Hajaasustuse programm 2019

28.03.19
Hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusvoor on avatud 11. märts - 13. mai.  
Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 13. mail 2019.

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetust saab taotleda majapidamisele, kuhu taotleja oli 1. jaanuari 2019 aasta seisuga registreeritud ning alaliselt ka elab. 

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse  tegevusi neljas  valdkonnas:

  • veesüsteemid;
  • kanalisatsioonisüsteemid;
  • juurdepääsuteed;
  • autonoomsed elektrisüsteemid (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1.      taotleja elab alaliselt hajaasustuses selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
2.      taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2019);
3.      taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d).

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja oma- ja kaasfinantseering  peab kokku moodustama vähemalt 33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Enne taotluse koostamist tuleb kindlasti tutvuda programmdokumendiga.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

Infot leiab ka Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt

Täiendav informatsioon:
Sven Tarto
keskkonnaosakonna juhataja 
tel 745 5332, 505 1067
e-kiri sven@nvv.ee

Vajalikud viited: