Haldusreformi käigust

29.03.17

9. jaanuaril kogunes haldusreformi Lõuna-Eesti piirkondlik komisjon ning tegi valitsusele ettepaneku sundliita Nõo vald moodustatava Elva vallaga. Mäletatavasti sügisel oli sama komisjon arvamusel, et Nõo vald peaks ühinema Ülenurme vallaga (koos Kambja ning Haaslava valla). Veebruari keskel esitas Vabariigi Valitsus Nõo vallale oma seisukohad sundliitmiste osas ning lähtudes komisjoni seisukohast, tegigi ettepaneku liita Nõo vald moodustuva Elva vallaga. Elva valla moodustamises on teatavasti kokku leppinud Elva linn ja Rannu, Rõngu, Puhja, Konguta, Palupera vallad. Sellisel juhul oleks uues omavalitsuses  elanikke  ca 14 000, koos Nõo vallaga aga juba üle 18 000.
 Nõo vallavolikogu arutas ettepanekut 16. veebruari koosolekul ja leidis, et tuleb koostada ning valitsusele esitada vastus, milles taotletakse ja  põhjendatakse Nõo valla iseseisvana jätkamise soovi.
 Vastus tuleb valitsusele esitada hiljemalt 15. mail. Enne seda toimub 23. ja 24. aprillil rahvaküsitlus, kus Nõo valla elanikud saavad avaldada oma arvamust sundliitmise ettepaneku osas.
Küsitluspunktides saab vastata mõlemal päeval, elektrooniline vastamine on võimaik ainult 23. aprillil. Loomulikult oleks volikogul lihtsam kujundada oma seisukohta, kui küsitlusel oleks osalusaktiivsus kõrge. Seetõttu peaks kõik seda õigust omavad inimesed ka seda võimalust kasutama. Täpsem info küsitluse kohta ilmub nii vallalehes kui ka kodulehe vahendusel

 

Jaanus Järveoja
volikogu esimees


Vabariigi Valitsuse ettepanekute info:

Vabariigi valitsuse ettepaneku esitamine 

Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu: Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla osas

Eelnõu seletuskiri

Haldusreformi käigust

16.11.16

Teatavasti tegi Nõo vald Kambja vallale ettepaneku alustada liitumisläbirääkimisi.   Kambja valla volikogu otsustas  Nõo valla ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks vastu võtta.  Pärast seda toimus kahe valla esindajate kohtumine, mille järel võib öelda, et vabatahtliku ühinemisega Kambja vald sisuliselt tegelema siiski ei asu. Pigem tulenes nende otsus soovist naabritega senisest tihedamat koostööd teha ja kogemusi vahetada.

 21. oktoobril tegi Tähtvere valla volikogu ühinemisläbirääkimiste ettepaneku  Nõo, Ülenurme, Haaslava ja Kambja vallale ning lisaks tühistati Tartu linna läbirääkimiste kutse osas tehtud  eitav otsuse. Samas ei lõpetatud läbirääkimisi ka Tartu vallaga. Eelmisel nädalal lõppes Tähtvere valla rahvaküsitlus haldusterritoriaalse muutmise osas, kus inimesed suure ülekaaluga pooldasid liitumist Tartu linnaga. Sellest tulenevalt tühistas Tähtvere volikogu Nõo vallale ja ka Ülenurme, Haaslava ja Kambja vallale tehtud  ettepaneku liitumisläbirääkimiste osas.

15. novembril arutas haldusreformiga seonduvat Ülenurme vallavolikogu ning jõuti seisukohale, et Ülenurme vallal ei ole otstarbekas ühegi teise omavalitsusega ühineda. 

Seega Nõo vald vabatahtliku ühinemise etapis ühegi omavalitsusega enam läbi ei räägi.

Riigikohus oma hinnangut haldusreformi põhiseadusele vastavuse osas ei ole veel andnud.

Seoses peaministrile umbusalduse avaldamisega on Eestis moodustumas uus valitsuskoalitsioon. Novembri alguses tegid 12 omavalitsusjuhti (nende hulgas ka Nõo vallavanem Rain Sangernebo)  koalitsioonikõnelusi pidavate erakondade juhtidele ühispöördumise, milles taotlevad käimasoleva haldusterritoriaalse reformi praegusel kujul peatamist ning haldusreformiseaduse muutmist.

Haldusreformi teema on kavas ka Nõo vallavolikogu 24. novembri istungil.

Jaanus Järveoja
Nõo Vallavolikogu esimees

 

Toimetaja: LIIA SIREL

Haldusreformi käigust

5.10.16

Kuna haldusreformi ettevalmistamiseks moodustatud Lõuna-Eesti piirkondlik komisjon soovitab pidada ühinemisläbirääkimisi Nõo, Ülenurme, Haaslava ja Kambja vallal, siis otsustas Nõo vallavolikogu 22. septembri istungil teha ettepaneku haldusterritoriaalse korralduse muutmise osas läbirääkimiste algatamiseks Haaslava ja Kambja vallale. Juba varem olid Ülenurme vallale  analoogilise ettepaneku teinud nii Nõo kui Ka Haaslava vald ja sellele oli antud positiivne vastus. Nimetatud ettepanek on vajalik, et  piirkondliku komisjoni poolt nimetatud omavalitsustel tekkiks õiguslik alus omavaheliseks läbirääkimiseks.

 Samas peab märkima, et esimesel kohtumisel  Ülenurme valla esindus endaga külgnevate  valdadega ühinemise osas just eriti optimistlik ei olnud, kuna Ülenurme saab hästi hakkama ja neil on üle 7000 elaniku. Väga selgelt ootavad nad Riigikohtu otsust haldusreformi seaduse osas, et siis oma tegevusi edasi planeerida. Ja eks seda otsust ootab ka Nõo vallavolikogu. Riigikohus arutab haldusreformi seaduse osas 26 omavalituste poolt esitatud vaiet 4. oktoobril, kuid seisukoha kujundamine ja selle menetlemine võtab tavaliselt veel mõne nädala aega.
 Valdade läbirääkimiskomisjonide järgmine kokkusaamine toimub 17. oktoobril.
 

Jaanus Järveoja
volikogu esimees        

 

Toimetaja: LIIA SIREL