemiseks on kättesaadav TJA kodulehelt: https://www.tja.ee/et/valdkonnad/onnetused-ja-statistika

Anu Võlma

Tehnilise Järelevalve Amet
Sõle 23A, 10614 Tallinn

 


Ilmunud on Nõo Valla Lehe veebruarikuu number

Laulupeo 150. aastapäevale pühendatud 2 eurose mälestusmündi kujunduskonkursil valiti 8 parima töö hulka Nõo Põhikooli 8. klassi õpilase Elizaneth Saksa joonistus

Nõo Põhikooli 8. klassi õpilane Elizaneth Saks saatis Eesti Panka oma joonistuse laulupeo 150. aastapäevale pühendatud 2eurose mälestusmündi kujunduskonkursile. Žürii valis Elizanethi joonistuse ligi 8000 töö seast nende kaheksa töö hulka, mis osalevad avalikul rahvahääletusel: http://lastejaam.err.ee/laulupidu150

Igast vanuserühmast on lõpp-hääletusele jõudnud kaks parimat kavandit ja Elizanethi kavand on üks kahest 7.-9. klassi vanuserühma kavandist, mis pääses edasi.
Hääletada saab vaid ühe kavandi poolt kaheksast. Rahvahääletus kestab 12.02 - 04.03.2018

Kõik rahvahääletusele jõudnud tööd on auhinnalised. Tööd on jagatud nelja vanuserühma ning iga vanuserühma populaarseima joonistuse autor saab auhinnaks iPad Pro koos joonistuspliiatsiga. Populaarsuselt teise koha auhind on kaasaskantav kõlar.

Rahvahääletuse võitja joonistuse järgi vermitakse 2019. aastal üldlaulupeo 150. aastapäeva 2eurone erikujundusega mälestusmünt, mis jõuab käibele kogu euroalal.

Aitame Elizanethi kavandi 2eurosele mündile!

Anna oma hääl siin


Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. veebruaril 2018 algusega kell 15.00 vallamaja nõupidamiste ruumis

Istungi päevakorras:

1. Nõo valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine. (P. Sügis)

2. Määruse „„Nõo valla soojusmajanduse arengukava 2016 – 2026" kinnitamine" muutmine. (S. Tarto)

3. Nõo vallavalitsuse hallatava haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord. (A. Laul)

4. Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine. (P. Sügis)

5. Enampakkumise korraldamine (Meeri külas Mõisa tee 5 korterid 3 ja 6). (A. Laul)

6. Riigile kuuluvate kinnisasjade otsustuskorras alla hariliku väärtuse võõrandamise taotlemine. (L. Toru, P. Raig)

6.1. Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Lao tn 1b kinnisasi;

6.2. Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Vahe tn 1 kinnisasi;

6.3. Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Vahe tn 3 kinnisasi.

7. Hoonestusõiguse seadmine MTÜ Nõgiaru Külaseltsi kasuks (end. Nõgiaru saun).
(L. Toru; R. Sangernebo)

8. Eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine. (M. Raudsaar)

9. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

10. Kohalalgatatud küsimused.

EELNÕUD

Nõo valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine

NÕO VALLA 2018. AASTA KOONDEELARVE (lisa 1)

NÕO VALLA 2018. AASTA EELARVE (lisa 2)

Seletuskiri Nõo valla 2018. aasta eelarve juurde  '

Õigusaktide eelnõud

 


Nõo raamatukogu on 15. veebruaril suletud alates kella 12.00-st.

Neljapäeval, 15. veebruaril  on  Nõo raamatukogu suletud alates kella 12.00-st.


Noorte tööotsijate koolitus


Detailplaneeringu algatamise teade

Nõo Vallavolikogu algatas 18.01.2018 otsusega nr 31 Nõo vallas Nõgiaru külas Tartu tn 13  asuva katastriüksuse detailplaneeringu ning kinnitas planeeringu lähteseisukohad. Planeeritava ala pindala on ca 1,6 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada katastriüksus kolmeks krundiks ja määrata ehitusõigus tootmis- või ärihoonete püstitamiseks. Planeering on kooskõlas kehtiva Nõo valla üldplaneeringuga. Uuringute vajadus puudub.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvud Nõo valla kodulehel.


12. veebruarini saab teha ettepanekuid aasta tegija/aasta tegu kandidaatide esitlemiseks

Ettepanekuid Aasta Tegija või Aasta Tegu aunimetuse kandidaatide osas võib teha iga vallas elav isik, vallas tegutsev asutus, ettevõte või organisatsioon.

Ettepanekuid saab teha 12. veebruarini 2018.a.

Selleks:
— saata ettepanek koos põhjendusega Nõo vallavalitsuse e-posti aadressil vald@nvv.ee;
— tuua või saata kirjalikult vormistatud ettepanek Nõo valla kantseleisse, aadressil Voika tn 23, Nõo (vallamaja II korrus).
Ettepanekule lisada märgusõna „Aunimetus Aasta Tegija" või „Aunimetus Aasta Tegu".

Nõo Vallavalitsus

"Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026" täienduse avalikustamine

Nõo Vallavalitsus on suunanud  ajavahemikul 31.01.2018 kuni 13.02.2018 avalikustamisele "Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026" täienduse eelnõu.

Avalik arutelu avaliku väljapaneku tulemuste ja ettepanekute arutamiseks toimub 13.02.2018 kell 17.00 Nõo vallamaja ruumis nr 213.

Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus.

 


Tartumaa Omavalitsuste Liit ootab ettepanekuid Tartu maakonna teenetemärgi "Tartumaa kuldne tammeoks" andmiseks

Teenetemärk Tartumaa Kuldne Tammeoks 

Tartumaa teenetemärgiga tunnustatakse inimesi, kes on pika aja jooksul olulisel määral kaasa aidanud Tartumaa arengule, siinsele majandusele, kultuurile, elukeskkonna kvaliteedile ja inimeste heaolule.

Seoses maavalitsuste tegevuse lõppemisega otsustavad teenetemärgi andmise maakonna omavalitsused ühiselt Tartumaa Omavalitsuste Liidu kaudu.

Teenetemärk antakse üle 24.veebruaril 2018 aastal Eesti Vabariigi 100.aastapäeva Tartumaa pidulikul vastuvõtul.
Kandidaate, kellele omistada teenetemärk Tartumaa Kuldne Tammeoks, saab esitada kuni 5.veebruarini 2018

 

Avalduse vorm

Laureaatide nimekiri


 

 


Riigivara võõrandamine avalikul elektroonilisel enampakkumisel

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate
kinnisasjade müümiseks. Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada Maa-ameti oksjonikeskkonnas aadressil www.maaamet.ee/maaoksjon  kuni 14.02.2018.

Nõo vallas kuulub võõrandamisele järgmine kinnisasi:

1.Tartu maakond Nõo vald Nõgiaru küla Nõo tn 38 kinnisasi (52801:001:0317; 0,57 ha; (T)) alghind 6 380.-, tagatisraha 630.-;
 

Noored korraldavad Nõo vallas inspiratsiooniõhtuid

Meie oleme kaks Nõo Noorteaktiivi liiget, kes tulid ideele luua noorte jaoks üritus, mis annab neile motivatsiooni, julgust ja süle täie inspiratsiooni, mida me loomulikult kõik vajame.
Mis on meie eesmärk? Meie eesmärgiks on süstida kogukonda, eelkõige just noortesse, inspiratsiooni ja uusi ideid.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi "Nopi Üles" tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

Tahame kutsuda Nõo valda esinema erinevatest eluvaldkondadest inimesi, keda noored peavad oma eeskujudeks. Selle jaoks vajame just Teie abi! Järgnev küsimustik on anonüümne ja sellele vastamine võtab aega maksimaalselt 3 minutit.

Tänades,
Nõo Noorteaktiiv
Elizaneth ja Kaisa

Küsimustik on leitav lingilt: https://goo.gl/forms/36DqxQWH1Zu87yR72
 

 


Loositi välja Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania auhinnad

16. jaanuaril viis loosimiskomisjon läbi Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania raames välja pandud auhindade loosimise. Nõo valda ajavahemikul 6.11.2017 kuni 27.12.2017 registreeritud 120 inimese vahel loositi välja kohalike ettevõtjate poolt välja pandud auhindu:

Võtjaks osutusid:

4-st pakist koosneva komplekti  OÜ Luke Farmimeierei karbijuustu võitsid:

Martin Viljak;
Allan Marran;
Tanel Kikka;
Üllar Muttik
Ivo Kree;
Oskar Tuuling;
Edvard Mesik;
Teet Kalberg;
Märten Vaiksaar;
Marta Tampel.

AS Nõo Lihatööstuse kinkekomplekti võitsid:

Auli Kuusesaar;
Kristjan Kirsimäe;
Birgit Liira;
Paavo Vainlo;
Juta Mikkor.

Peetsmann OÜ Külmsuitsulõhe komplekti võitsid:

Toomas Laidna;
Virgo Pihlapuu;
Lennart Pruuli.

Maavili OÜ toodangu kinkekomplekti võitsid:

Xavier Verger;
Kertti Marran;
Kristjan Metsalu.

Cautes AS'i 400 grammise kommikoti võitsid:

Kuldar Pihu;
Eimi Vool;
Kaarel Pender;
Ivo Põldver;
Priit Pärnpuu;
Sigrit Kase;
Kaili Muru-Mölder;
Kaur Kaasik;
Roland Mölder.

Kõigi Nõo valla elanike vahel loositi välja Nõo Vallavalitsuse poolt välja pandud 300 eurot, võitjateks osutusid: 

Raul Teigamägi;
Minna Juhkam;
Markus Maal;
Mare Senka;
Karin Suurmaa.


Palju õnne võitjatele!

Kõigi võtjatega võetakse ühendust. Võite väljastab Nõo valla kantselei alates 23. jaanuarist 2018.a.

 


Nõos on avatud valgustusega liuväli

Liuväli asub spordihoone ja koolide taga staadioni servas. Valgustus põleb õhtul kella 23-ni.
Uiske saab laenutada spordihoonest 1€/paar.
Uiske on piisavalt nii naistele kui meestele.
 
Tule uisutama!

Tõravere lasteaed pakub tööd kokale


Ilmunud on Nõo Valla Lehe jaanuarikuu number

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. jaanuaril 2018 algusega kell 15.00 vallamajas

Istungi päevakorras:

1. Nõo valla 2018. aasta eelarve teine lugemine. (P. Sügis, M. Raudsaar)

2. Projekti „Nõo-Elva kergliiklustee" omafinantseeringu kulude katmine. (S. Tarto)

3. Nõo Vallavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 27 „Vallavanemale hüvituste ja toetuste maksmise kord" muutmine. (A. Laul)

4. Nõo Vallavolikogu 18.03.2010 määruse nr 5 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Nõo vallas" muutmine. (E. Mölter)

5. Detailplaneeringu algatamine (Tartu tn 13 Nõgiaru külas). (P. Raig)

6. Revisjonikomisjoni moodustamine. (K. Kvarnström)

7. Nõo Vallavolikogu 20.10.2011 määruse nr 35 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord" kehtetuks tunnistamine. (A. Laul)

8. Eesti Linnade Liidu liikmeks astumine. (R. Sangernebo)

9. Nõo valla esindajate ning nende asendajate määramine Eesti Linnade Liidu volikogusse ja juhatusse. (R. Sangernebo)

10. Vallavalitsuse informatsioon.

11. Kohalalgatatud küsimused.

EELNÕUD

 


Kokkuvõte Nõo valla elanikuks registreerimise kampaaniast ajavahemikul 06.11.2017 – 27.12.2017.

Kampaania eesmärgiks oli registriandmete korrastamine ja uute elanike lisandumine Nõo valda. Üleskutse oli eelkõige neile inimestele, kes elavad Nõo vallas aga ei olnud end veel elanikuks registreerinud.
Kampaania kestel kanti rahvastikuregistrisse kampaania tingimustele vastavaid isikuid 120, neist vanusegrupiti lisandus 16 last vanuses 0–6 aastat, 8 last ja noort vanuses 7–18 aastast, tööealisi (vanuses 19–65 aastat) lisandus 87 ja vanemaid kui 65 aastat 9 inimest.
Nõo valla elanike arv oli 31.12.2017 seisuga 4274 inimest, (01.01.2017 oli elanikke 4161).

Kõigi isikute vahel, kelle elukoht on seisuga 1. jaanuar 2018 rahvastikuregistri andmete kohaselt Nõo vald, loositakse välja viis (5) kolmesaja (300 €) eurost ühekordset toetust.
Kampaaniat toetasid Nõo vallas tegutsevad ettevõtted: Nõo Lihatööstus AS, Luke Farmimeierei OÜ, Tartu Maavili OÜ, Peetsman OÜ ja Cautes AS, kes on loosimiseks välja pannud 120 registreerinule oma ettevõtte toodangut.

Loosimise korraldab ja vastutava komisjoni nimetab Nõo Vallavalitsus lähiajal.

