23.05.17

Hajaasustuse programm 2017

Tartu maakonnas on hajaasustuse programm 2017. aastal avatud 7 aprill - 7 juuni. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 7. juunil 2017.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele inimestele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. 

Toetust saab taotleda majapidamisele, kuhu taotleja oli 1. jaanuari 2017. aasta seisuga registreeritud ning alaliselt ka elab. 

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse  tegevusi neljas  valdkonnas:

  • veesüsteemid;
  • kanalisatsioonisüsteemid;
  • juurdepääsuteed;
  • autonoomsed elektrisüsteemid (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1.      taotleja elab alaliselt hajaasustuses selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
2.      taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2017);
3.      taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d).

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja oma- ja kaasfinantseering  peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Enne taotluse koostamist tuleb kindlasti tutvuda programmdokumendiga.

Taotlusvormid leiab EAS kodulehelt

Hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks on Vallavalitsuse korraldusega nr 108  moodustatud 5- liikmeline komisjon. 

Taotlejate suhtes, kes on taotluse esitanud varasemal aastal rakendatakse varasemat programmdokumenti.

Vajalikud viited: