« Tagasi

10.01.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati

* Määrata hooldamine kahele puudega isikule ja maksta hooldajatele hooldajatoetust.
 

Haridusküsimustes otsustati

* Kinnitada Nõo valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.01.2022 - 31.12.2022.

* Kinnitada Nõo Põhikooli õpetajate töötasu vastavalt  Vabariigi Valitsuse 06.12.2021 määrusele nr 111 „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär".

Töötasu täistööajaga töötamise korral on 1412 eurot kuus ja lisatasu klassijuhataja tööülesannete täitmise eest on 151 eurot kuus.

* Kinnitada Nõo  vallavalitsuse hallatavate lasteaedade õpetajate töötasu alljärgnevalt:
Lasteaia õpetaja 1270 eurot kuus.
Magistrikraadiga õpetaja 1412 eurot kuus.

* Viia sisse muudatused Nõo lasteaia Tõruke põhimääruse sõnastusse. 

 

Maaküsimustes otsustati

* Muuta Nõo alevikus asuva Kivi tänava ruumikuju ning nimetada muutmisel vabaks jäänud tänavalõik Lasteaia tänavaks. Uuendustega seonduvalt muudetakse katastriüksuste senised lähiaadressid alljärgnevalt:

Kivi tn 6 uus lähiaadress on Lasteaia tn 2,
Kivi tn 6a uus lähiaadress on Lasteaia tn 2a,
Voika tn 12 uus lähiaadress on Lasteaia tn 4.

* Muuta Keeri külas Kõrtsi-Alliku katastriüksuse koha-aadressi, mille käigus tekivad katastriüksuste uuteks lähiaadressiteke Kõrtsi, Ületee ja Alliku.

* Kinnitada Nõo valla haldusterritooriumil paiknevatele maksustamisele kuuluvatele maatükkidele arvutatud maksustamishinnad (aktid nr 5523-11196). Maa maksustamishinna aktidega on võimalik tutvuda Nõo vallavalitsuse ehitus- ja majandusosakonnas ning need väljastatakse soovi korral maamaksukohustuslastele.
 

Keskkonnaküsimustes otsustati

* Kinnitada Hajaasustuse programmi raames eraldatud toetuse kasutamise projekti „Pärnaõie kinnistu kanalisatsioonisüsteemi väljaehitus" aruanne.

 

Finantsküsimustes

* Anti ülevaade eelarvega seonduvate muudatuste osas.

* Otsustati teha täiendavad muudatused 2022. aasta eelarve eelnõus ja suunata dokument eelarvekomisjonile omapoolse hinnangu andmiseks ning vallavolikogu istungil teisele lugemisele.

 

 Üldküsimustes

* Tehti protokolliline otsus Nõo valla arengukava koostamise algatamise kohta.

* Arutati volikogu istungi päevakorda suunatavaid teemasid.

* Vallavalitsusele laekus tähtajaliselt kolm hinnapakkumist Nõo valla jäätmekava 2022-2027 koostamiseks. Otsustati sõlmida leping soodsaima pakkumise teinud ettevõttega, kelleks osutus OÜ Lemma.