« Tagasi

Detailplaneeringu algatamisest teatamine

Nõo Vallavolikogu algatas 14.12.2017 otsusega nr 17 Nõo vallas Nõo alevikus asuva Liivamäe katastriüksuse detailplaneeringu ning kinnitas planeeringu lähteseisukohad. Planeeritava ala pindala on ca 0,63 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada katastriüksus kaheks krundiks ja määrata ehitusõigus elamu ning abihoonete püstitamiseks. Planeering on kooskõlas kehtiva Nõo valla üldplaneeringuga. Uuringute vajadus puudub.

Detailplaneeringu menetlusega saab tutvuda Nõo valla kodulehel.