« Tagasi

Nõo Vallavalitsus võtab tööle haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, lastekaitsespetsialisti ja sotsiaaltööspetsialisti

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Kandidaadile esitatavad nõuded:

kõrgharidus;

vähemalt 3 aastat töökogemust avaliku sektori hariduse ja/või kultuuritöö valdkonnas;

ametikoha valdkondi reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;

haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;

väga heal tasemel eesti keele oskus kõnes ja kirjas;

kohusetundlikkus, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime, pingetaluvus;

väga hea suhtlemis- ja eneseväljendamise oskus;

väga hea arvuti kasutamise oskus;

sõiduauto kasutamise valmidus (B-kategooria juhiload).

 

Teenistusülesannete kirjeldus on leitav haridus- ja kultuuriosakonna juhataja ametijuhendis:


Kasuks tuleb:

Kõrgharidus hariduskorralduse erialal.
 

Omalt poolt pakume võimalust enesetäiendamiseks valdkonnaalastel koolitustel.

Täiendav info: Nõo vallakantselei, tel 745 5108.

Kandideerimiseks esitada avaldus, elulookirjeldus (CV) ja haridust tõendavate dokumentide koopiad 14. novembriks 2018 Nõo vallavalitsusele aadressile Voika 23, Nõo alevik, Tartumaa 61601 või e-kirjaga vald@nvv.ee.

_______________________________________________________________________________________

Lastekaitsespetsialist

Kandidaadile esitatavad nõuded:

sotsiaaltööalane või erialane kõrgharidus (töökogemus sotsiaaltöös, eelistatud lastekaitse valdkonnas);

sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele või valmisolek selle omandamiseks;

teadmised oma valdkonna õigusaktidest;

vastavus avaliku teenistuse seaduse ja lastekaitseseaduse nõuetele;

väga heal tasemel eesti keele oskus kõnes ja kirjas;

hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus;

kontoritehnika ja arvutiprogrammide ja andmebaaside (MS Office, STAR, S-veeb) kasutamise oskus jne;

väga hea koostöö-, suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;

sõiduauto kasutamise valmidus (B-kategooria juhiload).

 

Teenistusülesannete kirjeldus on leitav lastekaitsespetsialisti ametijuhendis

 

Kasuks tuleb:

Eelnev töökogemus sarnasel ametikohal.
 

Omalt poolt pakume võimalust enesetäiendamiseks valdkonnaalastel koolitustel.

Täiendav info: Nõo vallakantselei, tel 745 5108.

Kandideerimiseks esitada avaldus, elulookirjeldus (CV) ja haridust tõendavate dokumentide koopiad 14. novembriks 2018 Nõo vallavalitsusele aadressile Voika 23, Nõo alevik, Tartumaa 61601 või e-kirjaga vald@nvv.ee.

_________________________________________________________________________________________
 

Sotsiaaltööspetsialist

Kandidaadile esitatavad nõuded:

sotsiaaltööalane kõrgharidus;

on töötanud riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses vähemalt kaks aastat;

teadmised sotsiaalhoolekannet reguleerivatest õigusaktidest;

teadmised kodanike õigustest ja vabadustest, avaliku sektori toimimisest ja selles tegutsemist ning kohaliku omavalitsuse korralduse reguleerivatest õigusaktidest;

teadmised hea halduse tavast ja oskus seda rakendada;

väga heal tasemel eesti keele oskus kõnes ja kirjas;

hea suhtlemis- ja väljendusoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada, hea stressitaluvus ja kohusetunne;

kontoritehnika ja arvutiprogrammide ja andmebaaside (MS Office, STAR, S-veeb  jne) kasutamise oskus;

isikliku sõiduauto kasutamise valmidus (B-kategooria juhiload).

 

Teenistusülesannete kirjeldus on leitav sotsiaaltööspetsialisti ametijuhendis


Kasuks tuleb:

Riiklikult tunnustatud bakalaureusekraad õiguse õppesuunal.

 

Omalt poolt pakume võimalust enesetäiendamiseks valdkonnaalastel koolitustel.

Täiendav info: Nõo vallakantselei, tel 745 5108.

Kandideerimiseks esitada avaldus, elulookirjeldus (CV) ja haridust tõendavate dokumentide koopiad 14. novembriks 2018 Nõo vallavalitsusele aadressile Voika 23, Nõo alevik, Tartumaa 61601 või e-kirjaga vald@nvv.ee.