« Tagasi

Nõo alevikus Tartu tn 3 asuva kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

Algatamine:

Nõo vallavolikogu 26.novembri 2015 otsus nr 75.

Eesmärk:

Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata ehitusõigus olemasoleva hoone asemele uue kauplusehoone püstitamiseks. Planeeritava ala pindala on ca 0,37 ha. 

Detailplaneeringuala muutmine:

Nõo Vallavolikogu 25. veebruari 2016 otsus nr 81

Lisa 1
L
isa 2

Planeeritava ala pindala on ca 0,60 ha.

Vastu võtmine:

Nõo Vallavalitsuse 08. augusti 2016 korraldus nr 275.

Avalik väljapanek:

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.08.2016 – 08.09.2016 Nõo vallavalitsuse kantseleis (Voika tn 23, Nõo alevik). 
Avaliku väljapaneku kesktel ei esitatud planeeringulahenduse kohta ühtegi ettepanekut ega vastuväidet.


Kehtestamine:

Nõo Vallavalitsuse 21. septembri 2016 korraldus nr 352.

Kehtestatud detailplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Kontaktvöönd

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Maakasutus ja kitsendused

Elektrivarustuse skeem

Illustreeriv joonis

Kooskõlastused ja arvamused:

Päästeameti Lõuna Päästekeskus

Maanteeamet

Muinsuskaitseamet

Emajõe Veevärk AS

Elektrilevi OÜ

Telia Eesti AS