« Tagasi

Meeri külas asuva Kaarhalli kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 24.01.2008

Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 24.01.2008 otsusega nr 184.

Dokumendid:

 

Nõo valla üldplaneeringuga on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud tootmis- ja ärimaa. Detailplaneeringuga kavandati maa sihtotstarveteks väikeelamumaa, ärimaa ja transpordimaa. Detailplaneering teeb ettepaneku maakasutuse sihtotstarbe osas muuta Nõo valla üldplaneeringut.

Nõo Vallavolikogu 27. märtsi 2014 otsusega nr 25 on  maaomaniku soovil tunnistatud detailplaneering positsioonide 4 ja 6 osas kehtetuks.