« Tagasi

Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programm Nõo vallas on 2017. aastal avatud 07 aprill - 07 juuni. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 07. juunil 2017.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele inimestele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetust saab taotleda majapidamisele, kuhu taotleja oli 1. jaanuari 2017. aasta seisuga registreeritud ning alaliselt ka elab. 

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi.

Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Autonoomne elektrisüsteem on päikese-, tuule-, vee või mõnel muul taastuvenergia allikal põhinev süsteem, kus kasutatakse energia tootmiseks näiteks päikesepaneeli või tuulegeneraatorit. Toetust ei anta elektrivõrguga liitumiseks.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises, millele nad toetust taotlevad. Alaline elukoht tähendab seda, et taotleja veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast majapidamises. Samuti peab taotlejal olema rahvastukuregistri andmete kohaselt majapidamisse sissekirjutus katkematult vähemalt alates 01. jaanuarist 2017 kuni toetuslepingu sõlmimiseni.

Taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Lisaks toetusele peab kolmandiku projekti maksumusest kandma taotleja.

Hajaasustuse programmist toetuse saamiseks on  oluline, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Täiendava info saamiseks palume pöörduda Nõo Vallavalitsusse. Samuti saab infot toetuse kohta valla kodulehelt, kus on kättesaadavad ka taotlusvormid.

 

Sven Tarto
keskkonnaosakonna juhataja