Hooldaja määramine puudega täiskasvanule
 

Hooldus vormistatakse täisealisele teovõimelisele isikule, kes vaimsete või kehaliste puuete tõttu vajab abi oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel.
Hooldaja määramist saab taotleda Nõo vallas elav ja Eesti rahvastikuregistris elukohana Nõo valda registreerinud raske või sügava puudega vähemalt 18 aastane isik.

Hooldaja määramiseks tuleb esitada:

• avaldus hooldaja ja hooldajatoetuse määramiseks;
• koopia puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusest;
• koopia hooldaja ja hooldatava passidest või isikutunnistustest;
• olemasolu korral koopia hooldatava rehabilitatsiooniplaanist või geriaatrilise hindamise otsusest.

Hooldajatoetuse maksmine
Hooldajatoetust makstakse teovõimelisele isikule, kes on määratud raske või sügava puudega isiku hooldajaks või kes on kohtuotsusega määratud 18-aastase või vanema isiku eestkostjaks.

Hooldajatoetust makstakse hooldajale, kes ei ole hooldatava suhtes perekonnaseaduse alusel ülalpidamiskohustusega isik. Erandkorras makstakse hooldajatoetust hooldajale, kes on hooldatava suhtes perekonnaseaduse alusel ülalpidamiskohustusega isik (abikaasa, vanem, täisealine laps, lapselaps, vanavanem) juhul kui hooldatav ei suuda teostada eneseteenindusega seotud igapäevatoiminguid või neis osaleda.

 

Hooldaja määramine puudega lapsele
 

Hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus mida makstakse 3- kuni 18-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamise eest.
Hooldajaks määratakse lapsevanem, võõrasvanem, eestkostja või perehoolduslepingu alusel last hooldav isik, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu.

Sügava puudega lapse hooldajale makstakse hooldajatoetust 50 eurot kuus.
Raske ja keskmise puudega lapse hooldajale makstakse hooldajatoetust 25 eurot kuus.

Hooldaja esitab vormikohase avalduse hooldajaks määramiseks koos alljärgnevate lisadokumentidega:
1) taotleja ja puudega lapse isikut tõendavad dokumendid
2) arstliku ekspertiisi komisjoni otsus puude raskusastme määramise kohta
3) puudega lapse rehabilitatsiooniplaan

Hooldajatoetust ei määrata isikule kes:
1)saab töötutoetust või töötuskindlustuse hüvitist;
2) kellele endale on määratud raske või sügav puue;
3) kes saab vanemahüvitist;
4) kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

Blanketid