Toetused makstakse välja hiljemalt 2018. aasta veebruarikuus.

 


Kuni 12 aastaste laste jõulukommipakkide väljastamine toimub jaanuarikuu jooksul

Nõo valla sotsiaalosakond väljastab kuni 12 aastaste laste jõulukommipakke lapsevanematele, kelle laps ei käinud 26. detsembril Nõo Kultuurimajas laste jõulupeol.
Pakke väljastame jaanuarikuu jooksul.
 
Lisanfo tel 745 5475 või 519 14119

NÕO VALLAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA KONKURSI AASTA TEGIJA/AASTA TEGU AUNIMETUSE KANDIDAATIDE LEIDMISEKS

Ettepanekuid Aasta Tegija või Aasta Tegu aunimetuse kandidaatide osas võib teha iga vallas elav isik, vallas tegutsev asutus, ettevõte või organisatsioon.

Ettepanekuid saab teha 12. veebruarini 2018.a.

Selleks:
— saata ettepanek koos põhjendusega Nõo vallavalitsuse e-posti aadressil vald@nvv.ee;
— tuua või saata kirjalikult vormistatud ettepanek Nõo valla kantseleisse, aadressil Voika tn 23, Nõo (vallamaja II korrus).
Ettepanekule lisada märgusõna „Aunimetus Aasta Tegija" või „Aunimetus Aasta Tegu".

Nõo Vallavalitsus


Nõo noored ootavad toetust oma projektiideele

Meie oleme kaks Nõo Noorteaktiivi liiget, kes tulid ideele luua noorte jaoks üritus, mis annab neile motivatsiooni, julgust ja süle täie inspiratsiooni, mida me loomulikult kõik vajame.
Mis on meie eesmärk? Meie eesmärgiks on süstida kogukonda, eelkõige just noortesse, inspiratsiooni ja uusi ideid.
Mida saad sina sellest, kui kohale ilmud?
Nagu ees pool mainitud saad sa kohe kindlasti küllaga inspiratsiooni eriti, kui juhtub esinema sinu eeskuju või lihtsalt väga meeldiv inimene. Sa võtad endaga kaasa palju uusi kogemusi ja lugusid ning rohkelt enesekindlust ning ehk näed sa peale seda oma maailma veidikene teise nurga alt.
Selleks, et kõik see ükskord päriselt ka juhtuks ja aset leiaks tahaksime kutsuda Nõo valda esinema erinevatest eluvaldkondadest inimesi, keda noored peavad oma eeskujudeks. Et teada saada, kes on noorte kõige suuremad inspireerijad koostaksime küsitluse, mida noorte seas läbi viia ja peale seda valida välja 3 kõige populaarsemat vastust. Mille abil saaksime edasi tegutseda ja peagi teieni tuua need kõige tahetumad ja täis inspiratsiooni eeskujud.


Inspiratsiooniõhtute läbiviimiseks vajame 1400€

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi "Nopi Üles" tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

 
Ava Facebooki keskkonnas järgnev link:https://goo.gl/RWCScy
 
Ja pane pildile LIKE. Et saaksime oma ideed ellu viima asuda, vajaksime kokku 200 like, seega ära kõhkle ja jaga seda ka oma sõpradega.
 
Kaisa Hanko ja Elizaneth Saks

NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE AVASTUSRETKEST TARTUMAAL VALMIS 2018.AASTA KOOSTÖÖKALENDER

Kaksteist Tartumaa noortekeskust avastasid koostöös noortega terve 2017.aasta vältel Tartumaad ning andsid selle tulemusel välja 2018.aasta koostöökalendri.

Aasta alguses tegi MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse juhatus oma liikmetele üleskutse esitada avatud noortekeskuste projektikonkursile ühisprojekt, mille tegevused soodustaksid maakonna noortekeskuste koostööd ja noorte omavahelist suhtlemist. Ideega tuli kaasa 12 noortekeskust – MTÜ Noored Toredate Mõtetega (Aeg-Ruum noortekeskus Tartus), Rõngu Noortekeskus, Nõo Noortekeskus, MTÜ Alatskivi Noortekeskus, Elva Avatud Noortekeskus, Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskus, Rannu Pere- ja noortekeskus, MTÜ Mehikoorma Avatud Noorteklubi, Ilmatsalu Noortekeskus, MTÜ Koosa Noorteklubi, Laeva valla Avatud Noortekeskus ja MTÜ Õnnemaa (Ülenurme ning Tõrvandi Pere- ja noortekeskus).

Aasta vältel said nii noorsootöötajad kui ka noored aimu sellest, mida ja kuidas teised teevad ning seda kõike läbi positiivse isekogemise, isetegemise. Projekti raames said noored osa lauamängudepäevast Aeg-Ruumi noortekeskuses, interaktiivsest sündmusekorralduse koolitusest Rõngus, koos korrastati noortetuba Laguja vanas koolimajas Nõo vallas, Alatskivi lossis toimus põnev Muuseumiöö programm, tehti tutvust mõttespordiga Elva avatud noortekeskuses, sõideti koos Piirissaarde sealsete võlude ja valudega tutvuma, Kavastu külas toimus ohutusteemaline matkamäng, Koosal noorte initsiatiivil võeti mõõtu spordis, Laevas tutvuti ettevõtlusega Laeva Meiereis ja kaasaegses piimafarmis. Aasta jooksul toimus ka kaks suursündmust – Tartumaa Noortepäev Rannus ja talendishow Ülenurmel. Projektitegevustest võttis osa üle 300 Tartumaa noore.
„Igal projekti partnerpiirkonnal on omad tugevused ja eripärad, mis annavad uue sisendi ka meie kohalikku noorsootöösse – kogemuste jagamine aitab kohaliku tasandi noorsootöösse uut hingamist tuua" rääkis projekti mõjust Nõo Noortekeskuse noorsootöötaja Egle Hänilane. „Projektil on positiivne mõju ka Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse tegevusele  - liikmed on saanud võimaluse üksteisega rohkem koostööd teha ning ühisosa leida", lisas Hänilane.

Projekti tulemusel valmis 2018.aasta noortekeskuste seinakalender Tunne Tartumaad, mille pildid kajastavad avastusretke Tartumaal.

Projekti tegevused viidi ellu riigieelarvelistest vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi kaudu. Lisaks on väga suur panus projekti elluviimise õnnestumisel ka kohalikel omavalitsustel ning noortel ja noorsootöötajatel.

Sarnane noorte ja noorsootöötajate koostööprojekt toimus MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse eestvedamisel ka 2015.aastal, mil kaheksa Tartumaa noortekeskuse osalusel viidi läbi noortekeskuste koostööpusle projekt. Tegevuste elluviimist toetas ka toona maakondlik avatud noortekeskuse projektikonkurss.

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus on 2015.aastal loodud Tartumaa kohalike omavalitsuste, piirkondlike arendusorganisatsioonide esindaja(te)st ning füüsilistest isikutest koosnev iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille eesmärk on Tartu maakonnas noorsootöö erinevate valdkondade arendamine ning ühistegevuste korraldamine. Tegevus on suunatud noortele, noortega tegelevatele töötajatele ning noorsootöö erinevates valdkondades osalevatele vabatahtlikele.

Lisainfo:
Egle Hänilane
Juhatuse esimees
MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus
+372 501 9605
Tartumaa.noorsootootajad@gmail.com

 

Mirja Jõgi
Juhatuse liige
MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus
+372 5334 0089
mirja.jogi@elva.ee

 


Detailplaneeringu algatamisest teatamine

Nõo Vallavolikogu algatas 14.12.2017 otsusega nr 17 Nõo vallas Nõo alevikus asuva Liivamäe katastriüksuse detailplaneeringu ning kinnitas planeeringu lähteseisukohad. Planeeritava ala pindala on ca 0,63 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada katastriüksus kaheks krundiks ja määrata ehitusõigus elamu ning abihoonete püstitamiseks. Planeering on kooskõlas kehtiva Nõo valla üldplaneeringuga. Uuringute vajadus puudub.

Detailplaneeringu menetlusega saab tutvuda Nõo valla kodulehel.


Nõo raamatukogu lahtioleku info

30. detsembril on Nõo raamatukogu suletud. Ilusat vana aasta lõppu ja kohtume jälle 2. jaanuaril!

Pühade-eelselt on Nõo vallavalitsuses lühendatud tööaeg

22. ja 29. detsembril on vallavalitsus avatud kella 13-ni.
Kauneid pühi!

Politsei kutsub külla- 28. detsembril kutsub politsei kogu perega külastama Lõuna-Eesti politseimaju

Politsei- ja Piirivalveamet 
Lõuna prefektuur

Teade
20.12.0217

Politsei kutsub külla

28. detsembril kutsub politsei kogu perega külastama Lõuna-Eesti politseimaju, et lähemalt tutvust teha politseitöö köögipoolega.


Lahtiste uste päeval on võimalik tutvuda politseinike ja piirivalvurite töiste tegemiste ja töövahenditega, kurjategijate jälgi aitavad leida kriminalistid, liiklus- ja patrullpolitseinikud kõnelevad oma töistest seikadest ja näitavad lähemalt, mis on „siil" või „stalker". Ka saab uurida politsei operatiivsõidukite masinaparki mootorrattast konvoibussini ning kuulekust näitavad politsei- ja piirivalveameti teenistuskoerad. Lahtiste uste päeva juhivad politseimajades kogenud ametnikud, kes jagavad töös ette tulnud seiku, annavad ohutusalast nõu ning vastavad küllatulnute küsimustele.
Lõuna prefekt Vallo Koppel märkis, et lahtiste uste päev on hea võimalus kiigata pühade ajal lähemalt politseitöö köögipoolele. „Kui kõrvale jätta patrulliv politseinik või piirivalvur ning teeninduses dokumente väljastav klienditeenindaja, jääb suurem osa korrakaitsjate tegevusest, töövahenditest ja -võtetest tavainimese jaoks varjatuks. Lahtiste uste päevale on oodatud kõik huvilised seda saladuseloori meie tavatöö ümbert avama," ütles prefekt.
Aastatega populaarsust kogunud lahtiste uste päev sai alguse mõttest tuua pühade ajal politseinike ja piirivalvurite töised tegemised meie inimestele veelgi lähemale.

Lõuna prefektuuri lahtiste uste päev 28. detsembril:

Tartu politseimajas vahemikus kell 11.00-13.00 (sissepääs sisehoovi Riia 132 tänava poolsest väravast)
Viljandi politseimajas kell 10.00-11.00 (Pargi 1, Viljandi)
Jõgeva politseimajas kell 11.00-12.00 (Suur 1, Jõgeva)
Põlva politseimajas kell 11.00-12.00 (Võru 12, Põlva)
Valga politseimajas kell 11.00-12.00 (Puiestee 4, Valga)
Võru politseimajas kell 11.00-12.00 (Räpina mnt 20a, Võru)

Lahtiste uste päeva tegevusi on lahkelt kajastama oodatud ka kohalikud reporterid.

Politsei- ja Piirivalveamet

 

 


Vallamaja fuajee aknalaualt leitud võti

Vallamaja fuajee aknalaualt leitud esmaspäeva, 18. detsembri hommikul võti. Kätte saab valla kantseleist. Kontakt tel 745 5108


Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. detsembril 2017 algusega kell 15.00 vallamaja nõupidamiste ruumis

Istungi päevakorras:

1. Nõo valla 2017. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine. (P. Sügis)

2. Nõo valla 2018. aasta eelarve esimene lugemine. (M. Raudsaar, P. Sügis)

3. Volikogu esimehele, aseesimehele, liikmetele ja komisjonide liikmetele tasu maksmine. (M. Raudsaar)

4. Vallavanemale töötasu määramine. (M. Raudsaar)

5. Vallavanemale hüvituste ja toetuste maksmise kord. (A. Laul)

6. Nõo Vallavolikogu 16.06.2011 otsuse nr 88 kehtetuks tunnistamine. (A. Laul)

7. Vallavalitsuse informatsioon.

8. Kohalalgatatud küsimused.

EELNÕUD

Nõo valla 2017. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine

Nõo valla 2017. aasta III lisaeelarve

Seletuskiri

 

Kooli staadioni kõrval on avatud kelgumägi! Tulge talverõõme nautima!


