Päästeamet tunnustas Päästeteenistuse medaliga Nõo vallavanem Rain Sangernebot

Peaminister Jüri Ratas, siseminister Mart Helme ja Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu andsid 18. veebruaril Viljandis toimunud pidulikul üritusel 113 inimesele tunnustusena üle päästeteenistuse aumärgid. Aumärkidega tunnustatakse nii Päästeameti töötajaid kui ka häid koostööpartnereid.
 
Rain Sangernebo pälvis Päästeteenistuse medali turvalise elukeskkonna kujundamise ja hoidmise eest Nõo vallas.
 
 
 
 
 

Nõo-Voika tee ajutiselt suletud

Seoses truubi vahetusega on teisipäevast 18. veebruarist kuni kolmapäeva 19. veebruari kella 18.00ni suletud Voika külas asuv Nõo- Voika tee. Liiklus on suunatud ümber Vastse-Nõo -Sügaoru ja Lao-Voika tee kaudu.

Töid teostab Teearu Grupp OÜ, objektijuht Kevin Kajak 5193 9813.

Liiklusskeem

vaata ka liiklusinfo rakendusest Takt Tee: https://www.tarktee.ee/#/et/link/JOr4HEQCD1Nr

Sven Tarto
Nõo Vallavalitsus
ehitus- ja majandusosakonna juhataja        
505 1067


ALGAB AVALDUSTE ESITAMINE 1. KLASSI ASTUMISEKS

SÜGISEL NÕO PÕHIKOOLI 1. KLASSI ASTUVAID LAPSI REGISTREERITAKSE KOOLI KANTSELEIS 2. – 31. MÄRTSINI.

Kantselei on avatud tööpäevadel kell 8.00 – 16.00
Kaasa võtta:
-lapse sünnitunnistus
-1 pilt õpilaspileti jaoks (3 x 4 cm)
-tervisekaart (võib tuua ka hiljem)
-koolivalmiduskaart
(võib tuua ka hiljem).

Info tel: 7455 139 või e-post: noopk@noopk.ee

 


Vabariigi Valitsus kutsub Jaan Krossi 100. sünnipäeval heiskama Eesti lipu

Vabariigi Valitsuse 13. veebruaril 2020. a vastu võetud korralduse kohaselt heiskavad  19. veebruaril 2020. a Eesti lipu kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Eesti lippu on oodatud heiskama ka kõik teised.

Sellega tähistatakse Eesti kirjanduse suurkuju, luuletaja, esseisti ja tõlkija Jaan Krossi 100. sünnipäeva. Jaan Krossi loomingus peegeldub Eesti rahva saatus ning tema panust eesti mõtte arengusse ei ole võimalik üle hinnata.

Eesti lipp heisatakse päikesetõusul, kuid mitte hiljem kui kell 8.00 ja langetatakse päikeseloojangul. Lipud heisatakse asutuse kõikidesse tühjana seisvatesse lipumastidesse ning -vardahoidjatesse.


Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. veebruaril 2020 kell 15.00 Nõo vallamajas

 
Istungi päevakorras:
 
1. Tartumaa kultuuristrateegia 2025 tutvustamine. (Külalised TOL-ist - S. Tobreluts,
A. Hallik)
2. Tartumaa kultuuristrateegia 2025 heakskiitmine. (R. Sangernebo)
3. Määruse kehtetuks tunnistamine. (A. Laul)
4. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.
 

Avanes hajaasustuse programmi taotlusvoor

Käesoleval aastal on Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 17. veebruarist kuni
17. aprillini.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Programmi raames toetatakse kodumajapidamiste veevarustussüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

 • taotleja elab alaliselt vähemalt 1. jaanuarist 2020 hajaasutusega piirkonnas asuvas majapidamises, millele ta toetust taotleb;
 •  taotleja elukoht on vähemalt 1. jaanuarist 2020 k.a rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
 •  taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlbulikest kuludest. Kaastaotleja saab olla juhul, kui rajatakse näiteks veesüsteem (kaev) kahe majapidamise peale.

Töid tohib alustada alles pärast seda, kui toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping.

Projekti elluviimine peab olema lõppenud hiljemalt taotlusvoorule järgneva aasta 31. oktoobriks.

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada Nõo vallavalitsusele hiljemalt 17. aprilliks. Juurde lisada vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumist planeeritavate tööde kohta. Taotlus esitada allkirjastatuna paberil või digitaalselt.

Taotlusvormid ning toetusmeetme info on leitavad Nõo valla kodulehelt: https://nvv.kovtp.ee/hajaasustuse-programm

 Ning Riigi  Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.

Lisainfo: tel 7455 332 või e-post merike@nvv.ee

 


KIK avas keskkonnaprogrammi taotlusvooru

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas keskkonnaprogrammi taotlusvooru kogumahuga 13,5 miljonit eurot. Keskkonnaprojekte on oodatud esitama nii kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, ettevõtjad, ülikoolid, haridusasutused kui ka mitmesugused keskkonnaorganisatsioonid ning füüsilisest isikust ettevõtjad. Taotlusvooru tähtaeg on 16. märts 2020.

Taotlusvoor avatakse veemajanduse, metsanduse, looduskaitse, keskkonnateadlikkuse, kalanduse, atmosfääriõhu kaitse, merekeskkonna ja ringmajanduse valdkonnas kindlatele tegevustele.

KIKi nõukogu esimees ja keskkonnaminister Rene Kokk sõnab, et Keskkonnaministeeriumil on sel aastal fookuses ringmajanduse, elurikkuse, metsanduse ja kliimateemad. „Kuna taotlusvooru sihtgrupp on lai ja toetatavate tegevuste nimekiri pikk, siis loodame, et erinevad huvigrupid esitavad taotlusvooru projekte, mis aitavad leida lahendusi neile aktuaalsetele keskkonnateemadele," sõnab ta. „Märkimata ei saa ka jätta, et taas ootame kõiki koole ja lasteaedasid toetust taotlema õppekäikude korraldamiseks. Lisaks toetame sel aastal ringmajanduse valdkonnas ettevõtete ressursitõhususe projekte. Samuti saavad korteriühistud toetust küsida kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks."

„Taotlusvooru kuulutame välja uue määruse alusel, mis on lihtsamini loetav ning selgema ülesehitusega kui varasem. Seega loodame, et ka taotlemine läheb huvigruppidel kergemini," selgitab KIKi juhataja Andrus Treier. „Kui siiski peaks küsimusi tekkima, julgustan abi ja nõu küsima KIKi töötajatelt. Samuti toimub juba järgmisel nädalal kaks infopäeva, et toetatavaid tegevusi täpsemalt lahti selgitada."

Vooru eelarvest 4,1 miljonit eurot suunatakse ringmajandusse, et toetada näiteks ettevõtete ressursitõhusust, jäätmetekke vältimist ja ohtlike jäätmete kogumisringe või rohelise kontori ja kooli rakendamist. 3,9 miljonit eurot läheb veemajandusse, et kindlustada kvaliteetne joogivee- ja kanalisatsiooniteenus üle kogu Eesti. Keskkonnateadlikkuse projektidele on mõeldud 2,1 miljonit eurot, et toetada näiteks teabekandjate loomist, teavituskampaaniate ning mitmesuguste keskkonnateadlikkust suurendavate ürituste korraldamist ja laste õppekäikusid. Looduskaitsele suunatakse 1,2 miljonit eurot, kust toetatakse muu hulgas vaatetornide, infopunktide ja kaitsealade külastuskeksuste loodusõppe püsiekspositsioonide rajamist, kaitstavate liikide ja elupaikade tegevuskavade ning probleemliikide tõrjemeetmete elluviimist ning riiklikult kaitstud parkide hooldamiskavade koostamist ja elluviimist.

 

Metsanduse valdkonnas toetatakse 700 tuhande euroga näiteks metsapuutaimede tootmist, metsateaduse ja -hariduse teavitustegevusi ja metsanduse jätkusuutlikuks arengu tagamiseks ettenähtud tegevusi. Atmosfääriõhu kaitse projektidele on mõeldud 650 tuhat eurot, et toetada näiteks müra vähendamise tegevuskavade koostamist, kiirgusohu vähendamiseks uuringute tegemist ja korteriühistute liitumist kaugküttevõrguga või kütteseadme asendamist taastuvat kütust kasutava seadmega. Kalanduse valdkonna eelarve on 449 tuhat eurot, et toetada näiteks kalapüügivõistluste, seminaride ja laagrite korraldamist, keskkonnasäästlikku harrastuskalapüüki toetava taristu rajamist või kalavarude suurendamiseks ja kaitseks kudealade ja elupaikade loomist, taastamist või juurdepääsu tagamist. Vooru eelarvest 435 tuhat eurot suunatakse merekeskkonda, kust toetatakse muu hulgas mere seisundi hindamist ja selleks vajalike andmete kogumist, sadamate reostustõrjeplaani täitmist, reostuse tagajärjel kahjustatud rannikualade taastamist või reostustõrjeks valmisoleku suurendamist. Kõik toetatavad tegevused leiab KIKi kodulehelt.

