Nõo vallas makstavad toetused 

Toimetulekutoetus

Vajaduspõhine peretoetus

Lapsetoetus:  512 €  makstakse välja kolmes osas- I osa 128 € lapse sündimisel, II osa lapse aastaseks saamisel ja III osa 256 € lapse kahe aastaseks saamisel.

Esimene osa makstakse välja lapse sünni järgselt, kui ühe vanema (hooldaja, eestkostja) elukohaks rahvastikuregistri andmetel on enne lapse sündi  registreeritud Nõo vald;

Teine osa makstakse välja  lapse ühe aasta vanuseks saamisel kui lapse ja ühe vanema (hooldaja, eestkostja) elukoht rahvastikuregistri andmetel on vähemalt üks kuu enne lapse üheaastaseks saamist Nõo vald;

Kolmas osa makstakse välja lapse kahe aasta vanuseks saamisel kui lapse ja ühe vanema (hooldaja, eestkostja) elukoht rahvastikuregistri andmetel on vähemalt üks kuu enne lapse kaheaastaseks saamist Nõo vald.

Matusetoetus 200 €

Kooli lõpetajate toetus
põhikooli lõpetamise toetus 25 €
gümnaasiumi lõpetamise toetus 30 €

Puudega isiku hooldajatoetus
raske 16 €
sügav 26 €
 
Puudega lapse hooldajatoetus
keskmine ja raske 25 €
sügav 50 €

Raske või sügava puudega lapsele sotsiaalteenuste osutamise toetus

Ühekordne sotsiaaltoetus

Eraldatakse tulekahju, varguse, õnnetusjuhtumi, proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite ostmise või mõnel teisel põhjusel, mis viib perekonna ajutiselt kriisiseisundisse.
(Ühekordse sotsiaaltoetuse saamiseks esitada avaldus vabas vormis vallavalitsuse sotsiaalosakonnale)

Avalduste vormid