Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetus on riigi abi puudust kannatavatele inimestele, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.

Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks samas eluruumis elavad ühise majapidamisega:
 1) abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad isikud;
 2) esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased;
 3) muud isikud, keda seob ühine kodune majapidamine.

Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud ning kehtestatud toimetulekupiir.

 Vastavalt 2017. aasta riigieelarve seadusele on toimetulekupiir 2017. aastal üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 130 eurot kuus. Ka perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 130 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 104 eurot kuus.  Toimetulekutoetuse saaja, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15€.

Üldine valem toimetulekutoetuse arvestamiseks on järgmine: 

toimetulekutoetus= toimetulekupiir + eluruumi alalised kulud - sissetulekud

Toimetulekutoetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase avalduse või elektroonilise avalduse infosüsteemi kaudu (avaldus täidetakse valla sotsiaalosakonnas STAR programmis SÜS § 24 lg 2)  ja nõutavad lisadokumendid iga kuu hiljemalt 20. kuupäevaks.
 

Toimetulekutoetuse taotlemiseks on vajalikud kaasa võtta järgnevad dokumendid

 • Kõigi perekonnaliikmete isikut tõendavad dokumendid
 • Eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument (üürileping, ostu-müügileping)
 • Jooksval kuul tasumisele kuuluvad arved eluasemekulude, elektrienergia, gaasi, kütuse, maamaksu, hoonekindlustuskulude kohta
 • Perekonnaliikmete eelneva kuu sissetulekut tõendavad dokumendid (konto väljavõte)
 • Eluruumikulusid tõendavad dokumendid
 • Töötutel Töötukassa tõend töötuna arvele olemise, töötuskindlustushüvitise või töötutoetuse saamise kohta
 • Tõend elatise saamise või mittesaamise kohta
 • Koolitõend üle 16aastaste laste puhul.

Sotsiaalhoolekandeseadus sätestab, et toimetulekutoetuse võib jätta määramata kui

 • töövõimelisele 18-aastase kuni vanaduspensioniealisele isikule, kes ei tööta ega õpi ja on korduvalt ilma mõjuva põhjuseta keeldunud pakutud sobivast tööst või osalemast tööturuteenustel.
 • isik, kellel või kelle eestkostetaval on õigus elatist saada, kuid keeldub elatise saamise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast.
 • vallavalituse sotsiaalkomisjon leiab, et isikul või tema perekonna kasutuses või omandis olevad vallas- või kinnisasjad tagavad temale või perekonnale toimetulekuks piisavad elatusvahendid.

Toimetulekutoetuse taotlemist, arvestamist, määramist ja maksmist reguleerib sotsiaalhoolekande seadus. 

Toimetulekutoetuse taotlemiseks palume pöörduda vallavalitsuse sotsiaalosakonda.

Toimetulekutoetuse taotluse avaldus (esmane)
Toimetulekutoetuse taotlemise avaldus (igakuine)