Taotlemine toimub traditsiooniliselt andmesüsteemi KIKAS kaudu. Taotlusvooru tähtaeg on 16. märts 2020. Taotlusvooru infopäevad toimuvad 18. veebruaril Tartus (Dorpati hotell, Soola 6) ja 20. veebruaril Tallinnas (Park Inn hotell, Narva mnt 7c). Infopäevad koosnevad kaheksast miniseminarist, et taotlejad saaksid kuulama tulla just neile huvipakkuvaid valdkondi. Lisainfo ja registreerumine KIKi kodulehel.

Rahastusotsuse saanud projektid selguvad selle aasta jaanipäevaks. Toetuse taotlemine toimub keskkonnaministri määruse „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused" alusel. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.

 

Lisainfo:

Kati Raudsaar
kommunikatsioonispetsialist

Regionaalmaasikate korje kestab veel nädala

Rahandusministeerium ootab veel kuni 19. veebruarini kandidaate iga-aastasele regionaalauhindade konkursile. Parimatele kohalike algatuste eestvedajatele annavad traditsioonilise Regionaalmaasika auhinna üle peaminister ja riigihalduse minister. Pane oma kandidaat ruttu teele!

„Kui kodupiirkonnas on hea ja mugav elada, ei kiputa sellele väga mõtlema, et sageli on see nii tänu kellegi konkreetse jäägitule ning pühendunud panustamisele," nentis riigihalduse minister Jaak Aab. „Tihti märgatakse pigem kitsaskohtasid, mida tuleb paraku igalpool aeg-ajalt ette. Nii võivad varju jääda kohalikud head algatused ja ettevõtmised, mis piirkonna arengule tuult tiibadesse annavad või muudavad elu kodukülas või –linnas tuntavalt meeldivamaks. Mina kutsun üles just neid edulugusid kui kohalikke maasikaid enam märkama ja nende elluviimisse panustanud kohalikke kangelasi vääriliselt tunnustama."

Sobiv kandidaat on möödunud aastal hakkama saanud väljapaistva regionaalarengut toetava algatuse või teoga. Näiteks on edendatud piirkonna majandust läbi töökohtade loomise või piirkonnaspetsiifiliste toodete ja teenuste pakkumise. Samuti on oodatud sellised tegevused, mis on muul moel oluliselt aidanud kaasa piirkonna arengule või piirkonna eripära säilimisele ja tutvustamisele. Seega auhinna võib pälvida kõikide väljapaistvate tegevuste eest, millel on olnud oluline mõju regionaalarengu tähtsustamisele ühiskonnas.

Eelmisel aastal anti välja viis auhinda: Tsiistrenuka ja Missomaa ettevõtjad (Nopri talu OÜ, Siberi talu, Andri-Peedo talu OÜ ja Digital Holding OÜ) pälvisid tunnustuse piirkonna elanikele töökohtade loomise ja piirkonnale omanäoliste toodete arendamise eest. Pärnu kesklinnas asuv koostöötamiskeskus Forwardspace MTÜ sai auhinna (idu)ettevõtjatele ja vabakutselistele kontorikoha ning inspireeriva töökeskkonna pakkumise eest. Järva vallavalitsus sai auhinna valla mobiiliäpi loomise eest, tänu millele saavad kohalikud elanikud suhelda omavalitsusega kiirelt ja lihtsalt. Arno Kuusk ja MTÜ Hiiumaa Kino pälvis tunnustuse Hiiumaa kinoelu elavdamise eest. MTÜ Postitee ja Eesti Maanteemuuseum said auhinna Kagu-Eesti eelarvamusfestivali korraldamise eest.

Konkursile võivad ettepanekuid esitada ja kandideerida kõik inimesed, organisatsioonid, riigiasutused ning kohalikud omavalitsused. Kandidaatide suhtes piiranguid ei ole. Kandidaat või esitaja võib olla naaber, külavanem, mõni kohalik ettevõte, MTÜ või siis hoopiski kohalik omavalitsus.

Konkursile laekunud ettepanekuid hindab rahandusministeeriumi moodustatud komisjon, kes esitab tunnustusettepanekud riigihalduse ministrile. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 19. veebruar. Palume need saata kas elektroonselt aadressil press@fin.ee või postiga aadressile Suur-Ameerika 1, Tallinn (rahandusministeerium, kommunikatsiooniosakond).

Ettepanekus palume välja tuua:

 • Kandidaadi esitaja nimi ja kontaktandmed (aadress, telefon ja e-post).
 • Kandidaadi nimi ja kontaktandmed (võimalusel aadress, e-post, telefon).
 • Auhinnatava tegevuse kirjeldus.
 • Auhinnatava tegevuse mõju regionaalarengule.
 • Soovi korral lisainformatsioon.

 

Auhinnad antakse üle 30. märtsil 2020 Stenbocki majas.

Rahandusministeerium 


Tõravere lasteaed Tõruke pakub tööd logopeedile

TÕRAVERE LASTEAED TÕRUKE otsib oma meeskonda 
LASTEAIA LOGOPEEDI (0,33 ametikohta)

Sind ootavad tööle liitrühma rõõmsad lapsed ja tegusad töökaaslased.

 

Kvalifikatsioonile vastavuse dokumentide koopiad, avaldus ja cv saata toruke@nvv.ee või Observatooriumi 9a, Tõravere, 61602.

Lisainfo telefonil: 5886 5061.


Eestimaa Looduse Fond ootab abi – andke märku, kus asuvad nahkhiirekolooniate varjepaigad

Suviste nahkhiirekolooniate kohta on meil vähe infot, aga selleks, et nahkhiirte olukorda paremini mõista, on vaja teada, kus asuvad eri liikide kolooniate varjepaigad. Eriti oodatakse teateid nahkhiirte poegimiskolooniate kohta hoonetes. „Nahkhiiri saame tulemuslikult kaitsta ainult koos tegutsedes ja omavahel suheldes," kommenteerib nahkhiireuurija Lauri Lutsar. „Nahkhiireuurijad saavad nõu anda kõige paremini siis, kui inimesed ise ühendust võtavad ja küsivad. Selleks võib pöörduda Eestimaa Looduse Fondi või Keskkonnaameti poole."

Kuidas kindlaks teha, kas kodu lähedal tegutseb nahkhiirte koloonia?

Kui näete tegutsemas korraga juba mitut nahkhiirt, siis on kindlasti soovitav sellest nahkhiireuurijatele teada anda. Ekspertidega saate kontakti nii Eestimaa Looduse Fondi, Facebooki nahkhiiresõprade grupi kui ka Keskkonnaameti või e-posti nahkhiir@elfond.ee kaudu.

Raul Kübarsepp
SA Eestimaa Looduse Fondi
kommunikatsiooniekspert

„Veelendlane" Foto: Rauno Kalda


Laskeharjutused Kahna karjääris

Eesti Reservväelaste Tartu Laskespordiklubi viib läbi laskeõppused Kahna karjääris ajavahemikel 15-16.02.2020 ja 29.02-01.03.2020.

Vastutavaks isikuks laskepaigas on laskeinstruktor Erki Vään (tel 501 4110).

Palume olla ettevaatlikud nimetatud aegadel seal kandis liikudes.


Puuetega inimeste füüsiline eluaseme kohandamine

Erivajadusega Nõo valla elanikel on võimalik taotleda oma puudest tingituna toetust eluaseme kohandamiseks. Toetuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Kohandamise tulemusena paraneb puudega inimeste iseseisev toimetulek ja väheneb abistajate hoolduskoormus. Eluruumi kohandamise raames toetatakse puuetega inimeste liikuvusega seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamist.

Kohandamise liikide hulka kuulub näiteks tualettruumi (pesemisruum ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus.

Kohandada saab eluruumi, mis asub Nõo valla haldusterritooriumil ning on taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht.