Ilmunud on Nõo Valla Lehe detsembrikuu number

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 14. detsembril 2017 algusega kell 15.00 vallamaja nõupidamiste ruumis

Istungi päevakorras:

 

1. Nõo valla üldplaneeringu ülevaatamine. (P. Raig)

2. Detailplaneeringu algatamine (Liivamäe). (P. Raig)

3. Nõo valla esindaja esitamine Luke Mõis SA nõukogusse. (A. Laul)

4. Nõo Vallavolikogu esindajate esitamine SA Nõo Hooldekodu nõukogusse. (A. Laul)

5. Endisele volikogu esimehele J. Järveojale hüvituse maksmine. (K. Kvarnström)

6. Vallavanemale lisatasu maksmine. (K. Kvarnström)

7. Nõo Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine. (Komisjonide esimehed)

7.1. Arengukomisjon;

7.2. Majanduskomisjon;

7.3. Vallaelukomisjon.

8. Vallavalitsuse informatsioon.

9. Kohalalgatatud küsimused.

 


Detailplaneeringu kehtestamisest teatamine

Nõo Vallavalitsus kehtestas 27.11.2017 korraldusega nr 404 Nõo vallas Nõo alevikus Mäe tn 2 asuva kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu (Töö nr DP-0167). Planeeritava ala pindala on ca 1,36 ha. Planeeringuga tehakse ettepanek Mäe tn 2 katastriüksus jagada viieks üksikelamu krundiks. Igale krundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks. Planeering on kooskõlas Nõo valla üldplaneeringuga. Planeeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Planeeringumaterjalidega saab tutvuda Nõo valla kodulehel.


Nõo park lõi särama

Nõo alevikus Muusikakooli kõrval olevas Nõo pargis hakkas tööle pargivalgustus. Hanke võitnud AS Connecto Eesti (varasemalt Eltel Networks AS) lõpetas 21. novembril tööd Nõo pargi valgustuse rajamisega. Kevadesse jäävad haljastuse taastamise tööd.


Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva tähistamine.

27. novembril kell 9 – 13 on võimalus Nõo valla puudega inimestel külastada  Aura terviseklubi.    TASUTA!
Kohale peab ise minema.

Palume kaasa võtta puuet tõendav dokument, ujumisriided ja mittelibisevad jalatsid!

Osalemiseks palume eelregistreerida  hiljemalt 23. novembriks valla sotsiaalosakonnas:
Telefonidel:  745 5475, 505 6437, 5191 4119 

Nõo valla sotsiaalosakond

 

 


Tartumaa noortekeskuste koostööprojekt „Tunne Tartumaad“ lõppes uhke talendishowga

18. novembril lõppes Reola kultuurimajas MTÜ Õnnemaa korraldatud meeleoluka talendishowga Tartumaa noortekeskuste 10 kuud kestnud mahukas koostööprojekt "Tunne Tartumaad". Lavale astusid Rannu, Luunja, Alatskivi, Nõo, Rõngu, Ülenurme, Tõrvandi, Ilmatsalu, Laeva ja Tartu noored talendid. Õhtut juhtis noorte seas populaarne youtuber Henri Karpov.

Eriilmelisi etteasteid kommenteeris ja hindas asjatundlik žürii: Mall Türk – Vanemuise teatri noortetöö juht; Liisa Kangur – Shate Tantsukooli treener ja tantsija; Juss Haasma – Eesti näitleja; Peeter Taim – JJ Street tantsukooli juhataja, Tartu ja Tallinna noorte DJ kooli omanik; Andri Viinalass – Ülenurme valla kultuurijuht, harrastusnäitleja ja näitejuht.

Sõbralikel žüriiliikmetel oli igale esinejale kasulikke nõuandeid ja julgustavaid sõnu, sekka ka humoorikaid kommentaare.

Talendishow võitjad gruppide arvestuses:

I koht – Nõo noortekeskus, Mick Lossmann ja Olar Vool – freerun

II koht – Tõrvandi Pere- ja noortekeskus, duo Kärt Roio ja Emili Soo – tänavatants, locking stiil

III koht – Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse noortekeskus, noortebänd *polaris
Eliise Altmäe,  Indrek Männik, Jasmin Saar, Ralf Erik Kollom

Talendishow võitjad üksikesinejate arvestuses:

I koht – Nõo noortekeskus, Pelle Põldma – laul, kitarrimäng, kasutas looper´it – omalooming

I koht – Ilmatsalu noortekeskus, Kirtty Kalda – laul, katkendid "Ooperifantoomist"

II koht – Ülenurme Pere- ja noortekeskus, Hanna Kruusma – kitarrimäng ja akrobaatiline võimlemine

III koht – Aeg Ruum  noortekeskus, Caspar Linnas – noor humorist

Õhtu teises pooles astus lavale Juss Haasma. Ta vastas publiku küsimustele, esitas mõned tuntud laulud ning mängis trummisoolo. Juss Haasma kinkis oma trummipulgad noortebändi *polaris trummarile Indrek Männikule.

Projekti "Tunne Tartumaad" jooksul toimunud sündmusi ja Tartumaa haldusreformi eelseid omavalitsusi jääb meenutama 2018. aasta kalender, kus sees ka kõikide projektis osalenud noortekeskuste lühitutvustused ja kontaktid.

Projekti tegevusi viidi ellu riigieelarvelistest vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi kaudu.

REET KRUUP

MTÜ Alatskivi Noortekeskus juhatuse liige

I koht – Nõo noortekeskus, Pelle Põldma – laul, kitarrimäng, kasutas looper´it – omalooming

I koht – Nõo noortekeskus, Mick Lossmann ja Olar Vool – freerun 


Konkurss MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse juhatuse liikme leidmiseks

Tartu Maavalitsus kuulutab välja konkursi MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse juhataja leidmiseks. MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus on Tartumaa kohalike omavalitsuste ja Tartu Maavalitsuse asutatud mittetulundusühing, mille eesmärk on ühistranspordi korraldamine maakonnas.

Juhataja tööülesanded:

Tartumaa Ühistranspordikeskuse tegevuse käivitamine;
keskuse igapäevaste tegevuste juhtimine;
Tartu maakonna bussi- ja laevaliinide toimimise tagamine;
maakonna ühistranspordi arendamiseks ettepanekute tegemine ja lahenduste väljatöötamine koostöös kohalike omavalitsuste, maakonna omavalitsusliidu, riigi ja teiste partneritega.

Nõudmised kandidaadile:

kõrgharidus (soovitavalt juriidiline, finantsalane või haldusjuhtimine) vähemalt bakalaureuse või sellega võrdsel tasemel;

vähemalt üheaastane töökogemus viimase kolme aasta jooksul avaliku teenistujana riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses;

töökogemus riigi või omavalitsuse poolt osutatavate avalike teenuste korraldamisel (eelistatult transpordiga seonduvatel tegevusaladel);

teadmised ühistranspordi toimimispõhimõtetest ja asjakohastest õigusaktidest;

väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus;

üldised teadmised mittetulundusühingute toimimispõhimõtetest;

hea organiseerimis- ja algatusvõime;

väga hea pingetaluvus;

väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;

ausus, korrektsus, kohusetundlikkus ja sihikindlus ning oskus töötada iseseisvalt püstitatud eesmärkide saavutamise nimel.

Kasuks tuleb:

kogemus organisatsiooni juhtimisel;
võõrkeelte oskus;
B-kategooria juhiluba ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Konkursi võitjaga sõlmitakse tähtajaline juhatuse liikme leping.

Avaldus koos motivatsioonikirjaga, CV ja  palgasooviga palume saata hiljemalt 4. detsembriks 2017 kell 16.00 e-aadressile tonu.vesi@tartu.maavalitsus.ee  Lisateave tel 515 4830. 


Nõo lasteaed Krõll pakub tööd tervishoiutöötajale


Nova arvutiõpe pakub puudega isikutele ja eakatele individuaalset arvutiõpet, tule tundi!


Nõo Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 21. novembril 2017 algusega kell 15.00 vallamaja nõupidamiste ruumis

Istungi päevakorras: 

1. Revisjonikomisjoni moodustamine.

2. Nõo Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine.

3. Nõo Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine.

3.1. Eelarvekomisjoni esimees;

3.2. Arengu- ja planeeringukomisjoni esimees;

3.3. Majanduskomisjoni esimees;

3.4. Vallaelukomisjoni esimees.

4. Eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine.

5. Nõo Vallavolikogu esindaja määramine Nõo Muusikakooli hoolekogusse.

6. Nõo Vallavolikogu esindaja määramine Nõo Põhikooli hoolekogusse.

7. Esindaja ja tema asendaja nimetamine Tartumaa Omavalitsuste Liidu liikmete üldkoosolekule - Omavalitsuste Päevale.

8. Vallavalitsuse liikmete arvu kinnitamine.

9. Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine.

10. Ülevaate andmine valla üürikorterite seisukorrast. (L. Toru)

11. Vallavalitsuse informatsioon.

12. Kohalalgatatud küsimused.


NÕO ALEVIKUS ON PEAGI KAKS HELKURIPUUD

 Nõo Noortekeskus koostöös Nõo vallavalitsuse ja abivalmis kodanikega Nõo vallas, on sel nädalal plaani võtnud Nõo alevisse meisterdada nö HELKURIPUUD, et inimesed (sh noored) mõtleksid rohkem iseenda nähtavamaks tegemisele pimedal ajal liikumisel.

HELKURIPUU idee seisneb selles, et helkuri puudumisel või kadumisel on helkuripuult võimalus endale uus helkur võtta ning samas on elanikel võimalus sinna ise ka helkureid juurde riputada.

Helkuripuu tegemine pole mitte tasuta helkurite jagamine, vaid nii laste, noorte kui vanemate tähelepanu pööramine liiklusohutusele ja sellele, et ELU pole arvutimäng, millel on 9 elu.

Kui sul on kodus sahtlipõhjas mõni helkur, mida sa ise ei kasuta, võid selle nädala jooksul Nõo Noortekeskusesse tuua või ise sel kolmapäeval, 15.novembril valmivale HELKURIPUULE riputada.

Planeeritavad HELKURIPUUD:
* Nõo bussipeatuses
* Kivilinna platsil

Juba on üks HELKURIPUU ka Meeri Külaseltsi juures!

 Lisainfo: noortekeskus@nvv.ee või 5019605

Kas teadsid, et esimesed helkurid olid valmistatud marmorist!


Beebide ja väikelaste mänguhommik Nõo päevakeskuses


Laguja noortetoa info


Ilmunud on Nõo Valla Lehe novembrikuu number

23.11.2017 toimub NOORTE TÖÖOTSIJATE koolitus Johannes Mihkelsoni Keskuses (16-29 aastased noored)

Johannes Mihkelsoni Keskuses on taas algamas noorte gruppi koolitus!
23.11.2017  kell 13.00 toimub noortele (16-29 a) mõeldud tööotsingukoolituse „Kuidas jõuda oma unistuste töökohani" infotund.

Osalema on oodatud  tulla KUNI 29. aastased.
Infoleht NOORTELE jagamiseks on failina (stendidele) ja kodulehel: http://www.jmk.ee/23-11-17/

Parim jagada FB-s, selleks link https://www.facebook.com/events/150176592395857/

Jätkuvalt on võimalik noortel tööotsijatel tulla teistele tasuta väärtuslikele teenustele:
- nõustamistele (karjääri-, psühholoogiline, võla-, sõltuvus-)
- tugiisikuteenusele,
- tööpraktikale
- erialakoolitusele.

Margit Tago
Projektijuht
Johannes Mihkelsoni Keskus
Tel. 5118793


Omanike Keskliit korraldab 8. novembril Tartu Dorpati Konverentsikeskuses tasuta infotunni

Infotunnile on oodatud kõik korteriomanikud, kelle majas teeb riik 01.01.2018 korteriühistu.

Tulla võivad ka need kellel juba ühistu tehtud ja need, kes pole Omanike Keskliidu liikmed. Tulla võite koos kaaslasega!
 

8. november kl 17.30 Tartu Dorpati Konverentsikeskuse Struve II saalis

 

Esinejad:

Priidu Pärna – Omanike Keskliidu juhatuse esimees, notar

Andry Krass – Omanike Keskliidu juhatuse liige, kinnisvarahaldaja, jurist

Käsitlemisele tulevad teemad:

- Milliseid elamuid uus seadus puudutab ja mis muutub?

- Mida peavad tegema korteriomanikud käesoleval ja järgmisel aastal?

- Kes hakkab tegelema haldusküsimustega?

- Kas peab riigile midagi tasuma automaatühistu asutamisel?

- Kes hakkab korteriühistut esindama ja juhtima?

- Kuidas uus seadus puudutab olemasolevaid ühistuid?

Soovitame registreeruda: omanikud@omanikud.ee, tel 642 70 20
NB! Infotunnid toimuvad koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
ning kohalike omavalitsustega

 
Uut, kehtima hakkavat korteriomandi- ja korteriühistuseadust saate lugeda siit.

 


Nõo valla elanikel on võimalik kasutada Tartu jäätmejaama

Alates novembrist on võimalik Nõo valla elanikel kasutada Tartu linnas Turu tn 49 asuvat jäätmejaama kodumajapidamises tekkinud sorteeritud jäätmete üleandmiseks. Jäätmejaam on avatud esmaspäevast reedeni kell 10.00 kuni 18.00 ja laupäeval ning pühapäeval  kell 10.00 kuni 16.00. Riigipühade ajal on jäätmejaam suletud.

Tartu linnas Turu tn 49 asuvas jäätmejaamas võetakse elanikelt tasuta vastu ohtlike jäätmeid (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid jms), suurjäätmeid, elektroonikajäätmeid (külmikud, telerid jms), vanametalli, vanapaberit, plasti, pakendijäätmeid, töötlemata puitu. Tasu eest võetakse elanikelt vastu biolagunevaid aiajäätmeid (0,6 €/t), ehitusjäätmeid ja klaasi (48 €/t), bioloogiliselt mittelagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (48 €/t), tekstiili (0,18 €/t) ning eterniiti (120 €/t).
Jäätmejaama kontakt Turu tn 49, Tartu linn ning telefonid 742 1398 ja 524 1544.

Eraisikud saavad endiselt anda üle rehve, vanapaberit, pakendeid ja patareisid Nõo alevikus vallamaja vastas asuvas jäätmepunktis (Voika tn 14).

 


Nova arvutiõpe pakub eakatele individuaalset arvutiõpet, tule tundi!


Nõo Vallavalitsus kuulutab välja Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania ajavahemikul 06.11.2017 – 27.12.2017

Kampaania eesmärkideks on registriandmete korrastamine ja uute elanike lisandumine Nõo valda.

Nõo valla elanikuks on end õigus registreerida isikul:

 • kellel on püsiv elukoht Nõo valla territooriumil;
 • kes omab kinnistut (sh. korteriomand) Nõo vallas;
 • kellel on eluruumi omaniku nõusolek.


Igale isikule, kes registreerib end  ajavahemikus 06.11.2017 - 27.12.2017 Nõo valla elanikuks ja kelle eelmine elukoht rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari 2017 seisuga ei olnud Nõo vald ning kes omab 1. jaanuari 2018 seisuga kehtivat elukoha registreeringut Nõo vallas, makstakse ühekordset toetust 100 eurot.

Kõigi isikute vahel, kelle elukoht  seisuga 1. jaanuar 2018 rahvastikuregistri andmete
kohaselt  on Nõo vald, loositakse välja viis (5) kolmesaja (300) eurost ühekordset toetust.
Loosimise korraldab ja vastutava komisjoni nimetab Nõo Vallavalitsus.

Toetus makstakse välja hiljemalt 2018. aasta veebruarikuus.


Detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Nõo Vallavalitsuse 23.10.2017 korraldusega nr 366 lõpetati omaniku soovil Nõo alevikus asuva Liiva tn 52a ja 54 kruntidega piirneva maa-ala detailplaneeringu koostamine. 

Nõo Vallavolikogu valis 30. oktoobril toimunud istungil vallavanemaks Rain Sangernebo

Nõo Vallavolikogu valis 30. oktoobril toimunud istungil 14 poolt häälega vallavanemaks Rain Sangernebo.


Nõo Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 30. oktoobril 2017 algusega kell 16.00 vallamaja nõupidamiste ruumis

Istungi päevakorras:

1. Vallavanema valimine.

2. Revisjonikomisjoni liikmete arvu määramine.

3. Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania korraldamine.

4. Vallavalitsuse informatsioon.

5. Kohalalgatatud küsimused.

 


Nõo valla Aasta Noor 2017

Nõo valla Aasta Noor 2017 on Laura Isabel Koppel.

13.oktoobril toimus Nõo Muusikakooli hubases saalis Nõo valla silmapaistvate ja andekate noorte tunnustamiskonkursi pidulik auhinnatseremoonia „Tähtede Gala" ning tordisöömine, et tähistada Nõo valla noortekeskuse 10.sünnipäeva.

Traditsioon oktoobri kuus noortekeskuse ja noorteaktiivi sünnipäeva tähistada ning tublisid noori esile tõsta, sai alguse 2016.aastal Nõo Noorteaktiivi eestvedamisel. Sel aastal esitati seitsmesse kategooriasse kokku 33 nominenti ning Aasta Noor 2017 valitigi kõigi nominentide seast.

Nõo valla aasta noor muusik 2017 - RAHEL MÄE

Nominendid: Rahel Mäe, Pelle Põldma, Iris Kera ja Markus Siht.

Nõo valla aasta noor sportlane 2017 - KATI-KREET MARRAN

Nominendid: Kätlin Ilves, Erik Ilves, Kätriin-Elise Pahva, Laura Isabel Koppel, Kati-Kreet Marran, Mick Lossmann, Olar Vool ja Anette Zukker.

Nõo valla aasta noor aktivist 2017 - KERTU BLANK

Nominendid: Kätlin Ilves, Christina Värno ja Kertu Blank

Nõo valla aasta õpihimuline noor 2017 - JASPER AUGUST TOOTSI

Nominendid: Kirke Kask, Kertu Blank ja Jasper August Tootsi

Nõo valla aasta noor kunstnik 2017 - KRISTI PEDANIK

Nominendid: Getrin Kauber, Kristi Pedanik ja Richard Sarap

Nõo valla aasta noorte tegu 2017 - LAGUJA NOORTETOA RENOVEERIMINE (Nõo noorteaktiiv)

Nominendid: MOBO orienteerumisrada, endine 6B klass – Ettevõtlusküla projekt, Nõo Põhikooli Õpilasesindus – Heategevuslikud koolilaadad

Eripreemia panuse eest kogukonna arengusse - ÕF NOVA

Nõo valla aasta noorte inspireerija 2017 - LlNDA TRUMMAL

Nominendid: Mart Mäerand, Ingrid Hamer, Egle Hänilane, Linda Trummal ja Reemet Ruuben

Aasta Noor 2017 – LAURA ISABEL KOPPEL on praegu kõigest 8 aastane. Tütarlaps tegeleb iluuisutamisega juba 5 aastat. Alustades uisutamise õppimist ei olnud ta veel 3 aastanegi. Oskuste omandamine ei olnud sugugi kerge, pigem raske. Ärme unustame, et kõikide sammude ja "piruettide" selgeks saamise juurde kuulusid ka lugematul arvul  kukkumisi ja tõusmisi!  Just see visadus teebki ta nii eriliseks. Olles varakult selgeks saanud, et spordis millegi saavutamiseks tuleb teha palju tööd ja näha vaeva. Võistlusel kukkudes tuleb tõusta ja edasi sõita, pooleli jätta ja jäält ära sõita ei tule mõttessegi, ikka naeratades võiduka lõpuni.

Esimeses võitlustules oli Laura Isabel Tartu Lõunakeskuse jääl. Tartu Cup 2015 kevadel. Järgnesid võistlused Hop Cup ja Interclub Tallinn Trophy Tallinnas ja Narva Spring. Võistlusaastal 2015/2016 toimuvatel rahvusvahelistel võistlustel nii Eestis kui Lätis. Samuti võistlusaastal 2016/2017 toimuvatel võistlustel Eestis ja Lätis. Edukaks esinemiseks oli vaja üha rohkem ja rohkem treenida! Kusjuures peab ära märkima, et ta ise naudib  uisutamist ja on väga pühendunud, harjutades tihti iseseisvalt, ilma treeneri abita "vabal jääl". Kui neiu hakkas 2016-aasta sügise koolis käima, muutusid ta päevad veel sisutihedamaks. Mitmel päeval nädalas algas treening jääl kell 6.45 ja peale trenni kooli ja peale kooli jälle trenn Lõunakeskuses. Juba sügisest pani treener ta treenima ja võistlema endast vanemate lastega Eestis ja Lätis. Lisaks Uisukooli treeningule on veel Vanemuise balletikooli treeningud, et kehalisi võimeid veelgi arendada.

 

Aitäh kõigile neile, kes noori märkasid ja tunnustamise vääriliseks pidasid ning loomulikult suur tänu toetajatele: Nõo Vallavalitsus, Liisu Lilled, Cinamon, ESCAPETARTU


Nõo Vallavolikogu uue koosseisu esimene istung toimus 23. oktoobril

23. oktoobril 2017.a toimunud vallavolikogu istungil valiti volikogu esimeheks Krista Kvarnström ja aseesimeheks Mait Raig.

Vaata lisaks: 

Nõo valla valimiskomisjoni protokoll

 Vallavolikogu esimehe valimine

 Vallavolikogu aseesimehe valimine 


TARTUMAA VÄÄRIKATE TERVISE- JA OHUTUSPÄEV TOIMUS SEL AASTAL NÕO VALLAS

Juba kuues Tartumaa eakatele mõeldud tervise ja ohutuspäev toimus sel aastal 24. oktoobril Nõo spordihoones. Üritusel osales 391 külalist.

Avasõnad lausus Tartu Maavanem Reno Laidre, Nõo vallavanem Rain Sangernebo ja Tartu Maavalitsuse terviseedenduse peaspetsialist Lea Saul.

Terviseteemadel rääkisid psühholoog Tõnu Ots ja TÜK neuroloogia osakonna õde Kaja Lestsepp. Päeva sisustasid meeleolukate etteastetega tantsuklubi Triiniks lapsed,  Nõo põhikooli poistekoor, Segaansambel "Helisev Horoskoop". 

Virgutusvõimlemise harjutusi õpetas Kaire Laidla. 

Nõo valla kohalikud ettevõtjad ja käsitöömeistrid tutvustasid ja pakkusid oma toodangut. Väljapanekute ja infolaudadega olid esindatud: Päästeamet, Maanteeamet, Häirekeskus, Tartumaa Tervisetuba. Abivahendite ettevõtted ja ühendused tutvustasid oma pakutavaid teenuseid ning müüsid tooteid.

Ürituse toimumist toetas Tartu Maavalitsus, Nõo vallavalitsus ja Nõo Tervisemeeskond.

Ürituse pildigalerii 


Detailplaneeringu teated

Nõo Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Nõo vallas Nõo alevikus Mäe tn 2 asuva kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu.

Avalik väljapanek toimub 06.11–20.11.2017 vallakantseleis (Voika tn 23, Nõo alevik).

Planeeritava ala pindala on ca 1,36 ha. Planeeringuga tehakse ettepanek Mäe tn 2 katastriüksus jagada viieks üksikelamu krundiks, mille tulemusel tekib üldplaneeringule vastav elamupiirkond. Igale krundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks. Planeering on kooskõlas Nõo valla üldplaneeringuga. Planeeringumaterjalidega saab tutvuda Nõo valla kodulehel.


Nõo lasteaed Krõll pakub tööd tervishoiutöötajale


Nõo parki rajatakse välisvalgustus

Septembris sõlmis Nõo vallavalitsus hankel soodsaima pakkumuse teinud Eltel Networks ASiga lepingu Nõo alevikus Muusikakooli kõrval asuvasse Nõo parki (Tartu tn 14a) välisvalgustuse rajamiseks. Novembris lõppevate tööde käigus rajatakse kogu pargi teedevõrgu valgustamiseks tänapäevane valgustus. Palume mõistvat suhtumist võimalike tööde käigus tekkivate ebameeldivuste pärast.

Lisainformatsiooni saab keskkonnaosakonna juhataja Sven Tarto käest sven@nvv.ee või 505 1067


Detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Nõo Vallavalitsuse 25.09.2017 korraldusega nr 329 lõpetati omaniku soovil Luke külas asuva Ojaotsa kinnistu detailplaneeringu koostamine. 


Ilmunud on Nõo Valla Lehe oktoobrikuu number

AS Nõo Lihatööstus valiti Tartumaa 2016. aasta parimaks tööandjaks

Konkurss Tartumaa Ettevõtluse Auhind on Tartu Ärinõuandla poolt läbiviidav kõrgeim maakonna poolne tunnustus ettevõtjatele, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud Tartu maakonna elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet ja sissetulekuid, muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, investoritele; on aidanud kaasa maakonna positiivsele ja tasakaalustatud arengule. Maakonna parimaid ettevõtteid valitakse tänavu juba kolmandat korda.

Hindamise aluseks on osaliselt kandidaadi möödunud aasta tegevus ja osaliselt eelmise aasta majandusaastaaruanne. Konkursi käigus selgitati välja tublimad ettevõtted kolmes kategoorias:

·         Tartumaa edendaja 2016 auväärse tiitli sai seekord Enics Eesti AS, Lõuna-Eesti suurim erakapitalil põhinev tööandja, kes avas käesoleval kuul tehasehoone laienduse, millega nende tootmispind kasvas ca kolmandiku võrra suuremaks.

·         Tartumaa parim tööandja 2016  tiitli on auga välja teeninud Nõo Lihatööstus AS - Eesti vanim ja suurim Eesti kapitalil põhinev lihatootja, mis tähistas käesoleval aastal oma 25-ndat sünnipäeva.

·         Edukaim alustaja sihtasutuse Tartu Ärinõuandla toel 2016 on Vinyl Plant OÜ, mis on üks vähestest vinüülist heliplaatide tootja terves Põhja- ja Ida-Euroopas.

Ettevõtjad saavad tunnustuse kätte linnapea Urmas Klaasilt ja maavanem Reno Laidrelt homme, 28. septembril toimuval linna ja maakonna ettevõtete  pidulikul auhinna-galal.

Projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengufond.

