« Tagasi

Nõo Vallavolikogu võttis vastu 2019. aasta eelarve

Nõo Vallavolikogu võttis oma jaanuarikuu istungil vastu 2019. aasta eelarve kogumahuga 8 018 857 eurot.

2019. aasta eelarve on koostatud tekkepõhiselt. Varasemad eelarved on olnud kassapõhised, üleminek on seadusest tulenev nõue.

Nõo valla põhitegevuse tuludeks on kavandatud 6 160 723 eurot. Valla kõige suurema osatähtsusega tuluallikas on üksikisiku tulumaks. Kui 2018. aastal laekus kohalikele omavalitsustele 11,9% füüsiliste isikute brutotulust, siis 2019. aastal laekub 11,93%.

Nõo valla elanike arv kasvas eelmisel aastal 71 inimese võrra — seisuga 31.12.2018 oli meil 4345 elanikku (seisuga 31.12.2017 oli 4274). Vallavalitsus on 2019. aastaks prognoosinud tulumaksu kokku summas 3 749 800 eurot.

Põhitegevuse kuludeks on planeeritud summa 5 533 212 eurot. Nõo vald soovib olla konkurentsivõimeline tööandja, kes väärtustab oma töötajaid: palgafondid suurenevad kõigis valdkondades 15%. Nõo vallast palka saavatele töötajatele on arvestatud miinimumpalgaks 575 eurot (riigi poolt kehtestatud miinimumpalk on 540 eurot). 2019. aasta alguses täidetakse vallavalitsuses täiendavad ametikohad — haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, avalike suhete spetsialist ja lastekaitsespetsialist.

Nõo valla 2019. aasta eelarves on arvestatud mitmesuguste erinevate investeeringutega:

1) valla teede rekonstrueerimine — investeeringuobjektid vastavalt eelarvestrateegiale, Tõravere kergliiklustee projekteerimine, Vahe tänavasse juurdepääsu rajamine, vajadusel valla arenguks vajalike maade soetamine, Nõo–Elva jalg- ja jalgrattatee rajamine;

2) tänavavalgustuse laiendamine/rekonstrueerimine — Vissi küla väikekohad Kõrbemäel, liitumine pluss Vissi külas olemasolevate valgustite rekonstrueerimine, Raudtee tänava valgustuse viimane osamakse, Nõo Veskijärve juurdepääsu valgustuse rajamine, Tõravere valgustuse laiendamine ja LED-idele üleminek, Illi küla välisvalgustuse projekteerimine;

3) Nõo lasteaed Krõll — projekti „Nõo lasteaia energiatõhusamaks muutmine" elluviimine, lastevanemate osalustasust 30 000 € kasutada lasteaia õueala arenduse III etapiks;

4) Nõgiaru lasteaed — katuse vahetus;

5) Tõravere lasteaed Tõruke — lasteaeda ümbritseva teekatte renoveerimine;

6) Luke lasteaed Segasumma — rattatee rajamine lasteaia hoovialale;

7) kooli pargis uue kõnnitee rajamine, Luke mõisapargis sildade/lehtlate renoveerimine, Nõo Veskijärve ja lähiala taristu parendamine, mänguväljakute korrashoid;

8) vallamaja katuse parendamine;

9) elamu- ja kommunaalmajandus — munitsipaalpindade parendamine, uue murutraktori soetamine;

10) Elva reoveekogumisalal asuva viimase majapidamise (Arukase, Uuta küla) ühendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga;

11) Hajaasustuse programmi vallapoolne rahastamine;

12) Luke Mõis SA — LEADER-programmi projekti käsitöökoja teise korruse rekonstrueerimise omaosaluse kulud.

Nõo vald võtab 2019. aastal laenu summas 250 000 eurot projekti „Nõo lasteaia energiatõhusamaks muutmine" teostamiseks.


Pille Sügis
finantsjuht