« Tagasi

Nõo alevikus asuva Nõo lasteaia Krõll territooriumi ja selle lähiümbruse maa-ala detailplaneering

Kehtestatud 30.08.2007

Kehtestatud Nõo Vallavolikogu  30.08.2007 otsusega nr 149.

Dokumendid:
 
 
Nõo valla üldplaneeringuga on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud sotsiaalmaa. Detailplaneeringuga kavandati maakasutuse sihtotstarveteks sotsiaalmaa (55%), korruselamumaa (20%) ja transpordimaa (25%). Detailplaneering teeb ettepaneku maakasutuse sihtotstarbe osas muuta Nõo valla üldplaneeringut.