« Tagasi

Planeeringu teated

Nõo Vallavolikogu algatas 22.08.2019 otsusega nr 73 Nõo vallas Nõo alevikus asuva Meegleri katastriüksuste ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suuruseks on ca 6,0 ha ja see hõlmab Meegleri katastriüksust (registriosa nr 11619450, katastritunnus 52801:001:0753, sihtotstarve 100% maatulundusmaa), Sepa katastriüksust (registriosa nr 2804104, katastritunnus 52801:010:0043, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) ning avalikult kasutatava Lao tänava lõiku. Planeeringuala on hoonestamata.

Detailplaneeringu eesmärgiks on maa-alale elamukruntide ja avaliku ruumi moodustamine ning ehitusõiguse määramine ehitiste (üksikelamud ning abihooned) püstitamiseks. Detailplaneering on kooskõlas Nõo valla üldplaneeringuga.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole vajalik. Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadus ette näha. Nõo vallas Nõo alevikus asuva Meegleri katastriüksuste ja selle lähiala detailplaneeringu algatamise otsusega on võimalik tutvuda tööpäevadel Nõo Vallavalitsuses (Voika tn 23, Nõo alevik) ja Nõo Vallavalitsuse dokumendiregistris.

 

Nõo Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Nõo vallas Tõravere alevikus asuva Ojamaa katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu. Avalik väljapanek toimub 16.09-30.09.2019 vallakantseleis. Planeeritava ala pindala on ca 4,9 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada katastriüksus kaheks krundiks ja määrata ehitusõigus olemasoleva elamu laiendamiseks ja uue elamu ning abihoonete püstitamiseks. Planeering on kooskõlas kehtiva Nõo valla üldplaneeringuga. Planeeringumaterjalidega saab tutvuda Nõo valla kodulehel http://nvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.