Taotlusi koos lisadokumentidega saab esitada alates 10. veebruarist 2020 kuni 02. märtsini 2020 elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vald@nvv.ee või saata posti teel Nõo Vallavalitsusse aadressil: Voika tn 23, Nõo alevik, Tartumaa 61601. Taotlusi saab esitada ka kohapeal vallamajas sotsiaalosakonnale.

Meetme raames moodustatud sotsiaalprojektide menetlemise komisjon kontrollib, kas taotlus vastab projekti tingimustele ning viiakse läbi kodukülastused taotletud kohanduse vajaduse ja selle teostamise võimalikkuse hindamiseks. Pärast seda esitab Nõo Vallavalitsus rakendusüksusele koondtaotluse, mille positiivse rahastamise otsuse alusel teostatakse eluruumide kohandustööd.

Vaata lisa Nõo valla kodulehelt: https://nvv.kovtp.ee/et/puuetega-inimeste-eluaseme-fuusiline-kohandamine

Info sotsiaalosakonna telefonil 745 5004 või e-post jaanika@nvv.ee.

Sotsiaalosakond


Luke lasteaed Segasumma võtab tööle lasteaiaõpetaja

Luke lasteaed Segasumma otsib oma meeskonda lasteaiaõpetajat (1,0 ametikohta).

Kui oled rõõmsameelne, aktiivne, armastad lapsi ja tahad nende päeva huvitavaks muuta, siis ootame Sind oma kollektiivi.

Avaldus, cv ja kvalifikatsiooninõuetele vastavuse dokumentide koopiad saata: segasumma@nvv.ee hiljemalt 21.02.2020


Ilmunud on Nõo Valla Lehe veebruarikuu number

Nõo kultuurimaja ehib Valge Metall-Rott

25. jaanuaril 2020 algas idamaade ajaarvamise kohaselt Valge Metall-Roti aasta. 
Kunstnik Sirje Šults joonistas suurepärase pildi. Tulge kultuurimajja Rotti tervitama :)

Legendi järgi sai rott Hiina sodiaagi esikohamärgiks pettusega. Taevane valitseja Nefriitkeiser kutsus loomad võidujooksule. Sodiaagimärkideks pidi ta kuulutama 12 kiireimat. Rott mõistis, et härg on temast kiirem, kuid tuli nutikale mõttele: ta palus härjalt küüti ja lubas vastutasuks talle laulda. Härg tormas võidukalt finiši poole, rott turjal, ent viimasel hetkel tegi näriline hüppe ja sai esimeseks. Nii pääses ta sodiaagis esikohale. /Triin Tael/  


Noortevaldkonna tunnustussündmus tõi ühe laureaadi tiitli Tartumaale

Haridus- ja teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud iga-aastasel noortevaldkonna tunnustussündmusel „Noorte Heaks Tänu" toodi esile läinud aasta noorsootöö tegusid ja tegijaid üle Eesti. Üks oluline tunnustus tuli ka Tartumaale — aasta noorsootööühingu tiitli pälvis Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus.

Meie jaoks oli üllatus lavale tõusta. Oleme alles üsna värske organisatsioon ning Eesti Kunstikoolide Liit tundus aukartustäratav kaasnominent" väljendas esimesi emotsioone ühenduse juhatuse esimees Egle Haljassaar, kes on ka Nõo valla noorsootööspetsialist.

Haljassaar lisas: „Kui õhtujuht Daniel Levi Viinalass küsis kommentaariks, mis oli kõige tähendusrikkam hetk möödunud aastast, siis kindlasti Tartumaa noorsootöötajate „meie–tunne", mille tekkimisele ja säilimisele ühendus proovib igati oma tegevusega kaasa aidata."

Pildil: Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse ja Eesti Kunstikoolide Liidu esindajad.
Foto: Erlend Štaub


Heisake riigilipp!

Pühapäeval, 2. veebruaril möödub Tartu rahulepingu sõlmimisest sada aastat ja rahulepingu sõlmimise aastapäev on Eestis lipupäev. Eesti lipu heiskavad kõik riigi- ja omavalitsusasutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Eesti lipu võivad heisata ka kõik teised. Lipud heisatakse hiljemalt kell kaheksa hommikul ja langetatakse päikeseloojangul. Kui lippu ei langetata, tuleb lipp pimedal ajal valgustada.
 
2. veebruaril 1920 kirjutati Tartus alla rahulepingule Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel. Tartu rahuga lõpetati Vabadussõda ning Venemaa tunnustas tingimusteta ja igaveseks Eesti Vabariigi iseseisvust.
 
(Riigikantselei)

Nõo Põhikool pakub tööd


EELTEADE ILLI KÜLAS ASUVATELE VÄIKEKOHTADELE KOHANIMEDE MÄÄRAMISE KAVATSUSEST

Nõo Vallavalitsus on koostanud korralduste eelnõud Nõo vallas Illi külas asuvatele väikekohtadele nime määramiseks.

Moodustatavatele väikekohtadele on kavas määrata alljärgnevad nimed:

 1. Ojapalu väikekoht. Eelnõuga on võimalik tutvuda siin.
 2. Kasekese väikekoht. Eelnõuga on võimalik tutvuda siin.

Eelnõude kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid 11. veebruarini 2020.

Kirjalikud ettepanekud palume saata e-posti aadressil vald@nvv.ee. 


Maal elamis päev tuleb taas!

Meil on rõõm teada anda, et MAAL ELAMISE PÄEV tuleb seekord  26. septembril 2020.

24. jaanuaril kogunesid Maal elamise päeva korraldustoimkond ja erinevate omavalitsuste esindajad Nõo Muusikakoolis, kus toimus Maal elamise päeva korraldamise koosloome seminar.

Maal elamise päeva korraldustoimkonna juht Krista Habakukk andis ülevaate 2019. aasta sündmuse kokkuvõtetest ja kogemustest ning uutest tegevustest päeva riiklikul koordineerimisel.

Nõo tervisemeeskonna liikmed rääkisid oma kogemusloo esimese Maal elamise päeva läbiviimisest Nõo vallas ja mõtetest selleks aastaks.

Maal elamise päeva ehk avaliku külastussündmuse idee on tutvustada maakogukondade ja omavalitsuste elukeskkonda sellisena nagu ta paistab kogu oma mitmekesisuses – avaliku sektori teenused, külakogukonnad ja kolmanda sektori tegevused, ettevõtluse/kaugtöö võimalused ning kohapeal tegutsevad ettevõtted, potentsiaalsed töökohtade loojad, töökäte vajajad.

Külastussündmuse raames saavad maal tegutsevad inimesed näidata, et maal elamine ja töötamine on küll mõneti linnaelust erinev, kuid paljudele rahuldust pakkuv elustiil.

Kutsume ka sel aastal Nõo valla asutusi, ettevõtjaid-tööandjaid, käsitöömeistreid, põllumehi ja laadakauplejaid osa võtma Maal elamise päevast Nõos.

Pane ennast kirja: Liia Sirel tel 5191 4119  või e-post liia@nvv.ee

Vaata pildigaleriid 2019 aasta Maal elamise päevast Nõo vallas: https://photos.app.goo.gl/etMAosPqAcq7whQv5


Liia Sirel
Avalike suhete spetsialist

 


Nõo valla eelarve 2020 vaatab tulevikku

Eile, 23. jaanuaril võttis Nõo vallavavolikogu ühehäälselt vastu 2020. aasta eelave, mis näeb muuhulgas ette strateegilisi arendustegevusi, et olla paremini valmis valla elanike arvu võimalikuks kasvuks.

9,4-miljoni eurose eelarvega soovib vald lisaks seadusest tulenevatele kohustustele ja tavapärastele tegevustele jätkuvalt investeerida infrastruktuuri ja haridusse, millest võidavad olemasolevad elanikud, aga mis võiks meelidata valda ka uusi elanikke.

Teede ehituse osas jätkub kergliiklustee ehitus ning käesoleva aasta lõpus peaks olema võimalik seda teed mööda liikuda kunagise Valgeristi kõrtsi asukohast Tartu maanteel kuni Elva valla piirini. Kergliiklustee läbib ka alevikku ning loob seega senisest paremad ja ohutumad liiklemistingimused aleviku elanikele.

Teiste oluliste tee-ehitus projektidena tasub mainida Kalju Aigro tänavale kõnnitee ehitamist, mis muudab selle turvalisemaks koolilastele ning Vahe tee ja Lao tänava investeeringud, mis valmistab ette kortermajade ehitamist.

Esimene kortermaja on vallalt juba elamisloa saanud. Projekti õnnestudes võime lähiaastatel näha alevikus ehitusbuumi: Nõo on Tartule lähedal, ühendused linnaga on head ning kohalik elukeskkond meeldiv. Uute elanike lisandumine ning perspektiivis 5000 elaniku piiri ületamine annab meile kindluse, et vald ja iseotsustamise õigus jäävad meile ka tulevikus. Uutele elanikele tuleb aga pakkuda maksimaalselt häid teenuseid, sealhulgas lasteaiakohti.

Paljudes Eesti (ja Tartumaa) omavalitsustes on lasteaiakohtade saamiseks järjekorrad. Nõos seda pole, kuid alevikus pole ka märkimisväärsel arvul täitmata lasteaiakohti. Seepärast on valla jaoks oluline investeerida lasteaedadesse (2020. aasta eelarvest saavad investeeringuteks raha kõik Nõo valla lasteaiad) ning planeerida uute rühmade avamist, mis on möödapääsmatu, kuna uue kortermaja valmimisel võib ennustada umbes 70 uue elaniku valda lisandumist, kellest kolmandik võivad olla lapsed – ja lapsi võib sündida ka juurde. See on elu, see on tulevik – et me oleksime ka tulevikus Eesti elanike arvu dünaamika kaardil roheline ja mitte punane piirkond.

Avaldan ühtlasi tänu kõigile volikogu liikmetele, eriliselt aga eelarvekomisjoni liikmetele ning valla finantsjuht Pille Sügisele professionaalse ja meeldiva koostöö eest!

 

Mart Raudsaar,
Nõo vallavolikogu eelarvekomisjoni esimees

Eelarve


Tartu linn ja viis maakonda sõlmisid koostöölepingu

Täna, 25. jaanuaril allkirjastasid Tartu linna ja viie maakondliku arendusorganisatsiooni esindajad Tartu raekojas Lõuna-Eesti koostöölepingu. 

Leping sätestab koostöö valdkonnad ja põhimõtted, et viia ellu Lõuna-Eesti piirkonda - Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga ja Võru maakonda hõlmavaid ühiseid koostöö- ja arendustegevusi. Ühistegevusi planeeritakse viies valdkonnas: taristu; haridus ja elukestev õpe; majandusareng ja tööturg; rahvatervis ja heaolu ning kultuur ja turism.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on esimesed sammud sisuka koostöö suunas astutud Euroopa kultuuripealinna projekti raames. „Üheks koostöövaldkonnaks on kindlasti paremad ühendusvõimalused nii riigisiseselt kui ka Euroopa suunal." 

Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Tobreluts: „See leping väljendab viie Lõuna-Eesti maakondliku arendusorganisatsiooni ja Tartu linna koosloomelist mõtteviisi ning usku, et koos saavutame rohkem kui üksinda." Ta lisas, et koostöös on juba algatatud Lõuna-Eesti turismiklastri moodustamine, mille eesmärk on suurendada kogu Lõuna-Eesti nähtavust ja turismitulu.

Koostöölepingu lisana koostatakse täpne tegevuskava aastaks 2020.

Teadaolevalt ei ole sellisel tasemel maakonnaüleseid kokkuleppeid varem sõlmitud.

Paremalt esimene Nõo vallavanem ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Rain Sangernebo. Foto: Margus Ansu, Tartu Postimees


Päästeliidu sünnipäevapeol tänati Nõo Priitahtlikku Päästeseltsi

22. jaanuaril pidas Päästeliit oma kümnendat sünnipäeva Riigikogus. Samal sündmusel toimus ka Päästeliidu ja Eesti Tuletõrjelliidu ühinemine.
Päästeliidu tänukirja sai Nõo Priitahtlik Päästeselts, milles tänati Eesti vabatahtliku pääste arendamisse panustatud tegevuse eest. G4s kinkis koostöö veelgi paremaks ja kiiremaks sujumiseks tahvelarvuti.
Palju õnne tublidele Nõo priitahtlikele!


Nõo valla haridus- ja kultuurivaldkonnas (sh noorsootöö ja sport) tegutsevad inimesed osalesid meeskonnatreeningul

Treeningu eesmärk oli meeskonnatöö põhiprintsiipe kirjeldava teoreetilise baasi ning mänguliste koostööharjutuste kaudu aidata osalejatel tunnetada, analüüsida, mõista koostöö olemust ja juhtida ressursse, mis toetavad ühtse ja tugeva meeskonna teket. Treeningut viis läbi Meeskonnatreeningute Agentuur OÜ.
Päeva praktiline osa viidi läbi õues, kus meeskondadel tuli lahendada kolm ülesannet ja mille lahendamist toetasid eelnevalt omandatud teadmised.

Koostöös peitub jõud ja vägi!

 


Voika küla pakendikonteinerist

Anname teada, et Voika külas Tõravere raudteepeatuse juures asuv pakendikonteiner on ära viidud, kuna selle kallal on vandaalitsetud. Teavitame Teid, kui oleme leidnud konteinerile uue sobiva asukoha.

Elanikuks registreerimise kampaania auhindade omanikud on selgunud

Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania toimus ajavahemikul 01.11.2019–16.12.2019. Kampaaniat toetasid Nõo vallas tegutsevad ettevõtjad, kes panid loosimiseks välja oma ettevõtete toodangut.

14. jaanuaril kogunes loosimise korraldamise komisjon, et välja loosida auhinnad.

Kampaania kestel saabunud uute Nõo valla elanike vahel loositi välja:
Viis 4-st pakist koosnevat komplekti OÜ Luke Juustuvabriku juustu.

Kõigi Nõo valla elanike vahel loositi välja:
Kolm kinkekomplekti AS Nõo Lihatööstuselt;
Kaks kotti juurvilju OÜ Juurviljaaidalt;
Neli 200 g kommipakki AS Cauteselt.

Kõigi vallaelanike vahel loositi Nõo Vallavalitsuse poolt välja pandud 5x300 eurot.

Võitjatega võetakse ühendust ja teavitatakse kuidas auhinnad kätte saab!


Kampaania ajal registreeris oma elukoha Nõo vallas 69 inimest. Kõigile kampaaniaperioodil Nõo valla elanikuks registreerinud isikutele makstakse hiljemalt veebruarikuu jooksul ühekordset toetust 100 eurot.
Täpsemalt kampaania tulemustest loe jaanuarikuu Nõo Valla Lehest.

 

Liia Sirel
Avalike suhete spetsialist
 

Loosimise korraldamise komisjon kasutas loosimisprogrammi Random Number Generation. Foto: Liia Sirel


Teenetemärk Tartumaa Kuldne Tammeoks ootab nominente

Tartumaa teenetemärgiga tunnustatakse inimesi, kes on pika aja jooksul olulisel määral kaasa aidanud Tartumaa arengule, siinsele majandusele, kultuurile, elukeskkonna kvaliteedile ja inimeste heaolule.
Teenetemärgi andmise otsustavad maakonna omavalitsused ühiselt Tartumaa Omavalitsuste Liidu kaudu ja see antakse üle 24. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäeva Tartumaa pidulikul vastuvõtul.

Kandidaate saab esitada kuni 30. jaanuarini 2020.
Lisainfo ja kandidaadi esitamise vorm: http://www.tartumaa.ee/

 

Tartumaa Omavalitsuste Liit

 


Eestis levib taas koerte katk

Koerte katk on väga nakkuslik multisüsteemne viirushaigus, mis lõppeb tihti looma surmaga.
Koerte katkuviirus on patogeenne paljudele koerlastele, kärplastele, pesukarulastele. Lisaks koertele on ohustatud ka tuhkrud, naaritsad, rebased, hundid ja kährikkoerad, kuid mitte inimesed ja kodukassid.

Haigusele on vastuvõtlikud igas vanuses loomad, kuid eriti vastuvõtlikud on kõikide loomaliikide kutsikad ja noorloomad. Nakkusallikaks on haiged loomad, kes eritavad viirustekitajat juba peiteajal ning ka peale haiguse läbi põdemist. Viirus levib nii piisknakkusena kui ka eritub organismist ninanõre, pisarate, uriini ja roojaga. Viirus võib edasi kanduda ka saastunud esemete (toidukausid/jooginõud), riiete, söödaga. Seega võib loom haigestuda ka saastunud materjaliga kokkupuutumisel.

Tuleb arvestada, et peiteajast (3-7 päeva või isegi kauem) haigustunnuste avaldumiseni võib olla mitu nädalat. Haige loom aga eritab viirust juba umbes 5 päeva enne haigus-sümptomite tekkimist/avaldumist, ning ka paranemise järgselt toimub viiruse eritamine veel kuni nelja kuu jooksul. Viirus ei ole väliskeskkonnas väga püsiv (ultraviolettkiirgus, kuumus, kuivus ja tavalised desovahendid hävitavad selle kergesti). Viirus võib säilida aga madalatel temperatuuridel (+4) kuid.

Antud viirushaigust iseloomustab palavik, hingamisteede põletik, mis väljendub mädase ninanõre ning köhimisega, lisaks võib tekkida seedetrakti põletik, mis väljendub oksendamise ja kõhulahtisusega. On ka täheldatud silmapõletikke, nahalööbeid ja tõsistel juhtudel võivad esineda ka närvinähud — krambitamine, pea surumine vastu seina, ülierutuvus ja jäsemete jäikus.

Kulu järgi eristatakse ägedat, alaägedat või kroonilist. Tabanduva organsüsteemi alusel eristatakse kopsu-, soole-, närvi- ja segavormi.

Haigust iseloomustab kahe faasiline palavik. Esimene palavik (39,5 – 41, 0 C) kestab 8-48 tundi. Seejärel palavik langeb mõneks päevaks ja järgneb uus palavikuhoog. Haiged loomad on isutud, uimased, värisevad, ninapeegel on kuiv.

Kopsuvormi korral eritub ninast limast nõret, mis hiljem muutub mädaseks. Eritise kuivamisel tekivad ninaavade ümber koorikud. Loom hingab läbi suu, aevastab, köhib ning kratsib käppadega nina. Silmanurgast eritub algul limast, hiljem mädast nõret, mille kuivamisel silmalaud kleepuvad.

Soolevormi korral haiged loomad oksendavad, neil on vahelduv kõhulahtisus.

Paljudel juhtudel kulgeb katk närvivormina, mis võib tekkida nii iseseisva vormina kui ka soole- ja kopsuvormi tüsistusena. Haigetel loomadel vaheldub loiduse seisund erutusega, esinevad üksikute lihasrühmade krambid, liigutused on koordineerimatud, esinevad epilepsiahood.

Nahavormi korral tekib villiline lööve reite sisekülgedel, kõrvadel, kõhuseinal, suu ja nina piirkonnas. Villide lõhkemisel tekivad pruunid korbad.


Haigust saab ennetada vaktsineerimisega!!!

Eesti on transiitriik Soome ja Venemaa vahel. Seetõttu peaksid Eestis elavad koeraomanikud oma lemmikuid kindlasti korrapäraselt vaktsineerima. Küsi oma loomaarstilt milline on parim vaktsineerimis-skeem sinu loomale.
Haiguse kahtluse korral tuleb sellest teavitada loomaarsti.


Loomaarst Hille Laos
Paarisjalga Loomakliinik


Koolitus alustavale ettevõtjale

2020. aastal korraldab SA Tartu Ärinõuandla kokku kolm alustavate ettevõtjate baaskoolitust. Selle aasta esimene koolitusgrupp toimub perioodil 18.02-07.04.2020. Ülejäänud kaks toimuvad 2020.a II poolaastal.

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 7 päeva (kokku 56 akadeemilist tundi), mille raames käsitletakse järgmiseid teemasid:

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes
II moodul: Turundus ja müük
III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine
IV moodul: Juhtimine. Äriplaanide esitlused

Koolituse raames valmib äriplaan, mis on sobiv taotlemaks Eesti Töötukassa alustava ettevõtja toetust. Koolituse hind 70 eurot.

Baaskoolituse korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Esimesele koolitusele kandideerimine kuni 4.veebruar www.arinouandla.ee
Info: Tartu Ärinõuandla, Maili Kallaste, maili@arinouandla.ee

 


Nõo lasteaed Krõll pakub tööd koristajale


Anna hoogu Nõo muusikakoolile uue pianiino soetamiseks!


Nõo Muusikakool on muusikalist haridust andnud aastast 1972. 2015. aastal valmis uus õppehoone, mis mahutab kuni 86 õpilast.
Klaveri eriala on olnud aastaid muusikakooli üks populaarsemaid. Hetkel õpib 75st õpilasest klaveri erialal 34 õpilast. Õppijaid on palju, kuid kahjuks on klassides klaverid vanad ja ei täida enam enda eesmärki.

Eelmisest ILOP-i programmist sai Nõo muusikakool uue tiibklaveri saali ja ühe pianiino klassi. Ka sellest programmist toetati uue pianiino ostu, samuti toetab Nõo vald, kuid eraldatud summast jääb pianiino ostuks ikka natukene puudu.
Palun andke hoogu, et noored saaksid enda õpinguid alustada ja jätkata kvaliteetsetel instrumentidel.

Annetuse tegemiseks leiad kõik vajaliku lingilt: https://www.hooandja.ee/projekt/uus-pianiino-noo-muusikakooli

Vanasõna ütleb: "Tee head, siis leiad head"

 


Too jõulukuusk Nõo Priitahtliku Päästeseltsi põllumaale asukohaga Voika 12 Nõo alevik


Esita ettepanek Aasta Tegija/Aasta Tegu aunimetuse kandidaatide leidmiseks

Ettepanekuid Aasta Tegija või Aasta Tegu aunimetuse kandidaatide osas võib teha iga vallas elav isik, vallas tegutsev asutus, ettevõte või organisatsioon.

Ettepanekuid saab teha kuni 07. veebruarini 2020.a.

Selleks:

— saata ettepanek koos põhjendusega Nõo vallavalitsuse e-posti aadressil kantselei@nvv.ee

— esitada ettepanek siin: 

— tuua või saata kirjalikult vormistatud ettepanek koos põhjendusega Nõo vallakantseleisse, aadressil Voika tn 23, Nõo (vallamaja II korrus).

Ettepanekule lisada märgusõna „Aunimetus Aasta Tegija" või „Aunimetus Aasta Tegu".

 


Ilmunud on Nõo Valla Lehe jaanuarikuu number

Kergliiklustee Aiamaa raudteeületuskoht on avatud

Sügisel valminud Järiste-Nõo jalg- ja jalgrattatee Aiamaa raudteeületuskohale väljastas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet  31.12.2019 kasutusloa. Tänaseks on ajutised piirded eemaldatud ja lõik täies ulatuses kasutatav.

Järiste-Nõo jalg- ja jalgrattatee lõigu maksumusega 419 251,44 eurot koos käibemaksuga ehitas KV Infra OÜ.

Nõo Vallavalitsus


Nõo kultuurimajas on avatud Meelika Kaarna digimaali näitus Eesti rahvatantsujuhtidest

2019. aastal möödus esimesest laulupeost 150 aastat ning tantsupidu toimus 20. korda. Aasta oli kuulutatud ka laulu- ja tantsupeo liikumise teema-aastaks „Laulupidu 150. Eesti laulu ja tantsu juubeliaasta".

Nõo kultuurimajas on avatud Meelika Kaarna digimaali näitus Eesti rahvatantsujuhtidest. Näitusel on eksponeeritud kaheteistkümne rahvatantsujuhi digimaalid. Maalide autor Meelika Kaarna kasutas joonistamiseks graafikalauda ja spetsiaalset pliiatsit, millega joonistamisel on tulemuseks maal arvutiekraanil. „Iga tantsujuhi maalil on näha õrna kuldset teksti, mis katab kogu maali pinna. Iga autori pildil on ühe tema loodud tantsu kirjelduse fragment, nii on näiteks Anna Raudkatsi pildil kujutatud „Tuljaku" kirjeldus," selgitas Kaarna.

Soov tutvustada tantsujuhte digimaalidel tekkis autoril Tartu Kunstikooli maalimise aine raames. „Vanade väärikate tantsujuhtide tantse olen tantsinud palju, kuid kahjuks ei teadnud ma enne päris mitme tantsujuhi kohta mitte midagi, ka seda, millised nad välja nägid. Nüüd olen neid maalipintsli kaudu tundma õppinud ning lugenud nende elulugusid ja olen uhke, kui mõnda nende tantsu tantsida või õpetada saan," rääkis Kaarna.

Näitus on Nõo kultuurimajas avatud veebruari lõpuni.

