« Tagasi

Detailplaneeringu teated

Nõo Vallavalitsus kehtestas 05.03.2018 korraldusega nr 79 Nõo vallas Nõo alevikus Meeri tn 18 asuva kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu (Töö nr DP-0168). Planeeritava ala pindala on ca 0,7 ha. Planeeringuga tehakse ettepanek Meeri tn 18 katastriüksus jagada kolmeks üksikelamu krundiks. Igale krundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks. Planeering on kooskõlas Nõo valla üldplaneeringuga. Planeeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Planeeringumaterjalidega saab tutvuda Nõo valla kodulehel http://nvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud

Nõo Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Nõo vallas Nõo alevikus asuva Liivamäe katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu. Avalik väljapanek toimub 26.03–09.04.2018 vallakantseleis. Planeeritava ala pindala on ca 0,63 ha. Planeeringuga tehakse ettepanek Liivamäe katastriüksus jagada kaheks üksikelamu krundiks. Igale krundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks. Planeering on kooskõlas Nõo valla üldplaneeringuga. Planeeringumaterjalidega saab tutvuda Nõo valla kodulehel http://nvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud