8.04.20

Korraldatud jäätmevedu

Nõo Vallavalitsus on valinud riigihanke alusel korraldatud jäätmeveo teenuse osutajaks Ragn-Sells AS´i. Ragn-Sells ASil on ajavahemikul 01.09.2016 kuni 28.02.2021 ainuõigus vedada korraldatud jäätmeveo raames olmejäätmeid, suurjäätmeid ning paberit ja kartongi. Seoses sellega kaotavad kõik teiste vedajatega sõlmitud lepingud kehtivuse alates 01. septembrist 2016.

Jäätmevaldajatele saadetakse jäätmeveoleping, lepingu lisa, jäätmeveo graafik ja hinnakiri. Peale lepingu täitmist tuleb see tagastada allkirjastatult aadressile Sepa 26, 51013 Tartu. Lepingu sõlmimiseks on lihtne lahendus jäätmevedaja kodulehel www.ragnsells.ee/leping  Sellisel juhul saadetakse täidetud leping digiallkirjastamiseks e-mailile.

Olmejäätmed on kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed. Olmejäätmetest tuleb sortida välja liigiti kogutavad jäätmed. Vastavalt jäätmeseadusele ja Nõo valla jäätmehoolduseeskirjale peab olmejäätmete äravedu toimuma tiheasustuses (Nõo alevik ning Tõravere aleviku, Nõgiaru, Luke ja Etsaste külade kompaktselt hoonestatud alad) mitte harvemini kui üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustuses mitte harvemini kui üks kord 12 nädala jooksul.  Olmejäätmete kogumiseks võib kasutada 80-4500 liitriseid konteinereid. Minimaalseteks olmejäätmemahutiteks Nõo valla jäätmehoolduseeskirja järgi on:

  • tiheasustuses eramajades 80 liitrine konteiner
  • hajaasustuses eramajades 120 liitrine konteiner
  • kuni 4 korteriga korterelamul 240 liitrine konteiner
  • viie kuni kümne korteriga korterelamul 600 liitrine konteiner
  • üle kümne korteriga korterelamul 1500 liitrine konteiner

Jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada ka mitme naaberkinnistu peale ühiseid jäätmekonteinereid. Ühiskonteineri kasutamise soovi korral tuleb selle kasutajatel sõlmida kokkulepe, ning selle õiguse annab Nõo Vallavalitsus. Ühiskonteineri kasutaja loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

Vanapaberi eraldi kogumise ning konteineri kohustus on 10-ne ja enama korteriga kortermajades, kus ei ole ahikütet. Vanapaberit kogutakse 600 l ja suuremate konteineritega. Eraldi konteinerit vanapaberi kogumiseks võimaldatakse ka teistele soovi avaldavatele jäätmevaldajatele. Paberijäätmete vedu on tasuta.

Suuremõõtmelised jäätmed on olmejäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada kogumismahutisse. Näiteks: mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud jms. Suurjäätmetena ei käsitleta ehitusjäätmeid ning suuremõõtmelisi probleemtooteid nagu autoromud või nende osad, vanarehve ning elektri- ja elektroonikaseadmeid või nende jäätmeid (näit: pesumasinad, telerid, külmkapid, elektripliidid jne). Suurjäätmete vedu saab tellida vastavalt vajadusele esitades vastava soovi Ragn-Sells AS´ile  kas telefoni või e-kirja teel. Vedajale tuleb anda infot, mida ja kui palju soovitakse üle anda. Suurjäätmete äravedu toimub hiljemalt kuu aja jooksul alates tellimuse esitamisest. Suurjäätmete vedu on tasuta. Täiendav info Ragn-Sells ASi kodulehel.

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist võib taotleda erandjuhul, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise kohta tuleb esitada Nõo Vallavalitsusele. Jäätmevaldaja loetakse mitteliitunuks Nõo Vallavalitsuse korraldusega. 

Korraldatud jäätmeveost vabastuse saanud jäätmevaldaja on kohustatud vastavalt jäätmeseaduses sätestatule esitama igal järgneval aastal 20. jaanuariks omavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes ei esita 20. jaanuariks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

Veograafikut on võimalik vaadata Ragn-Sellsi kodulehelt www.ragnsells.ee/graafik ja  iseteenindusest www.ragnsells.ee/iseteenindus. Ragn-Sells saadab oma klientidele ka e-mailile tühjenduspäeva meeletuletusi (eeldusel, et vedajale on edastatud e-mail ja isikukood). Selle tellimiseks palume pöörduda vedaja klienditeeninduse poole.

Renditavate mahutite tasuta laialivedu toimub 2 nädalat enne ja 6 nädalat pärast korraldatud jäätmeveo perioodi jõustumist Nõo vallas. Konteineri rendi soovist tuleb ise vedajat teavitada.

Ragn-Sells ASi teenuste hinnakiri Nõo vallas (kehtiv alates 01.01.2020)

Ragn-Sells AS
Sepa 26, 51013 Tartu
Telefon: 606 0439
E-post:tartu@ragnsells.com
http://www.ragnsells.ee

Toimetaja: LIIA SIREL