Andri Viinalass
kultuurispetsialist


Heiska 3. jaanuaril riigilipp Vabadussõjas võidelnute mälestuseks

Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva tähistatakse, et austada Eesti iseseisvuse eest võidelnuid. Vabadussõda algas 28.11.1918, mil Nõukogude Vene väed tungisid üle Narva jõe ning hõivasid 1919. aasta alguseks märkimisväärse osa Eestist. Loomisel olev Eesti armee, mida toetasid Soome ja mitme teise maa vabatahtlikud, suutis vastase rünnakud peatada ja tagasi tõrjuda. Relvad vaikisid 3.01.1920, mil jõustus Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel 31.12 sõlmitud vaherahu. Eesti kaotas sõjas 6275 inimest, neist 3588 otseses lahingutegevuses.

(Riigikantselei)


Vissi konteineri ümberpaigutamine

HEA VISSI KÜLA ELANIK.

Seoses pakendikonteineri kuritarvitamisega viiakse 26. detsembril konteiner Mehiste üldmaa kinnistule (uus asukoht plaanil).

Vabandame tekkinud ebameeldivuse pärast!


Ärge jätke lemmikloomi ilutulestiku ajal üksinda

Kui inimesele pakub ilutulestik oma valgusmängu ja heliefektidega enamasti naudingut, siis meie neljajalgsetele lemmikutele võib see mõjuda sootuks vastupidi.

Tulemänguga kaasnev ootamatu müra võib tekitada loomades stressi ja panna nad ettearvamatult käituma. Loomaarstide sõnul on ilutulestiku suhtes kõige tundlikumad koerad ja pole vahet, kas tegemist on puudli, taksi või dogiga.

Kui inimene teab, et tema koer on paugutamise suhtes tundlik, siis võiks juba nädalapäevad enne ilutulestiku laskmise perioodi hakata andma talle looduslikke rahusteid hirmu ennetamiseks. On olemas ka tugevamaid keemilisi rahusteid, aga neid tuleks anda vaid siis, kui loom on tõesti väga tundlik ning ka sel juhul lühiajaliselt ehk ainult aastavahetusel.

Loomi, kes kardavad ilutulestikku väga, on soovitav sel ajal mitte üksi jätta, vaid olla nendega koos.

Miks lemmikloom ilutulestikku kardab?

Meie lemmikutel esineb üldjuhul kahte tüüpi mürakartust – kaasasündinud või (inimese abil) tekkinud hirm. Esimese puhul polegi midagi teha, sest teatud koeratõud vajavad enda töös väga teravat kuulmist, mistõttu nad võivad (kuid ei pruugi) olla mürale tundlikumad. Sellisel puhul võib vali müra tekitada lemmikule valuaistingut. Kuna loom ei saa täpsemalt aru, miks ja mille eest ta haiget saab, läheb ta paanikasse ning hakkab ajapikku näiteks ilutulestikku või äikest seostama valuga.

Looma hirmule aidatakse ise kaasa sellega, kui lemmik võetakse ilutulestiku vaatamisel kaasa. Selle tagajärjel võib loom elu lõpuni ilutulestikku karta. Halvast kogemusest üle saamine on nii koerale kui ka omanikule väga raske ning pikk protsess.

Täpsemaid juhiseid kuidas käituda, küsige oma loomaarstilt. 


Nõo Raamatukogu info

31. detsembril Nõo raamatukogu suletud.

Head vana-aasta lõppu!

 


Vallavalitsuse lahtiolekuajad pühade ajal

Esmaspäeval, 23. detsembril on Nõo vallavalitsus SULETUD.

27. detsembril toimub vastuvõtt tavapäraselt kell 9.00-12.00.

30. detsembril toimub vastuvõtt ajavahemikul 9.00-12.00 ja 13.00-16.00.

31. detsembril töötab ainult vallakantselei ajavahemikul 9.00-12.00.

Rahulikku pühadeaega lähedaste seltsis ja õnnelikku uut aastat!

 


Nõgiaru ja Luke lasteaedade lapsed viisid jõulurõõmu neljajalgsetele

Jõulud on aeg kus tehakse head!
Nõgiaru lasteaia eestvedamisel toimus Nõgiaru lasteaias ja Luke lasteaias Segasumma heategevuslik laste meisterdatud käsitöötoodete müük, mille tulu läks Tartu Koduta Loomade Varjupaigale.
Kokku koguti 245 eurot, mille eest osteti koos õpetajatega loomadele toitu ja seejärel viidi abivajajatele.

Luke ja Nõgiaru lasteaed
 

Foto: Hiie Alajõe


Tähelepanu- torm on tulekul!

Riigi Ilmateenistus hoiatab, et tänaseks, 18. detsembriks on oodata Eestisse tormi, mis võib endaga kaasa tuua puude murdumist, elektrikatkestusi ja häireid liikluses. Tormihoiatuse järgi tugevneb täna päeval kiiresti lõuna- ja edelatuul, õhtuks pöördub läände ja loodesse 12-17, puhanguti kuni 25, saartel ja rannikul kuni 30 m/s.

Päästeameti tegutsemisjuhised tormiks valmistumiseks ning ka tormi ajal tegutsemiseks.

Enne tormi:

 • Korja õuest kokku tuulega lendu tõusta võivad esemed.
 • Pargi sõiduk lagedale või garaaži.
 • Arvesta võimalike elektrikatkestustega: varu koju piisavalt toitu ja jooki
 • Tangi auto kütusepaak täis

Tormi ajal:

 • Püsi siseruumides.
 • Ära sõida autoga. Kui sõit on vältimatu, vali sobiv sõidukiirus ning arvesta teele langeda võivate puude või muude takistustega.
 • Hoia eemale maha langenud elektriliinidest. Teavita neist Elektrilevi rikketelefoni numbril 1343 ja eluohtlikest olukordadest Häirekeskust numbril 112.
 • Võimalusel väldi kütmist – korsten võib tugeva tuule tõttu tagurpidi käima hakata, st et kui tuul on väga suur võib see kaaluda üle korstna tavapärase tõmbe.
 • Inimvigastuste ja otsest ohtu põhjustavate purustuste korral helista hädaabinumbril 112.

Juhul kui elekter peaks katkema, siis:

 • Teavita sellest ka elektriettevõtteid.
 • Elektrikatkestuse korral kasuta valgusallikana pigem patareidel töötavat taskulampi, mitte küünlaid.
 • Jälgida infokanaleid täiendavate prognooside ja käitumisjuhiste saamiseks: nt patareidega või autoraadio
 • Tunne huvi, kas sinu tutvuskonna vanemate inimestega on samuti kõik korras

Soovitame laadida täis vajalike seadmete akud ning varuda igaks juhuks vett.

Lähemalt loe ilmateenistuse kodulehelt: https://bit.ly/38KoIgo
Hoiatused Eesti kohta: https://bit.ly/hoiatused


Nõo Vallavolikogu istung toimub 19.12.2019

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. detsembril 2019 algusega kell 15.00 Aida Peosaalis Külitse alevikus.

Istungi päevakorras:

1. Nõo valla 2019. aasta V lisaeelarve vastuvõtmine. (M. Raudsaar, P. Sügis)

2. Nõo valla 2020. aasta eelarve I lugemine. (M. Raudsaar, P. Sügis)

3. Vallavanemale lisatasu maksmine. (A. Laul)

4. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra kehtestamine. (E. Mölter)

5. Kinnistu (Altmäe-Peedu tee L6) omandamine. (S. Tarto)

6. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.


EELNÕUD

 


Järgmisel aastal valmib Nõo-Elva kergliiklustee

Nõo Vallavalitsus sõlmis 13. detsembril 2019 lepingud Teearu Grupp OÜ-ga Nõo–Elva kergliiklustee projekti raames Nõo-Voika ja Tõravere–Elva lõikudes jalg-ja jalgrattatee ehitamiseks. Sama projekti raames on lähiajal valmimas Järiste-Nõo jalg-ja jalgrattatee lõik, mille ehitamiseks sõlmis Nõo Vallavalitsus lepingu 31. mail 2019 KV Infra OÜ-ga. Kogu ulatuses peab kergliiklustee olema valminud 2. oktoobriks 2020.

Nõo-Elva kergliiklustee ehitamiseks sai Nõo vald toetust piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste arendamise projektina. 
Projekti kogumaksumus on 1 996 282,00 eurot (üks miljon üheksasada üheksakümmend kuus tuhat kakssada kaheksakümmend kaks), millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 299 442,30 eurot (kakssada üheksakümmend üheksa tuhat nelisada nelikümmend kaks eurot, kolmkümmend senti) ja toetus on maksimaalselt 1 696 839,70 eurot (üks miljon kuussada üheksakümmend kuus tuhat kaheksasada kolmkümmend üheksa eurot, seitsekümmend senti).

