« Tagasi

Luke külas asuvate Piiri ja Puurkaevu katastriüksuste detailplaneering

Kehtestatud 27.08.2009

Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 27.08.2009 otsusega nr 256.
 

Dokumendid:

Nõo valla üldplaneeringuga on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud senine sihtotstarve, ehk antud juhul maatulundusmaa. Detailplaneeringuga kavandati maa sihtotstarveteks elamumaa, jäätmehoidlamaa, tootmismaa ja transpordimaa. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Nõo valla üldplaneeringu muutmiseks.