Varasemate konkursside info leitav Tartu Ärinõuandla kodulehelt http://www.tartu.ee/arinouandla/tartumaa-ettevotete-tunnustamine

Kontakt: Elo Spoolstra, Tartu Ärinõuandla, elo@tartu.bas.ee, tel 511 3932


Nõo laulustuudio jätkab tegevust oktoobrikuust


Nõo Veskijärve silla remont

Septembri lõpus ja oktoobri alguses toimub Nõo Veskijärve silla remont. Remondi käigus vahetatakse välja Veskijärve ääres vallamaja poolse silla käsipuud ja käiguosa puitdetailid. Seoses remondiga on mõned päevad sild suletud. Eeldatavalt saavad tööd valmis oktoobri esimeses pooles. Sild avatakse kasutamiseks esimesel võimalusel.

Lisainformatsiooni saab keskkonnaosakonna juhataja Sven Tarto käest sven@nvv.ee või 505 1067

Nõo Vallavalitsus kuulutab välja hanke talihooldustööde (lume- ja libedusetõrje) teostajate leidmiseks Nõo valla haldusterritooriumil

Nõo Vallavalitsuse 25. septembri 2017 korraldusega nr 336 on välja kuulutatud hange talihooldustööde (lume- ja libedusetõrje) teostajate leidmiseks Nõo valla haldusterritooriumil.

Talihooldustöödeks on Nõo vald jagatud kuueks piirkonnaks, mis on näha lisatud valla kaardilt. Teede täpsemad asukohad piirkondades on esitatud eraldi kaartidel piirkondade kaupa.
1. piirkond on Nõo alevik ja Viinamärdi paisjärve ümbrus- teede pikkus ~21 km;
2. piirkond on valla põhjaosa alates Tartu-Valga raudteest (v.a. Nõo alevik ja nn Vissi piirkond)- teede pikkus ~42 km;
3. piirkond on nn Vissi piirkond, mis hõlmab Vissi küla ja osaliselt Voika küla ning Tõravere alevikku- teede pikkus ~12 km. Piirkonnas 3 on tarvis teostada talihooldustöid muuhulgas 3,6 m laiuses ja 2,5 m kõrguses Vissi jalakäijate tunnelis ja sinna viivatel jalgteedel;
4. piirkond hõlmab põhiliselt Tamsa ja Illi külasid, osaliselt Uuta, Sassi ja Laguja külasid- teede pikkus ~22 km;
5. piirkond hõlmab valla lõuna- ja edelaosa (Enno, Etsaste, Kääni ja Ketneri külad, osaliselt Altmäe, Luke, Voika, Sassi ja Laguja külad)- teede pikkus ~68 km;
6. piirkond on Kolga, Aiamaa ja Unipiha külad, osaliselt  Luke küla (Luke mõisa piirkond)- teede pikkus ~17 km. Talihoolet vajavate teede ja tänavate kogupikkus on ~182 km. Talihoolet vajavate teede hulka võib lisanduda erateid vastavalt esitatud ja vallavalitsuse poolt aktsepteeritud taotlustele.
Teehoiutööde teostamisel tuleb tagada teede talvine seisunditase 1, tänavate ja jalgteede puhul seisunditase 2.

Hanke tingimused:
*Nõo Vallavalitsusele esitada pakkumised, milles ära näidata andmed kasutatava tehnika ja soovitavalt selle jõudluse kohta ning ühikhinnad lumetõrjel (€/tunnis). Töömahu arvestus toimub tegeliku tööaja alusel, nn valmisolekutasu rakendamisele ei kuulu. Vajadusel tagab Töövõtja hooldatavatel teedel lumetõrjetööks vajaliku märgistuse viisil ja mahus, mida Töövõtja peab vajalikuks kiire ja kvaliteetse hooldustöö teostamiseks.
*Eraldi tuua välja libedusetõrje teostamise võimalus(ed) ja libedusetõrje ühikhinnad. Piirkondades 1 ja 3 on vajalik teostada libedusetõrjet ka puistematerjalidega (eelistatult liivatamisega), teistes piirkondades piisab üldjuhul teepinna mehaanilisest karestamisest.
*Pakkumise võib esitada ühes, mitmes või kõigis piirkondades talihooldustööde teostamiseks. Mitme pakkumise esitamine ühele piirkonnale ei ole lubatud.
*Hindamiskriteeriumiks on madalaim ühikhind (käibemaksuta). Edukate pakkujatega sõlmib Nõo Vallavalitsus lepingu talihooldustööde teostamiseks 2017/2018 talveperioodiks.
*Talihoolet teostavad masinad peavad olema varustatud seadmetega, mille abil saab salvestada ja/või jälgida masinate marsruuti või asukohta (nn GPS-seadmed). Seadmete puudumisel korraldab nende paigaldamise Nõo Vallavalitsus. 

Pakkumised lepingulisteks talihooldustöödeks esitada e-posti aadressil vald@nvv.ee või aadressil Voika 23, Nõo alevik, 61601 Tartumaa hiljemalt 6. oktoobril 2017 kella 16.00-ks. Pakkumiste läbivaatamine toimub Nõo vallamajas 6. oktoobril 2017 kell 16.10.

Samuti ootab Nõo Vallavalitsus informatsiooni isikute kohta, kes küll omavad lumetõrjeks sobivat tehnikat, kuid ei soovi võtta endale lepingulisi kohustusi talihooldustööde teostamiseks, aga on valmis abi pakkuma kriisisituatsioonide (raskete ilmaolude) puhul. Informatsioon lumetõrjeks sobiva tehnika kasutamise võimaluste kohta kriisisituatsioonides on oodatud kogu talveperioodi jooksul.

Lisainformatsiooni annab maaosakonna juhataja Aarne Timm, tel. 745 5504, 5340 5828, e-post aarne@nvv.ee .

Lisatud joonised:

Talihoolde piirkonnad 2016-2017

1. Nõo aleviku lõuna osa
1. Nõo aleviku põhjaosa
1. Viinamärdi kant

2. Keeri, Nõgiaru
2. Meeri
2. Tõravere keskasula

3. piirkond
3. Vissi küla Pirnaku kant
3. Vissi küla väikekohad mnt kõrval

4. Illi
4. Illi suvilate piirkond detailsemalt
4. Uuta, Tamsa, Enno

5. Ketneri, Laguja, Kääni, Etsaste
5. Luke
5. Voika

6. Aiamaa, Kolga
6. Unipiha, Luke park


On aeg esitada eelarvetoatlusi

Vallavalitsus ootab 2018. aasta eelarve taotlusi hiljemalt 15. oktoobriks 2017.
Info tel 745 5002; 51 39 146 või e-post pille@nvv.ee

 


Kas sina oled sooviavalduse juba esitanud liitumaks fiiberoptilise sidevõrguga, mis toob sulle koju interneti?

ESITA SOOVIAVALDUS LIITUMISEKS KAASAEGSE FIIBEROPTILISE SIDEVÕRGUGA Sooviavalduse esitamine ei ole siduv. Liitumistasu pärast ühenduse väljaehitamist on maksimaalselt 150 EUR liitumiskoha kohta. Liitumisavaldusi saab esitada kuni 31.10.2017
 

Eesti Andmesidevõrk MTÜ on algatanud koostöös kohalike omavalitsustega Tartumaal projekti „Internet Koju", mille eesmärk on ühendada vähemalt 90% potentsiaalsetest tarbijatest ülikiiret internetiühendust võimaldava fiiberoptilise sidevõrguga. Käesoleval aastal toimub projektide ettevalmistamine, aastatel 2018 - 2020 projekteerimine ja sidevõrgu ehitus.

Internetiühendus on sama oluline kui veevärk või elektriühendus. Järgmiseks „tiigrihüppeks" on vaja Eesti kõigile kodudele ja ettevõtetele muuta kättesaadavaks kiire ja stabiilne sideteenus. Fiiberoptiline sidevõrk võimaldab aastakümneteks praktiliselt piiramatuid andmesidekiirused, mis toob tarbijateni praegused ja homsed digilahendused - internet, televisioon, valvesüsteemid, nutika kodu lahendused jm.

Sellest vajadusest on aru saanud ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning on algatanud meetme, millega toetatakse internetiühenduse loomist turutõrke piirkondades. Paraku on vahendid piiratud. Projekti edu eeldusteks on kohalike omavalitsuste koostöö ja võrguga liituda soovijate võimalikult suur arv.

Liitumissoovi esitamiseks on avatud veebileht internetkoju.ee, kus on võimalik kaardile märkida aadress, kuhu internetikaabel peaks jõudma. Projekti raames tuuakse fiiberoptiline kaabel majja ja kaablivõrguga liitumine läheb soovijale maksma maksimaalselt 150 eurot.

Eesti Andmesidevõrk MTÜ tegeleb ainult võrgu haldamisega. Digiteenuseid hakkavad pakkuma Eestis tegutsevad sideettevõtted pärast võrgu valmimist. Lõppteenuste valikust saab klient ülevaate sideettevõtete kodulehtedelt.

Projekti „Internet koju" kohta saab lisainfot kodulehelt internetkoju.ee või kohalikust omavalitusest. Liitumisavaldusi saab esitada kuni 31.10.2017. 

Internet koju infoleht

Raivo Tammiksaar
Eesti Andmesidevõrk MTÜ
Pikk tn 15a, 65604, Võru linn, Eesti

E-post: raivo.tammiksaar@eestiandmeside.ee
GSM: +372 5039516
Tel: +372 6225237
www.eestiandmeside.ee

 


Bussipeatustele nime määramine

Nõo Vallavalitsus on koostanud eelnõu Nõgiaru külla rajatavatele uutele bussipeatustele kohanime määramiseks. Eelnõu kohaselt tehakse ettepanek määrata bussipeatustele nimeks Solba.

Eelnõu.


Palume pealtnägijate abi


Beebide mänguhommik otsib algavaks hooajaks juhendajat


NÕO VALLAS OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRING toimub laupäeval, 30. septembril 2017

Kogumisringi käigus võetakse elanikelt TASUTA vastu järgmist liiki ohtlikke jäätmeid:

vanad päevavalgustuslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, vanad ravimid, õlijäätmed (vedelad) ja õlifiltrid, vanad aerosoolipudeleid, lahustijäätmed, liimijäätmed, ohtlike ainetega saastunud pühkmed, taimekaitsevahendite jäägid, värvi- ja lakijäätmed, olmekeemia jäägid ja kahjulike ainetega saastunud taara jne.

Kogumisring liigub ja peatub järgmise ajagraafiku alusel:

10.00-10.15 Nõgiaru raamatukogu juures

10.25-10.45 Tõraveres garaažide juures (Observatooriumi tn 17)

11.05-11.20 Laguja külakeskuse juures

11.30-11.45 Tamsa bussipeatuse juures

11.55-12.15 Luke raamatukogu juures

12.25-12.45 Nõo alevikus vallamaja vastas asuva jäätmejaama platsil

12.50-13.05 Nõo alevikus Nõgiaru tänavas asuva pakendikonteineri juures

Ohtlike jäätmete kogumisringi teostab Epler&Lorenz AS
Jäätmed tuleb anda isiklikult autojuhi kätte!
Info Nõo valla keskkonnaosakonna telefonilt 7455 332 ja meili aadressilt merike@nvv.ee


Märka ja tunnusta silmapaistvaid koduvalla noori!

On taas aeg tunnustada tublisid koduvalla noori! Sel aastal tunnustame noori seitsmes erinevas kategoorias ning anname välja ühe eripreemia. Täites selle vormi, saad esitada oma sõbra, koolikaaslase, naabri, tuttava, lapse - kelle iganes, nominendiks ühele või mitmele järgnevatest kategooriatest. NB! Viska pilk peale ka reeglitele, mille leiad kirjelduse lõpust.
 
