Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine

5.09.18

Alates 2015. aastast pakub Sotsiaalkindlustusamet eurorahade toel tugiteenuseid raske ja sügava puudega laste vanematele.

Eesmärk: arendada ja pakkuda raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiteenuseid – lapsehoid, tugiisik ja transport - suuremas mahus nii, et teenused oleksid kättesaadavad neile, kelle teenusevajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis. Vähendades seeläbi vanemate hoolduskoormust ja takistusi tööhõives osalemisel.

Sihtgrupp: raske ja sügava puudega 0-17 (k.a) aastased lapsed

Kestus: 01.09.2014-31.12.2020

Tegevused: Projekti raames arendatakse ja pakutakse lapsehoiu- ja tugiisiku teenust ning toetava teenusena transporti suure hooldusvajadusega raske ja sügava puudega 0–17-aastastele lastele (Lastekaitseseaduse § 3 lg 2 sätestab lapse ealiseks alla 18-aastast isikut).

Teenuste saamiseks tuleb lapsevanemal täita  TAOTLUS ja esitada koos lisadokumentidega: koopia puude raskusastme tuvastamise otsusest, koopia lapse rehabilitatsiooniplaanist, koopia taotleja isikutunnistusest kohalikule omavalitsusele, teenusepakkujale või Sotsiaalkindlustusameti elukoha järgsele piirkonna koordinaatorile

Teenuste aastaseks mahuks on kuni 4918 eurot kalendriaastas ühe lapse kohta ehk maksimaalselt 702 tundi.

infot tugiteenuste kohta leiab lastetugiteenused.ee 

Hankepartnerid Tartumaal:

Sverresson OÜ
aadress: Tamme pst . 80a Tartu 50405
kontaktisik: Anne Laan
tel: 53 333 110
e-post: annelaan1@gmail.com
 
 
Toimetaja: LIIA SIREL