« Tagasi

PUUDEGA INIMESED SAAVAD TAOTLEDA KODU KOHANDAMISE TOETUST

Nõo vald aitab koostöös riigiga kohandada puuetega inimeste kodusid nende erivajadustele vastavaks.

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" tegevuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. 

Projekti raames on võimalik kohandada eluruumi ümberehitamist nii, et puudega inimesele on loodud tema erivajadustest tulenevad spetsiifilised kohandused, kui ka puudest tulenevad tavapärased ümberehitused:
1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamiseks;
 2) hügieenitoimingute parandamiseks;
 3) köögitoimingute parandamiseks.

Kohandamise liikide hulka kuulub näiteks platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (pesemisruum ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus.

Projekti käigus kohandatakse eluruume kuni 8-le puudega Nõo valla elanikule. 

Kohandada saab Nõo vallas asuvat aastaringseks elamiseks sobivat eluruumi, mis on toetuse taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht ning on tema enda või tema pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses üürilepingu alusel.  

Taotlus kodu kohandamise vajaduse kohta esitada hiljemalt 18. maiks 2018. 
Taotluse blanketi leiab Nõo valla veebilehelt või sotsiaalosakonnast ning selle võib edastada e-postiga aadressil vald@nvv.ee  saata postiga, Voika 23 Nõo alevik Tartumaa 61601 või tuua paberkandjal vallavalitsuse sotsiaalosakonda.

Sotsiaalosakond kontrollib, kas taotlus vastab projekti tingimustele ning teostab kodukülastusi taotletud kohanduse vajaduse ja selle teostamise võimalikkuse hindamiseks. Nõo vallavalitsus esitab hiljemalt 15. juuniks 2018 rakendusüksusele koondtaotluse, mille positiivse rahastamise otsuse alusel teostatakse eluruumide kohandustööd.

Rohkem infot projekti tingimuste ja taotlemise kohta e-posti aadressil liia@nvv.ee  või telefoni teel 745 5475

Blanketid

Taotluse vorm 

Omaniku/kaasomaniku nõusolek

Korteriühistu nõusolek

Seotud õigusaktid:
Sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 nr 4 määrus "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"  
Määruse seletuskiri 
Meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" standardiseeritud ühikuhinnad 
Puuetega inimeste eluruumide kohandamisel standardiseeritud ühikuhindade arvestamise analüüs ja rakendamise metoodika