Kandidaate saab esitada siin: https://goo.gl/forms/1sYo7b4JXzFxwHjF3
 
1. NÕO VALLA AASTA NOOR SPORTLANE 2017 - see on noor, kes paistab silma sportlike tulemustega ükskõik, millises spordialas (kergejõustik, tantsimine, ekstreemsport, võimlemine, maadlus, ...). Pole vahet, kas ta alles alustab või on juba aastaid spordiga tegelenud, kui see tubli noor sportlane on sulle silma jäänud, väärib ta tunnustust!
2. NÕO VALLA AASTA NOOR AKTIVIST 2017 - see on noor, kellel pidevalt miskit käsil. Ta lööb kaasa mitmetes erinevates ettevõtmistest ja/või teeb rõõmuga vabatahtliku tööd. Märkamist väärib ka keskkonna ja sotsiaalmeedia aktivist. Tema tahtejõud ja aktiivsus väärivad erilist tähelepanu ja tunnustust!
3. NÕO VALLA AASTA NOOR KUNSTNIK 2017 - see on noor, kelle joonistused ja maalid võtavad sõnatuks. Talle meeldib asju oma kätega luua - ehteid, karpe, lauanõusid, ... . Ehk on hoopis fotograafia tema kirg ning ta oskab kõige ilusamaid hetki suurepäraselt jäädvustada? Kunst on lai mõiste, seega kuuluvad siia kategooriasse ka kõik noored näitlejad ja koomikud. Kirjakunstis peitub sammuti võlu, märka noort, kellest võib sirguda järgmine kuulus kirjanik.
4. NÕO VALLA AASTA NOOR MUUSIK 2017 - see on noor, kes paistab silma oma musikaalsuse poolest. Ta oskab imehästi mängida mõnd instrumenti või laulda - või isegi mõlemat! Tema musikaalsus ja õpihimu paistab silma ning seda tuleks tunnustada.
5. NÕO VALLA AASTA ÕPIHIMULINE NOOR 2017 - see on noor, kellele meeldib ennast täiendada. Õpihimu ei pea ilmtingimata silmapaistma koolipingis, ehk on ta iseseisvalt õppinud näiteks mootorsõidukeid parandama. Või meeldib talle käia lisakursustel ja koolitustel. Õpihimu võib välja paista ka huvihariduses.
6. NÕO VALLA AASTA NOORTE TEGU 2017 - see on üks algatus, mis on alustatud ja lõpuni viidud tublide ja hakkajate noorte poolt. Miski, millest peaksid kõik vallaelanikud kuulma.
 
NB! NÕO VALLA AASTA NOORE 2017 valitakse välja kõikidest konkursile esitatud nominentidest!
 
LISAKS: NÕO VALLA AASTA NOOR(T)E INSPIREERIJA 2017 - see on isik, kes võib olla nii noor, noorsootöötaja, huvijuht, õpetaja, ema-isa, vanaema-vanaisa, ringijuht, ... ükskõik kes! Kirjuta meile sellest ühest inimesest, kes on sind tegutsema pannud, kes on sind inspireerinud oma olemise ja tegemistega, kes on sind motiveerinud end arendama.
 
REEGLID:
1. Nominent peab olema vanuses 7-26 eluaastat.
2. Nominent peab püsivalt elama Nõo vallas, sissekirjutus ei ole oluline.
3. Ühte inimest võib esitada ükskõik mitmele tiitlile.
4. Esitada saab 26. augustist kuni 1. oktoobrini.
5. Esitada võib ka iseennast.
6. Lõpliku otsuse laekunud ankeetide põhjal teeb žürii, kelle koosseisu avalikustame esimesel võimalusel.
 
KOHTUMISENI 13. OKTOOBRIL TÄHTEDE GALAL! (lisainfo tulekul)

SA Nõo Hooldekodu müüb suulisel enampakkumisel väikebussi Renault Trafic

SA Nõo Hooldekodu müüb suulisel enampakkumisel heas korras oleva sõiduki (väikebuss) Renault Trafic (2010). Alghind vara müügil on 6000 eurot.

Enampakkumine viiakse läbi 5. septembril 2017 algusega kell 15.00 Nõo vallamajas, ruumis nr 213.

Osavõtutasu suuruseks on 10 eurot, mis tuleb kanda üle SA Nõo Hooldekodu arvelduskontole nr EE171010220050692018 SEB pangas hiljemalt 4. septembril 2017 kella 16-ks.

Müüdava varaga tutvumine kuni 5. septembril kella 14.00 Nõo Hooldekodu juhatajaga selleks eelnevalt tel 53320748 kokku leppides.

Ostu-müügi vormistamiseks tehtavad kulutused kannab ostja.

Suulise enampakkumise läbiviimise tingimused

1. Suulist enampakkumist korraldab nõukogu otsusega moodustatud komisjon. Komisjon valib oma liikmete seast enampakkumise läbiviija, komisjoni esimehe ja protokollija.

2. Enampakkumise läbiviija, kuulutades suulise enampakkumise määratud ajal ja kohas avatuks, teeb enampakkumise ruumis kohalviibijatele ettepaneku registreerida end enampakkumisest osavõtjatena. Enampakkumisest osa võtta soovivate isikute nimed ning elu- või asukohad protokollitakse. Enampakkumisest osa võtta soovijad esitavad isikut tõendava dokumendi. Kui isiku eest osaleb enampakkumisel tema esindaja, tuleb tal lisaks esitada volitusi tõendav dokument (volikiri).

3. Enne pakkumiste alustamist annavad kõik enampakkumisest osavõtjatena registreerunud isikud allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise tingimustest.  Kui enam-pakkumises osaleja on täitnud punktides 2. ja 3. talle esitatud nõuded, väljastatakse talle registreerimisnumber, mille all ta esineb enampakkumise lõpuni. Seejärel tutvustab enampakkumise läbiviija enampakkumise läbiviimise ja kaebuste esitamise korda ning kuulutab välja enampakkumises osalejad ja enampakkumise sammu suuruse.
Käesoleval enampakkumisel on sammu suuruseks 50 eurot.

4. Pärast punktides 2. ja 3. nimetatud toimingute tegemist ning enampakkumise läbiviija vastavat korraldust (esimest haamrilööki) alustavad enampakkumisest osavõtjad pakkumist. Enampakkumist alustatakse alghinnast ning järgmise hinna nimetab pakkumise läbiviija vastavalt määratud sammule. Osavõtja annab pakkumisel osalemisest enampakkumise läbiviijale märku registreerimisnumbri tõstmisega.  Pakkumise kuulutab enampakkumise läbiviija haamrilöögiga lõppenuks pärast kõrgeima pakutud summa kolmekordset teatamist.

5. Enampakkumise tulemused ja käik protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed. Enampakkumisest osavõtjatel on õigus enampakkumise protokolliga tutvuda ja esitada protokolli ning enampakkumisega seonduva kohta kirjalikult märkusi või kaebusi 3 tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisest.

6. Osavõtja, kelle pakkumine on suurim, annab enne lahkumist allkirja selle kohta, et ta kohustub sõlmima vastava lepingu enampakkumiseks esitatud tingimustel ja tasuma enampakkumise käigus kujunenud hinna enne ostu-müügi lepingu sõlmimist. Allkirja andmisest keeldumisel kaotab ta õiguse lepingu sõlmimisele. Sel juhul sõlmitakse ostu-müügileping isikuga, kelle pakkumine on tunnistatud paremuselt teiseks. Juhul, kui teine pakkuja ei sõlmi lepingut, tunnistab enampakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks.

SA Nõo Hooldekodu


Kaunima omavalitsuse tiitli sai Nõo vald

Kaunis Eesti Kodu 2017

Vabariigi President Kersti Kaljulaid andis Valgas 27. augustil 2017 üle auhinnad Eesti kõige kaunimatele kodudele ning ütles, et iga kodu on südame ja armastusega tehtud. Vabariigi President on Eesti Kodukaunistamise Ühenduse patroon. Ühendus korraldab iga-aastast võistlust "Kaunis Eesti Kodu". Tänavu pälvisid tunnustuse 67 kodu, omavalitsust ja ettevõtet. Igast maakonnast tunnustati kolme kodu. Samuti anti üle auhinnad Narva, Pärnu, Tallinna ja Tartu laureaatidele ning kauneima omavalitsuse, parima tervisespordirajatise, tööstusmaastiku, kortermaja, muinsuskaitseobjekti ja energiasäästliku kodu auhinnad.

Tartumaa
Annika Juksi ja Elar Ilvese kodu Lepiku külas Ülenurme vallas
Raili Õkva ja Sulev Siida kodu Parapalu külas Meeksi vallas
Perekond Ratassepa kodu Ilmatsalu alevikus Tähtvere vallas


Kaunim omavalitsus – Nõo vald


Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas? Ära hülga oma lemmiklooma suve lõppedes.


Riigivara võõrandamine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade
müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 06.09.2017. Täpsemat informatsiooni saab
Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

 Nõo valla territooriumil võõrandatakse järgmised kinnisasjad:

1. Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Liivamäe kinnisasi;

2. Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Liivapõllu kinnisasi.

 


“Nõo valla eelarvestrateegia aastateks 2018 – 2021” eelnõu avalik väljapanek

Nõo Vallavalitsus avalikustab Nõo valla eelarvestrateegia 2018 – 2021 eelnõu.
Avalik väljapanek kestab 21.08.2017 – 03.09.2017
Ettepanekud strateegia eelnõu muutmiseks või täiendamiseks esitada kirjalikult aadressil pille@nvv.ee
 
Avalik arutelu avalikustamise kestel laekunud ettepanekute arutamiseks toimub
05.09.2017 kell 17.00 Nõo vallamaja nõupidamiste ruumis (ruum nr 213).

NÕO VALLA EELARVESTRATEEGIA 2018-2021 eelnõu
 

Elektroonikajäätmete kogumine

Nõo Vallavalitsus teatab, et septembri lõpus on võimalik ära anda suuremõõtmelisi elektroonikajäätmeid, nagu näiteks pliit, külmkapp, pesumasin, teler. Huvilistel palume hiljemalt 21. septembriks teatada vallavalitsusele (merike@nvv.ee, tel 745 5332) äraantava elektroonika loetelu, asukoht ning kontaktisiku telefoninumber. Registreerimise lõpus anname kõigile huvilistele teada kogumisringi toimumise täpse kuupäeva. Äraviimise päevaks peavad jäätmed olema toodud kas ukse või värava juurde, kuhu on suuremale veokile tagatud ligipääs.


Seoses OÜ NRTK Nõo alevikus Voika tn 20 asuva tankla töö ümberkorraldusega ei saa ajutiselt elektroonika- ja ohtlikejäätmeid Nõo alevikus üle anda. Soovime taastada jäätmete vastuvõtu esimesel võimalusel. Jäätmete vastuvõtmisest anname koheselt teada valla kodulehel ja ajalehes. 

Keskkonnaosakond


1. september Nõo Muusikakoolis

 

12.00 avaaktus kõikidele klassidele
12.30 1. klassi õpilastele ja lastevanematele koolielu tutvustus ning tunniplaan

 


23-25. august Nõo noortekeskuses suvevaheaja laager

 
Suvevaheaja laagri osalustasu on 5€, mis sisaldab kogu laagri programmi, toitlustust kolmel päeval, õhtuoodet, kinokülastust ja transporti Tartusse ning tagasi.
 
Lisainfo ja registreerumine: noortekeskus@nvv.ee või 50 19605
 

Kahna karjääris toimuvad laskmisvõistlused

ERLK teavitab üritusest Kahna karjääris, mis toimub 18-20 august 2017.a. 
 

Kohapeal vastutavaks isikuks Erki Vään tel.5014110


Nõo põhikooli info

1. september Nõo Põhikoolis:
2.–9. kl aktus kell 8.30
1. ja 9. kl aktus kell 10.00

Õpikute ja töövihikute väljastamine
23. augustil 4.–5. kl
24. augustil 6.–7. kl
25. augustil 8.–9. kl
Kõikidel päevadel kell 9.00–13.00

1.–3. kl õpikud ja töövihikud jagavad õpetajad
1.–4. kl õpilastel tuleb soetada koolipäevik 3€


Ilmunud on Nõo Valla Lehe augustikuu number

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. augustil 2017 algusega kell 15.00 Nõo vallamaja nõupidamiste ruumis

Istungi päevakorras:

 

1. Huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.09.2017 – 31.12.2018 tutvustamine.

(E. Hänilane)

2. „Noorsootöö seaduse" § 15² lõikest 1 tulenevate ülesannete delegeerimine Nõo Vallavalitusele. (A. Laul)

3. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Mosina saun). (A. Laul)

4. Eelarvekomisjoni liikme M. Saar´e komisjoni koosseisust välja arvamine. (A. Laul)

5. MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus asutamisel osalemine. (R. Sangernebo)

6. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Tartumaa Omavalitsuste Liidule. (R. Sangernebo)   

7. Nõo valla eelarvestrateegia 2018 - 2021 eelnõu tutvustamine. (P. Sügis)

8. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse  informatsioon.

9. Kohalalgatatud küsimused.

 


Nõo raamatukogu on 19. augustil suletud

Nõo raamatukogu on laupäeval, 19. augustil suletud.
               
                                Vabandame

Kas sina oled sooviavalduse juba esitanud liitumaks fiiberoptilise sidevõrguga, mis toob sulle koju interneti?

ESITA SOOVIAVALDUS LIITUMISEKS KAASAEGSE FIIBEROPTILISE SIDEVÕRGUGA Sooviavalduse esitamine ei ole siduv. Liitumistasu pärast ühenduse väljaehitamist on maksimaalselt 150 EUR liitumiskoha kohta. Liitumisavaldusi saab esitada kuni 31.08.2017

Eesti Andmesidevõrk MTÜ on algatanud koostöös kohalike omavalitsustega Tartumaal projekti „Internet Koju", mille eesmärk on ühendada vähemalt 90% potentsiaalsetest tarbijatest ülikiiret internetiühendust võimaldava fiiberoptilise sidevõrguga. Käesoleval aastal toimub projektide ettevalmistamine, aastatel 2018 - 2020 projekteerimine ja sidevõrgu ehitus.

Internetiühendus on sama oluline kui veevärk või elektriühendus. Järgmiseks „tiigrihüppeks" on vaja Eesti kõigile kodudele ja ettevõtetele muuta kättesaadavaks kiire ja stabiilne sideteenus. Fiiberoptiline sidevõrk võimaldab aastakümneteks praktiliselt piiramatuid andmesidekiirused, mis toob tarbijateni praegused ja homsed digilahendused - internet, televisioon, valvesüsteemid, nutika kodu lahendused jm.

Sellest vajadusest on aru saanud ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning on algatanud meetme, millega toetatakse internetiühenduse loomist turutõrke piirkondades. Paraku on vahendid piiratud. Projekti edu eeldusteks on kohalike omavalitsuste koostöö ja võrguga liituda soovijate võimalikult suur arv.

Liitumissoovi esitamiseks on avatud veebileht internetkoju.ee, kus on võimalik kaardile märkida aadress, kuhu internetikaabel peaks jõudma. Projekti raames tuuakse fiiberoptiline kaabel majja ja kaablivõrguga liitumine läheb soovijale maksma maksimaalselt 150 eurot.

Eesti Andmesidevõrk MTÜ tegeleb ainult võrgu haldamisega. Digiteenuseid hakkavad pakkuma Eestis tegutsevad sideettevõtted pärast võrgu valmimist. Lõppteenuste valikust saab klient ülevaate sideettevõtete kodulehtedelt.

Projekti „Internet koju" kohta saab lisainfot kodulehelt internetkoju.ee või kohalikust omavalitusest. Liitumisavaldusi saab esitada kuni 31.08.2017. 

Internet koju infoleht

Raivo Tammiksaar
Eesti Andmesidevõrk MTÜ
Pikk tn 15a, 65604, Võru linn, Eesti

E-post: raivo.tammiksaar@eestiandmeside.ee
GSM: +372 5039516
Tel: +372 6225237
www.eestiandmeside.ee

 

 

 


Ühisveevärk ja -kanalisatsioon Vissi külla

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus otsustas rahastada AS Emajõe Veevärk ja Nõo valla koostöös esitatud Vissi reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rajamise projekti. Projekt hõlmab Vissi külas Jõhvi-Tartu-Valga maantee ääres olevat endist suvilapiirkonda (Hommiku, Lõuna, Õhtu ja Videviku tänavad, Vahe tee ning Trulli, Nõlvaku, Mehiste ja Vissi väikekohad). Projekti eesmärgiks on tagada elanikele ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise võimalused ning põhjavee ja pinnaveekogude (Vissi järv, Viisijaagu järv jt) reostamise vähenemine. Rajatav ühisveevärk ja -kanalisatsioon parandab umbes 230 inimese olmemuresid. Käesoleval aastal alustatakse projekteerimisega ja järgmisse aastasse jääb ehitus.

Täiendav informatsioon:

Sven Tarto
keskkonnaosakonna juhataja
7455332, sven@nvv.ee

 


Nõo lasteaed Krõll pakub tööd koristajale


Osale Nõo Suvemängus 2017!

Tegemist on seiklusliku punktide otsimise mänguga, mis kestab augusti lõpuni. Seikle siis, kui sinul selleks aega on! See on tore viis peredel, sõpruskondadel ja noortel värskes õhus mõnusasti aega veeta, seejuures Nõo alevikku avastada. Punktides saab käia ka jalgrattaga või vankriga!
 
Eesmärk on Google Maps' kaardi abil ( https://goo.gl/PjuL2Güles ) leida punktid ning igas punktis pisike lihtne ülesanne täita.
Loe kindlasti rohkem infot juhendist: https://goo.gl/qbaFQ1
 
Nõo suvemängu toetavad ägedate auhindadega Nõo Lihavürst, Nõo Rannahall, Luke Farmimeierei ja Nõo vald!
 
Võta suvest maksimum! 

Noorsootöö kvaliteedi hindamine

Aprillis kogunes vallamajas noorsootöö kvaliteedihindamise kohapealne meeskond, mis oli kokku pandud erinevate valdkondade esindajatest. Enesehindamismeeskonda kuulusid Nõo Noortekeskuse noorsootöötaja Egle Hänilane, vallasekretär ja Gaidide juht Aira Laul, Nõo Spordihoone juht Jaak Teppan, Meeri Küla Arendamise Seltsi juhatuse liige ja aktivist Anneli Saaroja ning noorte esindajana Nõo Noorteaktiivi liige Kätlin Ilves. Noorsootöö kvaliteedihindamise protsessi eesmärk oli kaardistada noortega tehtava töö hetkeolukord, noorte rahulolu pakutavate võimalustega ning arenguvajadused tulevikuks.
 
Hetkeolukorra kaardistamiseks ja hindamiseks kogusid enesehindamismeeskonna liikmed sisendit noorteküsitluste abil erinevas vanuses noortelt. Nende tulemustega saab tutvuda siin!

Noorteküsitluse tulemused

Lisaks koguti infot ka Nõo Põhikoolis ning Nõo Reaalgümnaasiumis tegutsevate huviringide ja huvitegevuse võimaluste kohta. Samuti Nõo Spordihoones pakutavate võimaluste kohta erinevatelt spordiklubidelt ja noortega tegelevatelt inimestelt. Heaks koostööpartneriks hetkeolukorra kaardistamisel olid ka vallavalitsuse ametnikud.
13.juunil külastasid Nõo valda aga välishindajad, kes aitasid valla noorsootöö tugevusi ja arenguvajadusi välja tuua ning analüüsida. Kogu tehtud tööga saab tutvuda siin!
Noorsootöö kvaliteedi hindamine on olnud abiks ka huvihariduse ja -tegevuse riigipoolse täiendava toetuse tarbeks tegevuskava koostamisel. See protsess aga hetkel veel käib ning kogume erinevatelt osapooltelt sisendit, et luua uusi huvitegevuse ja -hariduse võimalusi ning teha võimalused kättesaadavamaks suuremale hulgale noortele.
Kontaktisik: Egle Hänilane (noortekeskus@nvv.ee, telefon +372 5019605).

Valitsus tegi haldusterritoriaalse korralduse reformi viimased sisulised otsused. Nõo vald jätkab iseseisva omavalitsusena.

6. juuli 2017 - 11:00
 

Tallinn, Stenbocki maja, 6. juuli 2017 – Valitsus kinnitas täna viimased otsused, mis lõpetavad haldusreformi esimese etapi ehk haldusterritoriaalse reformi. Nende otsuste hulgas kinnitas valitsus Setomaa valla moodustumise, kuid selle maakondlik kuuluvus otsustakse enne 15. juulit rahvaküsitlusega.

Tänaste otsuste järgi jätkavad kohalike omavalitsuse üksustena: Keila linn; Vihulaga ühinenud Haljala vald; Sõmeru vallaga ühinenud Rakvere vald; Nõo vald; Luunja vald. Ühinemine viiakse lõpule Paldiski linna, Keila, Padise ja Vasalemma valla puhul, millest tekib Lääne-Harju vald ning Tähtvere vald liidetakse Tartu linnaga. Lisaks kinnitas valitsus Setomaa valla moodustumise. Maavanemad peavad läbi viima rahvaküsitluse, et selgitada rahva tahe tekkiva Setomaa valla maakondliku kuuluvuse üle Põlvamaale või Võrumaale.  Rahvaküsitlus tuleb korraldada enne 15. juulit.

„Ma tahan tänada kõiki inimesi, kes on haldusreformi edukale läbiviimisele kaasa aidanud. Haldusreform on oodanud ärategemist paarkümmend aastat, see on reform Eesti regioonide jaoks, kõigi meie inimeste jaoks. Kõige viimases ja raskemas, sundliitmiste etapis ei tohi me ära unustada reformi mõtet, mille keskmes on Eesti inimene, kelle jaoks muutuvad avalikud teenused kiiremaks ja kvaliteetsemaks sõltumata kohast, kus ta elab. Inimeste kodukant muutub konkurentsivõimelisemaks ning koduvald või -linn suudab täita kõiki neid ülesandeid, mida laiendatav autonoomia ette hakkab nägema," ütles peaminister Jüri Ratas.

„Haldusreformi lõpuleviimiseks on ülioluline lahendada omavalitsuste rahastamise küsimus ja vaadata üle KOVide ülesanded, andes neile rohkem pädevusi," rõhutas ta.

Peaministri sõnul on tänaste haldusreformi otsuste juures oluline silmas pidada, et veebruaris oli valitsusel seadusest tulenev kohustus teha ühinemissuundade ettepanek kõigile neile 104-le omavalitsusele, kes ei täitnud iseseisvana jätkamise kriteeriume. Ratas lisas, et juba koalitsioonileppe koostamisel novembris oli uue valitsusliidu seisukoht jätkata Eesti jaoks üliolulise reformiga, kuid teha seda mitte formaalselt üksnes elanikkonna kriteeriumist lähtudes, vaid kaaludes iga  ühendamisettepanekut eraldi. Ühtlasi avaldas peaminister lootust, et liitmata jäetud väiksemad kohalikud omavalitsused teevad naaberomavalitsustega tihedalt koostööd.

Eestis on praegu 213 KOVi, 183 valda ja 30 linna. Omavalitsustest üle 75 protsendi  otsustasid ühineda vabatahtlikult ehk 160 omavalitsust 47 piirkonnas taotles ühinemist KOV algatatud etapis. Pärast tänaseid valitsuse otsuseid jääb Eesti haldusterritoriaalsele kaardile 79 kohalikku omavalitsust –  15 linna ja 64 valda. Haldusterritoriaalse korralduse muudatused jõustuvad kohalike omavalitsuste valimiste väljakuulutamise päeval.

Artikkel Vabariigi Valitsuse veebilehelt.

 


Tartumaa kauneim omavalitsus 2017. aastal on Nõo vald


Tartumaal käivitub projekt, millega ühendatakse vähemalt 90% eramutest ja ärihoonetest fiiberoptilise sidekaabli võrguga

Eesti Andmesidevõrk MTÜ on algatanud koostöös kohalike omavalitsustega Tartumaal projekti „Internet Koju", mille eesmärk on ühendada vähemalt 90% potentsiaalsetest tarbijatest ülikiiret internetiühendust võimaldava fiiberoptilise sidevõrguga. Käesoleval aastal toimub projektide ettevalmistamine, aastatel 2018 - 2020 projekteerimine ja sidevõrgu ehitus.

Internetiühendus on sama oluline kui veevärk või elektriühendus. Järgmiseks „tiigrihüppeks" on vaja Eesti kõigile kodudele ja ettevõtetele muuta kättesaadavaks kiire ja stabiilne sideteenus. Fiiberoptiline sidevõrk võimaldab aastakümneteks praktiliselt piiramatuid andmesidekiirused, mis toob tarbijateni praegused ja homsed digilahendused - internet, televisioon, valvesüsteemid, nutika kodu lahendused jm.

Sellest vajadusest on aru saanud ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning on algatanud meetme, millega toetatakse internetiühenduse loomist turutõrke piirkondades. Paraku on vahendid piiratud. Projekti edu eeldusteks on kohalike omavalitsuste koostöö ja võrguga liituda soovijate võimalikult suur arv.

Liitumissoovi esitamiseks on avatud veebileht internetkoju.ee, kus on võimalik kaardile märkida aadress, kuhu internetikaabel peaks jõudma. Projekti raames tuuakse fiiberoptiline kaabel majja ja kaablivõrguga liitumine läheb soovijale maksma maksimaalselt 150 eurot.

Eesti Andmesidevõrk MTÜ tegeleb ainult võrgu haldamisega. Digiteenuseid hakkavad pakkuma Eestis tegutsevad sideettevõtted pärast võrgu valmimist. Lõppteenuste valikust saab klient ülevaate sideettevõtete kodulehtedelt.

Projekti „Internet koju" kohta saab lisainfot kodulehelt internetkoju.ee või kohalikust omavalitusest. Liitumisavaldusi saab esitada kuni 31.08.2017. 

Internet koju infoleht

Raivo Tammiksaar
Eesti Andmesidevõrk MTÜ
Pikk tn 15a, 65604, Võru linn, Eesti

E-post: raivo.tammiksaar@eestiandmeside.ee
GSM: +372 5039516
Tel: +372 6225237
www.eestiandmeside.ee

 


Nõo valla lasteaedade suvised kinnioleku ajad

Nõo Vallavalitsuse 21. juuni 2017. a korraldusega nr 209 on kinnitatud lasteaedade suvised kinnioleku ajad alljärgnevalt:

Nõgiaru lasteaed                                     03.07.2017 – 13.08.2017
Luke lasteaed Segasumma                  03.07.2017 – 13.08.2017
Tõravere lasteaed Tõruke                     03.07.2017 – 13.08.2017

Antud perioodil on võimalik lapsi paigutada Nõo lasteaeda Krõll.

Korraldus

 

 


Nõo tankla juures ajutiselt elektroonika ja ohtlike jäätmete vastuvõttu ei toimu

Seoses Nõo tankla töö ümberkorraldusega ajutiselt elektroonika ja ohtlike jäätmete vastuvõttu ei toimu.

Soovime taastada jäätmete vastuvõtmise esimesel võimalusel aga hiljemalt suve lõpus. Jäätmete vastuvõtmisest anname koheselt teada.

Elektri ja patarei toitel töötanud elektroonikajäätmete üleandmiseks korraldatakse sügisel kogumisring. Kogumisringi täpsest ajast ja registreerumisest tuleb suve lõpus eraldi teade.  


Nõo raamatukogu suvised lahtiolekuajad

Nõo Raamatukogu lahtioleku ajad:


29.-30. juuni kell 10.00-17.00
01. juuli kell 10.00-14.00

04.-29. juuli on raamatukogu lahtiolekuajad suvise graafiku järgi:

T - R  10.00 – 17.00
  L      10.00 – 14.00

01.-26. august on raamatukogu avatud
N, R   10.00 – 17.00
L        10.00 – 14.00


Tartu maakonnas ja Kagu-Eestis käivitub projekt, millega ühendatakse vähemalt 90% eramutest ja ärihoonetest fiiberoptilise sidekaabli võrguga

Eesti Andmesidevõrk MTÜ on algatanud koostöös kohalike omavalitsustega Tartu, Võru, Põlva ja Valga maakonnas projekti „Internet Koju", mille eesmärk on ühendada vähemalt 90% potentsiaalsetest tarbijatest ülikiiret internetiühendust võimaldava fiiberoptilise sidevõrguga. Käesoleval aastal toimub projektide ettevalmistamine, aastatel 2018 - 2020 projekteerimine ja sidevõrgu ehitus. Lõpptulemusena on võimalus maapiirkonnas elavatel inimestel ja tegutsevatel ettevõtetel tarbida digiteenuseid sama kvaliteedi ja hinnataseme juures, mis Eesti suurlinnades, kus on juba toimiv konkurents sideettevõtete vahel.

Täna saavad maapiirkonnas ja väiksemates linnades enamik tarbijaid oma internetiühenduse vaskkaablivõrgu või mobiilse 4G / 3G side kaudu. Kahjuks ei vasta kumbki lahendus vähegi nõudlikuma tarbija ootustele. Vaskkaablivõrk on küll stabiilne, kuid suuremaid kiiruseid saab pakkuda ainult tugijaamade läheduses. Mobiilne internet on loodud eelkõige mobiilsete seadmete ühendamiseks ning selle tehnoloogia kasutamine kodus või kontoris püsiühenduseks ei ole mõistlik. Netipulgaga koju tulev internetiühendus on tihti ebastabiilne, kiirus ei ole tagatud ning paljudel pakettidel on peal ka andmeside mahupiirangud.

Internetiühendus on sama oluline kui veevärk või elektriühendus. Järgmiseks „tiigrihüppeks" on vaja Eesti kõigile kodudele ja ettevõtetele muuta kättesaadavaks kiire ja stabiilne sideteenus. Fiiberoptiline sidevõrk võimaldab aastakümneteks praktiliselt piiramatuid andmesidekiirused, mis toob tarbijateni praegused ja homsed digilahendused - internet, televisioon, valvesüsteemid, nutika kodu lahendused jm.

Sellest vajadusest on aru saanud ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning on algatanud meetme, millega toetatakse internetiühenduse loomist turutõrke piirkondades. See tähendab piirkondi, kus veel ülikiire internetiühendus puudub. 2018. ja 2019. aastal toetatakse maakonnaüleseid projekte, mille eesmärk on terviklikult ülikiire internetiühendust võimaldava taristu loomine. Paraku on vahendid piiratud. Projekti edu eeldusteks on kohalike omavalitsuste koostöö ja võrguga liituda soovijate võimalikult suur arv. 

Liitumissoovi esitamiseks on avatud veebileht internetkoju.ee, kus on võimalik kaardile märkida aadress, kuhu internetikaabel peaks jõudma. Projekti raames tuuakse fiiberoptiline kaabel majja. Kaablivõrguga liitumine läheb soovijale maksma maksimaalselt 150 eurot. Hind võib langeda - täpsem hind oleneb soovijate lõplikust arvust.

Eesti Andmesidevõrk MTÜ tegeleb ainult võrgu haldamisega. Digiteenuseid hakkavad pakkuma Eestis tegutsevad sideettevõtted pärast võrgu valmimist. Lõppteenuste valikust saab klient ülevaate sideettevõtete kodulehtedelt.

Projekti „Internet koju" kohta saab lisainfot kodulehelt internetkoju.ee

Esita sooviavaldus liitumiseks kaasaegse fiiberoptilise sidevõrguga  http://www.internetkoju.ee

Sooviavalduse esitamine ei ole kellelegi siduv. Liitumistasu pärast ühenduse valmisehitamist on maksimaalselt 150 eur liitumiskoha kohta. Liitumisavaldusi saab esitada kuni 31.07.2017. 

Raivo Tammiksaar
Eesti Andmesidevõrk MTÜ
Pikk tn 15a, 65604, Võru linn, Eesti

E-post: raivo.tammiksaar@eestiandmeside.ee
GSM: +372 5039516
Tel: +372 6225237
www.eestiandmeside.ee


Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. juunil 2017 algusega kell 15.00 Nõo vallamaja nõupidamiste ruumis

Istungi päevakorras:

1. Revisjonikomisjoni kirjaliku arvamuse ärakuulamine. (H. Kubri)

2. Nõo valla konsolideerimisgrupi 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.

(P. Sügis)

3. Nõo valla 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine. (P. Sügis)

4. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kehtestamine. (S. Tarto)

5. Riigile kuuluva Aiamaa-Nõo jalgtee katastriüksuse otsustuskorras tasuta võõrandamise taotlemine. (A. Timm).

6. Nõo Vallavolikogu liikmete arvu määramine. (A. Laul)

7. Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine. (A. Laul)

8. Nõo valla valimiskomisjoni moodustamine. (A. Laul)

9. Nõo valla eelarvestrateegia tegevuskavasse 2018 - 2021 laekunud ettepanekute tutvustamine. (P. Sügis)

10. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

11. Kohalalgatatud küsimused.

EELNÕUD

Nõo valla 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Nõo valla 2017. aasta I lisaeelarve

Seletuskiri


Nõo Vallavalitsus maksab toetus põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajatele

Seoses põhikooli või gümnaasiumi lõpetamisega makstakse toetust põhikooli või gümnaasiumi lõpetanud isikutele, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel vähemalt kuus kuud enne kooli lõpetamist on Nõo vald.
Toetust saab taotleda nelja kuu jooksul pärast põhikooli või gümnaasiumi lõpetamist.

Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid ja toetuse maksmine:
1) avaldus, kuhu on märgitud ka taotleja arveldusarve number;
2) põhikooli või gümnaasiumi lõpetamist tõendav lõputunnistus;
3) isikut tõendav dokument või selle koopia.

Kooli lõpetajate toetuse suurus:
põhikooli lõpetamise toetus 25 €
gümnaasiumi lõpetamise toetus 30 €

blankett on leitav Nõo valla kodulehelt:

http://nvv.kovtp.ee/et/avalduste-vormid


27-28. mail toimus Nõo Vallas Kahna karjääris järjekordne praktikal-laskevõistlus "Grenaderi Karikas 2017"

27-28. mail toimus Nõo Vallas Kahna karjääris järjekordne praktikal-laskevõistlus "Grenaderi Karikas 2017", milles lähtuti SRA-laskespordi reeglitest. SRA-laskespordist on Nõo valla lehes ilmunud ka pikem artikkel.

Võistluse "Grenaderi Karikas" näol on tegemist on traditsioonilise Kaitseliidu Tartu maleva praktikalise-laskmise võistlusega, mis Nõo valla territooriumil toimus juba neljandat aastat järjest. Võistlus, mis on tavaliselt toimunud vaid Tartu maleva kaitseliitlaste osavõtul, oli sel aastal kasvanud väljapoole Tartumaa piire. Esindatud olid nii Jõgeva, Pärnu kui Valga malevad ning samuti osalesid võistlejad Soomest. Võisteldi vabaklassis, kus on relvadel lubatud täiendavad sihtimisseadmed ja tugijalad ning standardklassis, kus kasutatakse raudsihikuid ja tugijalad pole lubatud. Antud võistluse eripäraks oli see, et standardklass oli omakorda kitsendatud Kaitseliidu tabelrelvale AK4.

Võistluste peakorraldajaks oli Nõo vallas asuv Eesti Reservväelaste Laskespordiklubi ning kaaskorraldajaks Kaitseliidu Tartu malev. Korraldajate poolt oli ette valmistatud kuus erinevat võistlusrada, mis olid piisavaks väljakutseks kogenud laskuritele, aga samas võimaldasid ka vähekogenenumatel laskuritel valida enesele sobiv taktika, et võistlusrajad edukalt läbida. Praktikal-laskespordis loevad võrdselt nii täpsus kui raja läbimise aeg, sest tabamused e. punktid jagatakse raja läbimiseks kulunud ajaga. Selline tulemuste arvestamine tõstab just algajate laskurite stressitaseme väga kõrgeks, sest nö parandusteks kuluv aeg suurendab võistlusraja läbimise aega, samas kui halvad tabamused toovad vähe punkte, nii et pidevalt on vaja teha kiireid otsuseid, kas lasta märke uuesti või liikuda edasi, kas lasta kaugemalt, või liikuda lähemale - kaotades küll aega, kuid saades kirja täpsemad lasud. Kogu laskmisprotsessi juures on oluline ka relva suudme, ehk laskesuuna jälgimine, mis ei tohi kunagi lippudega tähistatud laskesektorist välja liikuda. Antud reegli vastu eksides katkestab rajakohtunik koheselt laskuri tegevuse võistlusrajal ning antud võistleja ei saa enam edasi võistelda.

Võistlustaseme tõstsid eriti kõrgeks valitseva IPSC-laskespordi vintpüssi standardklassi Eesti meistri M. Merirand'i ja Soome parimate vabaklassi vintpüssilaskjate hulka kuuluva J.P. Walden'i osavõtt, kes mõlemad ka oma võistlusklasside võidud võitsid.

Erinevate võistlusklasside esikolmikud olid:

Vabaklass:
1. J.P. Walden (SRA Etelä-Häme)
2. E. Vään (KL Tartu malev)
3. V. Uuk (KL Tartu malev)

Standardklass AK4:
1. M. Merirand (KL Tartu malev)
2. H. Väljak (KL Tartu malev)
3. H. Kanter (KL Tartu malev)

Vaata ürituse pilte fotogaleriis

 

 


Rahvaküsitluse loterii

23.–24. aprillil läbiviidud rahvaküsitlusega seoses otsustasid Nõo valla ettevõtjad panna välja erinevaid auhindu rahvaküsitlusel osalenutele.

Siinjuures suur tänu annetajatele:

Sildo Luke OÜ, Vapramäe Allika OÜ, Deckol OÜ, MTÜ Palu Puhkajate Looduskeskus, Jaan Sild Wako Värkstuba, Deckol Trans OÜ, Soone Farm OÜ, Paju Auto OÜ, Pellenec OÜ, Kindel Grupp OÜ, Juurviljaait OÜ, Valdis Kaskema, Ardemar OÜ, Anikrus OÜ, Paju Pagar OÜ, Triin Pala, Aniir OÜ, Tamsa-Agro OÜ, Cautes AS, Külasepp OÜ, Nõo Lihatööstus AS, Nõo vallavalitsus,  Ecu Tallid OÜ, Rannahall, Heveko Com OÜ, Luke Farmimeierei OÜ

9. mail toimus loosimine, kus osutusid õnnelikeks võitjateks:

Mait Raig, Arvo Riives, Maarja Tobber, Pille Papitalo, Aivar Ritson, Eiko Keeman, Talis Vooro, Madis Vaardt, Ulvi Ess, Liia Vester, Anna Melehhova, Merlin Juur, Ilmar Kaarna, Taavi Mals, Astra Tiits, Dagmar Läänemets, Anneli Kruus, Monika Pavlov, Gristel Toomsalu, Ülo Valgerist, Helle Sillaste, Maimu Tõnnisson, Piia Pärn, Gunnar Mäll, Elmet Mällo, Tatjana Balkašina, Katrin Seppa, Rainer Pastak, Mikk Leedjärv, Aare Holter, Kai-Liis Oja, Urmas Vään, Alexander Liivo Kerme, Mikk Saal, Hendrik Lukk, Tiit Tiisler, Anita Alasoo, Urve Rümmel, Rein Drenkhan, Helve Lomp, Terje Lainoja, Lauri Laansoo, Ene Ilves, Einika Oolberg

     Täname annetajaid ja küsitlusel osalenuid!