« Tagasi

Detailplaneeringu kehtestamisest teatamine

Nõo Vallavalitsus kehtestas 27.11.2017 korraldusega nr 404 Nõo vallas Nõo alevikus Mäe tn 2 asuva kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu (Töö nr DP-0167). Planeeritava ala pindala on ca 1,36 ha. Planeeringuga tehakse ettepanek Mäe tn 2 katastriüksus jagada viieks üksikelamu krundiks. Igale krundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks. Planeering on kooskõlas Nõo valla üldplaneeringuga. Planeeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Planeeringumaterjalidega saab tutvuda Nõo valla kodulehel.