« Tagasi

Illi külas asuva Raave katastriüksuse detailplaneering

Algatamine:

Eesmärk:

Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse jagamine, parimate hoonestusalade 
leidmine ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ning kõrvalhoonete püstitamiseks. 
 

Vastuvõtmine:

Avalikustamine:

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 23.03.2015 – 06.04.2015 Nõo vallavalitsuse kantseleis (Voika tn 23, Nõo alevik) ja Nõo valla kodulehel http://nvv.kovtp.ee/.

Planeeringulahenduse kohta ei esitatud avaliku väljapaneku ajal ühtegi ettepanekut ega vastuväidet.

Kehtestamine:

Detailplaneeringu failid: