« Tagasi

Nõo Vallavolikogu 14.06.2018 istungi päevakord

Istungi päevakorras:

 1. Revisjonikomisjoni kirjaliku aruande ärakuulamine Nõo valla konsolideerimisgrupi 2017. aasta majandusaasta aruande kohta ja lühiülevaate komisjoni tegevusest (S. Pastak)

2. Nõo valla majandusaasta aruande kinnitamine. (P. Sügis)

3. Nõo valla 2018. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine. ( M. Raudsaar, P. Sügis)

4. Nõusoleku andmine garantiilepingu sõlmimiseks (M. Raudsaar, P. Sügis)

5. Nõo vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine.

(R. Sangernebo)

6. Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse määramise tingimused ja kord. (E. Mölter)

7. Lao tn 1a asuva kinnistu (nn sotsiaalmaja krunt) Nõo valla omandisse taotlemine.

(A. Timm)

8. Nõo Põhikooli arengukava 2018-2021 kinnitamine. (J. Järveoja)

9. Eelarvestrateegia tutvustamine. (M. Raudsaar, P. Sügis)

10. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

11. Kohalalgatatud küsimused.

EELNÕUD