27.03.17
Heakord

 

Heakorra eeskiri sätestab puhtuse ja korrastatuse nõuded Nõo valla avalikes kohtades, kinnistutel ja kõnniteedel.

 

Üldised heakorranõuded

Avaliku ürituse korraldaja tagab prügikastide ja tualettide olemasolu ning territooriumi koristamise.  Üldise heakorra tagamiseks on keelatud ehitise või inventari kahjustamine ning haljastuse vigastamine ja rikkumine. Mänguväljaku omaniku kohustuseks on tagada mänguväljaku hooldamine ja ohutus.

Nõuded kinnistu korrashoiul

Kinnistu omaniku kohustuseks on endale kuuluval kinnistul heakorratööde tegemine. Kinnistu heakorra tagamiseks peab kinnistu omanik tagama, et kinnistul oleks jäätmed ja praht koristatud ning piirdeaed korrastatud. Kinnistul asuva hoone tänavapoolsel küljel on aadressinumbriga märgis. Hoone katusele, räästale või mujale kogunenud varisemisohtlik lumi, jää jms tuleb eemaldada kohtadest, kus see kujutab ohtu liiklejaile või varale.

Maatulundusmaa õuemaa kõlvikul, elamu-, äri-, sotsiaal-, ja tootmismaal on kohustus rohi niita arvestusega, et lubatud maksimaalne kõrgus on 20 cm.  Puude ja põõsaste mahalangenud lehed ning oksad on koristatud.

Heakorraeeskirja rikkumise eest on õigus karistada rahatrahviga kuni 400 eurot.