« Tagasi

Planeeringu teated

Algatamise teade:

Nõo Vallavolikogu algatas 17.12.2020 otsusega nr 103 Nõo vallas Uuta külas Nõlva tee piirkonnas asuvate kruntide detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suuruseks on ca 5,6 ha ja see hõlmab Nõlva tee (kü tunnus 52801:012:0671) äärseid maaüksussi – Nõlva tee 1-4, 6, 8-18, Kallaku katastriüksust ja Nõlvaku katastriüksust. Maa-ala on krunditud 16 elamumaa, 1 jäätmehoidla maa, 1 tootmismaa ja 1 transpordimaa otstarbega maaüksuseks. Juurdepääs on tagatud Elva linnas asuva Peedu tee kaudu. Planeeringuala on hoonestamata.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistute ümberkruntimine ja ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks. Ühtlasi määrata detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Detailplaneering on kooskõlas Nõo valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadus ette näha. Nõo vallas Uuta külas Nõlva tee piirkonnas asuvate kruntide detailplaneeringu algatamise otsusega on võimalik tutvuda tööpäevadel Nõo Vallavalitsuses (Voika tn 23, Nõo alevik) ja Nõo Vallavalitsuse dokumendiregistris.

 

Kehtestamise teade:

Nõo Vallavalitsus kehtestas 21.12.2020 korraldusega nr 613 Nõo vallas Nõo alevikus asuva Tuuleveski elamurajooni osa detailplaneeringu (Töö nr: DP3419).  Planeeritava ala pindala on ca 9,2 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistute ümberkruntimine ja ehitusõiguse määramine elamute ja ärihoone ning abihoonete püstitamiseks..  Planeering on kooskõlas kehtiva Nõo valla üldplaneeringuga. Planeeringuga määratakse ühtlasi maakasutustingimused ning kruntidele juurdepääsud, heakorrastus, haljastus ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeringumaterjalidega saab tutvuda Nõo valla kodulehel.