« Tagasi

Puuetega inimeste füüsiline eluaseme kohandamine

 Erivajadusega Nõo valla elanikel on võimalik taotleda oma puudest tingituna toetust eluaseme kohandamiseks. Toetuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Kohandamise tulemusena paraneb puudega inimeste iseseisev toimetulek ja väheneb abistajate hoolduskoormus. Eluruumi kohandamise raames toetatakse puuetega inimeste liikuvusega seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamist.

Kohandamise liikide hulka kuulub näiteks tualettruumi (pesemisruum ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus,.

Kohandada saab eluruumi, mis asub Nõo valla haldusterritooriumil ning on taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht.

Taotlusi koos lisadokumentidega saab esitada alates 10.05.2019 kuni 10.06.2019 elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna e-postile vald@nvv.ee või saata posti teel aadressile:  Voika 23, Nõo alevik, Tartumaa, 61601. Taotlusi saab esitada ka kohapeal vallamaja sotsiaalosakonnas.

Meetme raames moodustatud sotsiaalprojektide menetlemise komisjon kontrollib, kas taotlus vastab projekti tingimustele ning viib läbi kodukülastuse kohanduse vajaduse ja selle teostamise võimalikkuse hindamiseks. Pärast seda esitab Nõo Vallavalitsus rakendusüksusele koondtaotluse, mille positiivse rahastamise otsuse alusel teostatakse eluruumide kohandustööd.

Lisainfo eluruumi kohandamise taotlemise kohta:

sotsiaaltööspetsialist Jaanika Liblik
telefon 745 5004 , e-post jaanika@nvv.ee

sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter
telefon 745 5475, e-post ene@nvv.ee

Lisainfo ja toetuse taotlemise vormid http://nvv.kovtp.ee/puuetega-inimeste-eluaseme-fuusiline-kohandamine.