« Tagasi

Puuetega inimeste eluaseme kohandamise vajaduste kaardistamine

Nõo vallavalitsus võtab vastu taotlusi, et selgitada välja vajadus puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks 2021. aastal. Taotlusi koos lisadokumentidega saab esitada alates 11.01.2021 kuni 25.01.2021 elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna e–postile vald@nvv.ee või saata posti teel aadressile: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Tartumaa 61601. Taotlusi saab esitada ka kohapeal vallamaja sotsiaalosakonnas.

Erivajadusega Nõo valla elanikel on võimalik taotleda oma puudest tingituna toetust eluaseme kohandamiseks. Toetuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Kohandamise tulemusena paraneb puudega inimeste iseseisev toimetulek ja väheneb abistajate hoolduskoormus. Eluruumi kohandamise raames toetatakse puuetega inimeste liikuvusega seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamist.

Kohandamise liikide hulka kuulub näiteks tualettruumi (pesemisruum ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus.

Kohandada saab eluruumi, mis asub Nõo valla haldusterritooriumil ning on taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht.

Esitatud taotlusi hindab sotsiaalprojektide menetlemise komisjon, kes kontrollib, kas taotlus vastab projekti tingimustele ning külastab kodu kohanduse vajaduse ja selle teostamise võimalikkuse hindamiseks. Teostatavate kohanduste arv sõltub riigilt toetuse saamisest ja Nõo valla eelarvelistest vahenditest.

Lisainfo eluruumi kohandamise taotlemise kohta:
sotsiaaltööspetsialist Jaanika Liblik, telefon 745 5004 , e-post jaanika@nvv.ee

sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter, telefon 745 5475, e-post ene@nvv.ee

Seotud õigusaktid:

Sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrus nr 4 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" 
Määruse seletuskiri

Meetme tegevuse "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" standardiseeritud ühikuhinnad

Puuetega inimeste eluruumide kohandamisel standardiseeritud ühikuhindade arvestamise analüüs ja rakendamise metoodika

Toetuse taotlemise vormid on leitavad Nõo valla veebilehelt asukohaga: https://nvv.kovtp.ee/avalduste-vormid