« Tagasi

Nõo alevikus Meeri tn 18 asuva kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

Algatamine:

Nõo Vallavolikogu 11. mai 2017 otsus nr 134

Eesmärk:

Jagada katastriüksus kolmeks krundiks ja määrata ehitusõigus elamu ning abihoonete püstitamiseks. Planeeritava ala pindala on ca 0,7 ha.

Vastu võtmine:

Nõo Vallavalitsuse 17. jaanuari 2018 korraldus nr 14

Avalik väljapanek:

Avalik väljapanek toimub 12.02.–26.02.2018 vallakantseleis (Voika tn 23, Nõo alevik). 

Kehtestamine:

Nõo Vallavalitsuse 05.03.2018 korraldus nr 79

Detailplaneeringu materjalid:

Seletuskiri
Situatsiooniskeem
Olemasolev olukord
Põhijoonis
Tehnovõrgud
Illustratiivjoonised