« Tagasi

Nõo Päästeala Noortering kutsub noori liituma!!!

Päästeringi eesmärk on tutvustada noortele päästja tööd, õpetada praktilisi oskusi ja teadmisi, mis on eluks vajalikud. Läbi päästeringi tegevuse laieneb noorte silmaring ning tõused teadlikkus meid ümbritsevatest ohtudest, oskus ohuolukordi ennetada ning neisse sattumisel käituda.

Päästeringis osalemine on noortele TASUTA! Aeg-ajalt võib ette tulla kulutusi, mis tuleb lapsevanemal katta – nt. väljasõidud, päästeringi T-särk.

Kord aastas toimub noorpäästjate regionaalne lõpulaager, kus hinnatakse osalejate teadmisi, oskusi ning antakse neile omandatu kohta tagasisidet. Samuti on võimalus noopäästjatel osaleda üleriigilises päästeala noortelaagris.

Päästeala noorteringi õpiväljundid:

1)      Noorpäästja oskab ennetada tuleohtu, tegutseda tulekahju puhkemisel ning kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid.

2)      Noorpäästja teab erinevate veekogudega kaasnevaid ohtusid, oskab märgata hädasolijat vees ning õigesti tegutseda.

3)      Noorpäästja on tuttav Häirekeskuse tööga ning teab, kuidas hädanumbrile helistada ja abilistele teed juhatada.

4)      Noorpäästja teab esmaabiosutamise ohte ja oskab rakendada peamisi esmaabivõtteid.

5)      Noorpäästja tunneb kodukeemia märgistusi, teab elektriga seonduvaid ohte ning märkab looduses varitsevaid riske.

6)      Noorpäästja oskab ohutult liigelda ning kasutada turvavarustust.

7)      Noorpäästja oskab ära tunda ohtliku eseme ning õigesti käituda.

8)      Noorpäästja on füüsiliselt aktiivne ja tervislike eluviisidega.

Noortering käib koos Kadi Sarapuu juhendamisel kord nädalas kolmapäeviti kell 16.00 Nõo Noortekeskuses.

Lisainfo: Kadi Sarapuu kadi.sarapuu@mail.ee, 56291046