Lapsetoetuse taotlemine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Lapsetoetus:  512 €  makstakse välja kolmes osas- I osa 128 € lapse sündimisel, II osa lapse aastaseks saamisel ja III osa 256 € lapse kahe aastaseks saamisel.

Lapsetoetust makstakse järgmiselt:
* esimene osa makstakse välja lapse sünni järgselt 1/4 osas lapse sünni hetkel kehtivast lapsetoetuse summast, kui vähemalt ühe vanema (hooldaja, eestkostja) elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Nõo vald ja lapse elukohaks saab sünni registreerimisel Nõo vald;
* teine osa makstakse välja 1/4 osas lapse sünni hetkel kehtinud lapsetoetuse summast lapse ühe aasta vanuseks saamisel, kui lapse ja vähemalt ühe vanema (hooldaja, eestkostja) elukoht rahvastikuregistri andmetel on vähemalt üks kuu enne lapse üheaastaseks saamist Nõo vallas;
* kolmas osa makstakse välja 1/2 osas lapse sünni hetkel kehtinud lapsetoetuse summast lapse kahe aasta vanuseks saamisel, kui lapse ja vähemalt ühe vanema (hooldaja, eestkostja) elukoht rahvastikuregistri andmetel on vähemalt üks kuu enne lapse kaheaastaseks saamist Nõo vallas.

Toetust on õigus saada, kui lapse ning vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Nõo vallas.
Taotlus lapsetoetuse saamiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul lapsetoetuse saamise õiguse tekkimisest arvates.
Toetuse teise ja kolmanda osa maksmiseks ei pea uut taotlust esitama, kui eelneva osa väljamaksmiseks esitatud taotluses olevad andmed ei ole muutunud.

Kui lapse ja ühe vanema elukoht on Nõo valda registreeritud pärast lapse sündi, kuid mitte vähem kui üks kuu enne lapse ühe- või kaheaastaseks saamist, esitab vanem (hooldaja, eestkostja) ühe kuu jooksul lapse sünnikuupäevast arvates vallavalitsusele avalduse vastavalt toetuse teise või kolmanda osa saamiseks.

Kestvus:

Toetus makstakse välja kümne tööpäeva jooksul.

Õigusaktid:

Vastutajad:

Lastekaitsespetsialist Agnes Laasberg, agnes@nvv.ee tel 742 6144 või 5341 5700.
Sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter, ene@nvv.ee tel 745 5475, 505 6437.

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Nõo valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt, kui te saate teate: Vorm on saadetud.Vormi saaja nimi: Nõo vallavalitsus. 

Viide:

 

Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Nõo vallamajast. 

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument.

Viide: