« Tagasi

Tõravere alevikus Torni tn 3, Torni tn 5 ja Torni tn 7 asuvate kinnistute ja nende lähiala detailplaneering

Seisund: Kehtestatud 28.03.2013

Algatamine

Eesmärk

Nõo Vallavolikogu 15. märtsi 2012 otsusega nr 109 algatatud Nõo vallas Tõravere alevikus Torni tn 3 ja Torni tn 5 asuvate kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuste sihtotstarvete muutmine ja täiendava ehitusõiguse määramine.
Nõo Vallavolikogu 18. oktoobri 2012 otsusega nr 129 algatatud Nõo vallas Tõravere alevikus Torni tn 7 asuva kinnistu detailplaneeringu eesmärgiks on maa-ala kruntideks jaotamine ja krundi ehitusõiguse määramine.
Otsustati  viia varem algatatud Nõo vallas Tõravere alevikus Torni tn 3 ja Torni tn 5 asuvate kinnistute ja nende lähiala detailplaneering  ning Nõo vallas Tõravere alevikus Torni tn 7 asuva kinnistu detailplaneering läbi ühise menetlusena.

Vastuvõtmine

Nõo Vallavalitsuse 12. veebruari 2013 korraldus nr 36

Avalikustamine

25.02 – 10.03.2013 Nõo Raamatukogus (Voika 23 Nõo alevik; T-R 10.00 - 19. 00, L 10.00 - 14.00) ja Nõo valla veebilehel.

Planeeringulahenduse kohta ei esitatud avaliku väljapaneku ajal ühtegi ettepanekut ega vastuväidet.

Kehtestamine

Planeeringu failid

Seletuskiri
Olemasolev olukord
Põhijoonis
Tehnovõrkude planeering
Planeeritud maakasutus ja kitsendused
Illustratiivjoonis