Projekti eesmärgiks on liiklusohutuse taseme tõstmine Elva linna kui ühe Tartu maakonna keskuse ja Nõo valda jäävate asustusüksuste (Järiste, Aiamaa, Voika, ja Vissi küla ning Nõo ja Tõravere alevikud) ehk tagamaa vahel, eraldades jalakäijate ja jalgratturite liikluse mootorsõidukite liiklusest jalg- ja jalgrattateega. Antud projekti mõistes on Elva linn toimepiirkonna keskusena peamine igapäevase ja perioodilise liikumise sihtkoht, mis katab suure osa elanike ja ettevõtjate vajadused nii tööhõive kui teenuste järele.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetust (PKT) kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond.

Toetuse abil ehitatakse välja 10,3 km pikkune jalg- ja jalgrattatee, mis algab Järiste külas Tartu-Valga maantee esimesest sissesõidust Nõo poole, läbib Nõo aleviku, Voika küla ja Tõravere aleviku, kulgeb üle Vapramäe ja lõpeb Elva linna piiril. Ehituse käigus teostatakse ka muud seonduvad tegevused (ettevalmistustööd, liiklusmärkide ning tähistuste paigaldamine jms) ja rajatakse puhkekohad istepinkide ja prügikastidega ning paigaldatakse rattahoidjad. Projekti lõppuks luuakse kogukonnale paremad ühenduste võimalused erinevate transpordisõlmede (bussipeatused, rongipeatused), elukoha, lasteaia, kooli, töökohtade ja vabaaja sisustamise kohtade vahel.
 

Sven Tarto
Ehitus- ja majandusosakonna juhataja


Foto kodupaigast võib tuua tuhandeeurose autasu

Eesti Rahva Muuseumi konkursile "Minu kihelkond" on oodatud fotod, mis kujutavad kihelkonnaelu nüüdisajal. Olgu pildil pidu- või argipäev, suvi või talv – peaasi, et foto kajastaks piirkonna eripära. Fotovõistluse peaauhind on 1000 eurot.

Osalema on oodatud kõik, kes kodukihelkonda kalliks peavad ja sealset elu jäädvustada soovivad. "Konkursiga loodame kasvatada kogukonnaidentiteeti ja ka nende inimeste teadlikkust oma päritolust, kes elavad linnas, kuid kelle esivanemad puhkavad kodukihelkonna kalmistul," rääkis ERMi peaarhivaar Tiina Tael ja märkis, et konkursile võib esitada digitaalseid fotosid aastatest 2018–2020.

Fotosid saab ERMi pildisaatjate veebikeskkonda Pildiait üles laadida 1. märtsini 2020. Võitjad kuulutatakse välja sama aasta 14. aprillil. Saabunud töödest saab täiendus ERMi fotokogule, parimatest ülesvõtetest tuleb ka näitus.  

Konkursiga "Minu kihelkond" tähistab Eesti Rahva Muuseum kihelkonnapiiride suurprojekti lõppemist; projekti käigus paigaldati teedele 1230 kihelkonnapiiri silti, mis märgivad 107 kihelkonna piire.

Võistluse koostööpartnerid on EV100, Laulu- ja Tantsupeo SA ning Maaleht.
Täpsemad reeglid ja võimalus esitada pilte: ERMi Pildiait https://pildiait.erm.ee/voistlused/

Lisainfo: ERMi peaarhivaar Tiina Tael
e-post tiina.tael@erm.ee
tel 736 3062


Myfitness jagas oma parimatele tunnustust

Myfitnessi 2019. aasta jõulugalal pälvis personaaltreener ja toitumisnõustaja Taavi Merisalu tunnustuse „Kõige tahetum personaaltreener väljaspool Tallinnat".
Hard Work Award auhind antakse treenerile, kes on kõige enam personaaltreeninguid andnud.
Taavi Merisalu on Myfitnessis töötanud kolm aastat ja kolmel korral ka auhinna saanud.

Palju õnne!

Foto: Olga Osjen


Jõuluvana teadaanne!

Kõik kuni 12-aastased (k.a) Nõo valla sissekirjutusega lapsed, kes ei käinud 08. detsembril Nõo kultuurimajas laste jõulupeol, teid ootab vallamajas kommipakk.

Kommipakke väljastatakse sotsiaalosakonnast või vallakantseleist kuni 10. jaanuarini 2020.a.


Ragn-Sells AS teavitab uuel aastal kehtima hakkavatest jäätmekäitlusteenusete hindadest

Jäätmekäitlusteenusete hinnad Nõo vallas alates 01.01.2020

Hinnakiri

Ragn-Sells AS


Tunnustati Nõo Priitahtliku Päästeseltsi eestvedajat

Lõuna-Päästekeskus tunnustas Kadi Sarapuud suure panuse eest kohaliku kogukonna noorte kaasamisel ning tule- ja veeohutus alase ennetustöö korraldamisel.
Kadi Sarapuu on vabatahtlikult tegutsev sädeinimene, kelle eestvedamisel toimetab Nõo Priitahtlik Päästeselts.

Palju õnne Kadi!


Laste jõulupidu toimub 8. detsembril Nõo kultuurimajas

 

Vahvaid üritusi detsembrikuus leiad, kui vaatad Nõo valla kultuurikalendrisse www.vabakas.ee

 

 

 


Alates 01. detsembrist on Nõo vallas kaks uut bussipeatust

Unipiha külas Nõo-Kambja tee ääres on Karujärve bussipeatus.
Meeri külas Meeri ja Tõravere vahel Sirge bussipeatus.
Bussipeatused rajas Nõo vald lähtudes elanike soovidest ja liikumisvajadustest.

Peatuste info on saadaval
http://www.peatus.ee/#region;tartu;viastop;23108,23109 
https://www.tpilet.ee/


Väikeste vallakodanike vastuvõtt

4. detsembril Nõo kultuurimajas toimunud Nõo valla kõige pisemate lusikapeole oli koos vanematega kutsutud 43 last, neist 23 poissi ja 20 tüdrukut.
Pidupäevalisi tervitasid vallavanem Rain Sangernebo ja sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter. Uutele vallakodanikele anti üle omanimeline hõbelusikas, mis jääb neile meenutama tähtsat päeva.
Nõo raamatukogu juhataja Helle Voore kinkis põnnidele raamatu „Pisike puu", mis on Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja Kultuuriministeeriumi kingitus kõigile Eestis sündivatele lastele.
Lastele ja nende vanematele pakkusid muusikalist meelelahutust Nõo muusikakooli lapsed.
Kõik, kes lusikapeole kohale tulla ei saanud, saavad kingi kätte Nõo vallavalitsuse sotsiaalosakonnast.

Liia Sirel
Avalike suhete spetsialist

 

 
 
 

 


Haigekassa hakkab uuest aastast rahastama 117 uut meditsiiniseadet

Haigekassa hüvitab kindlustatud inimestele meditsiiniseadmeid, mille abil saab ravida haigusi ja vigastusi või mille kasutamine hoiab ära haiguse süvenemise. Alates 1. jaanuarist 2020 hakkab kehtima uus meditsiiniseadmete loetelu, kuhu lisandub 117 uut haigekassa poolt rahastatavat seadet.

Pane tähele!

Haigekassa hüvitab meditsiiniseadmeid piirhinnast kas 90% või 50% soodusmääraga.

Meditsiiniseadme vajadust hindab raviarst ning vormistab selle soodustingimustel soetamiseks digitaalse kaardi.

Meditsiiniseadmete loetelu uuendatakse igal aastal, lisades sinna uusi tooteid ning ajakohastades hinnakirja lähtuvalt seadmete esindajatega sõlmitud kokkulepetest.

Uue loeteluga laieneb uneapnoe, astma ning lümfitursete, venoosse puudulikkuse ja haavaravis kasutatavate meditsiiniseadmete valik, samuti lisanduvad loetellu uued stoomitooted, ortoosid ja diabeeditarvikud. Lisaks muutuvad mitmete loetelus olevate meditsiiniseadmete hinnad, sh ajakohastatakse proteeside ja glükomeetri testribade hindu.

Ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna peaspetsialisti Kärt Veliste sõnul paranevad oluliselt veresuhkru jälgimise võimalused diabeeti põdevatele lastele. „Meditsiiniseadmete loetellu lisatakse uus ilma pumbata töötav pideva glükoosimonitooringu süsteem, mida haigekassa rahastab koos sensoritega alla 19-aastastele lastele pumpraviga sarnastel tingimustel. See võib olla osadele lastele alternatiiviks kaasaegsele pumpravile ning täiendavaks võimaluseks süsteravil olevatele või glükoosimonitooringuta pumpa kasutavatele lastele," selgitab Veliste.

Katmaks patsientide tegelikke vajadusi suurendatakse insuliininõelte hüvitatavaid koguseid teist tüüpi diabeediga ja rasedusdiabeediga insuliini süstivatele patsientidele ning tõstetakse osade stoomitoodete ja aspiratsioonisondide limiite. Lisaks hakkab haigekassa uuest aastast hüvitama stoomitooteid ka fistuliga patsientidele ja haavasidemeid mitmete erinevate harvaesinevate haavade korral.

Uue loeteluga ühendatakse stoomihooldusvahendite ja haavasidemete rühmi ja hüvitamistingimusi, andes seejuures patsientidele suuremat paindlikkust meditsiinseadmete ostmisel ja lihtsustades arstidel kaartide väljakirjutamist.

Meditsiiniseadmete loetelu uuendused toovad ravikindlustuse eelarvele kaasa lisakulu ligi 300 000 eurot.

Eesti Haigekassa


Pane tähele! Bussiliiklust puudutavate probleemide korral pöördu Tartumaa Ühistranspordikeskuse poole

Kui teil on mingi mure seoses bussiliiklusega, siis kõigi bussiliiklust puudutavate probleemide ja ettepanekutega palume pöörduda Tartumaa Ühistranspordikeskuse poole.

Palume fikseerida probleemse olukorra kuupäev ja kellaaeg ning anda teada tekkinud olukorrast telefonil 730 5253 või e-posti teel transport@tartumaa.ee.

Lisainfo Tartumaa Ühistranspordikeskuse kodulehelt http://transport.tartumaa.ee.


Ehitisregistri kommentaar seoses andmete korrastamise nõudega 1. jaanuariks 2020

Meiega on ühendust võtnud kodanikud, kes on saanud kirju või lugenud artikleid, mis räägivad riiklikest trahvidest, mis ähvardavad inimesi, kui neile kuuluvate ehitiste andmed ei ole ehitisregistris korrastatud 1. jaanuariks 2020 või on selleks tähtajaks puudu ehitise kasutusluba. Kahjuks on vähemalt osa neist kirjutistest otseselt eksitavad ja suunatud ainult oma teenuse müümisele.

Paika peab see, et Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse §26 järgi korrastatakse ehitisregistri andmed 2020. aasta 1. jaanuariks. §26 sätestab ka, et korrastamise käigus kantakse ehitisregistrisse sinna seni kandmata hooned, nende ehitisealune pind ja koordinaadid.

Väidetav 500-eurone trahv (mõnikord esitatud viitega riigilõivuseadusele) selle eest, et andmed ei ole ehitisregistrisse kantud, ei toetu ühelegi riiklikule haldusaktile. Riigilõivuseaduse § 331  kohaselt võetakse enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise registrisse kandmise eest riigilõivu 500 eurot (ehitusseadustik jõustus 2015. aasta 1. juulil). Juhime tähelepanu, et see riigilõiv kohaldub ainult ebaseaduslikele ehitistele. Ehitise andmete puudumine ehitisregistrist ei tähenda tingimata, et ehitis on ebaseaduslik. Ebaseaduslik on ehitis, mis ehitati ilma ehitusloata olukorras, kus loa olemasolu on nõutav (tasub tähele panna, et näiteks enne 1995. aasta 22. juulit valdavalt seda nõuet ei eksisteerinud).

Ei pea paika ka väide, et riik nõuab kõigile hoonetele kasutuslube alates 1. jaanuarist 2020. Kasutusloa vajadus on sätestatud ehitusseadustikus, 1. jaanuarist 2020 kasutuslubade käsitlemise kord ei muutu.

Ehitisregistri korrektsed andmed on hädavajalikud näiteks hoonete ohutuse hindamiseks ja selleks, et langetada õigeid otsuseid kütte-, vee- või kanalisatsioonitrasside rajamisel või prügiveo korraldamisel. Ka selleks, et kiirendada ehitustegevust ja vähendada sellest tulenevat ebamugavust (nagu pikalt suletud teed või lõhutud taristu). Niisamuti hoonete ostu-müügi tehingutes informatsiooni kogumiseks. Seetõttu on andmete korrastamine registris väga oodatud. Kuid riik ei ole andmete korrektsuse nõude tagamiseks ette näinud rahalisi sanktsioone.

 

Ehitisregistritalitus


Ilmunud on Nõo Valla Lehe detsembrikuu number

Tartu Ärinõuandla eestvedamisel toimus 28. novembril Nõo muusikakoolis tunnustamiskonkurss Tartumaa HEA TEGU

Konkursil tunnustati tugevaid organisatsioone ja säravaid tegijaid, kelle algatusvõime ja entusiasm on kõigile eeskujuks.

Tunnustamiskonkursil Tartumaa HEA TEGU anti välja järgmised tunnustused:
* Kodanikuühenduse tegevuse toetaja 2019
* Tartumaa aasta vabakondlane 2019
* Tartumaa mittetulundusühendus 2019
* Ilma projektita sündinud tegu 2019

Nõo vallast oli Tartumaa aasta vabakondlane 2019 nominent Külli Rüütli, kes sai ka tänukirja kodanikualgatusliku panuse eest.

Laureaadid valiti kokku kutsutud komisjoni poolt, kuhu kuulusid Tartu Ärinõuandla, Kodukant Tartumaa, Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja teiste koostööpartnerite esindajad.

Tartu Ärinõuandla korraldab tunnustamiskonkurssi Tartumaa HEA TEGU alates 2010. aastast, et esile tuua maakonna tublisid ja säravaid organisatsioone, inimesi. Tartumaa HEA TEGU korraldamist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Tänuõhtut juhtisid toimekad vanaprouad Mafalda ja Loreida läbi lühietenduse ja esinesid Nõo Muusikakooli lapsed.

Palju õnne tegusale meerikale Külli Rüütlile ja kõigile teistelegi!
 

Liia Sirel
avalike suhete spetsialist

Pildil: (vasakult) Külli Pann — Kodukant Tartumaa juhatuse esimees, Sven Tobreluts — Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht, Külli Rüütli — Tartumaa aasta vabakondlane 2019 nominent, Kadri Pau — SA Tartu Ärinõuandla MTÜ konsultant, Kaidar Raudmets — SA Tartu Ärinõuandla nõukogu esimees.


PANE TÄHELE! 27. NOVEMBRIST KUNI 8. DETSEMBRINI EI SAA E-ELUKOHATEADET ESITADA EESTI.EE KESKKONNAS

Ajavahemikul 27. novembrist (tööpäeva lõpust) kuni 8. detsembrini ei saa e-elukohateadet esitada eesti.ee keskkonnas. Toimub e-teenuse üleviimine uude iseteeninduskeskkonda. 

Elukoha registreerimise võimalused on leitavad siin: https://nvv.kovtp.ee/valdaelama

Mai Kirs
Registripidaja
Tel 745 5335 või 513 9123
e-post mai@nvv.ee


Meeri külas toimub 29. novembril lühiajaline veekatkestus

Teavitame, et 29.11.2019, toimub Meeri küla puurkaevus plaaniline elektrikatkestus kella 10:00-st 13:00-ni.

Katkestuse teeb EST Networks OÜ ja see on vajalik alajaama hoolduse tõttu.
Elektrikatkestuse tõttu on häiritud joogiveepuhasti töö ja seetõttu puudub piirkonnas katkestuse ajal ka vee kättesaadavus.

Vabandame võimalike ebameeldivuste pärast!

Lugupidamisega
AS Emajõe Veevärk


Muia Keerutaja raamatuesitlus "43 huvitavat aastat Nõo koolis ehk meenutades tundub elu naljakas"


Nõo Põhikool pakub tööd eesti keele õpetajale


Nõo alevikus A. Lätte ja Nõgiaru tn vahelisel raudtee jalakäijate ülekäigul toimub remont

Ajavahemikul 20.-29. novembrini toimub Nõo raudtee jalakäijate ülekäigu remont (A. Lätte ja Nõgiaru tn vaheline ülekäik).

Remondi käigus teostatakse ülekäigu konstruktsioonide vahetus, tehakse korda jalgtee ja pikendatakse torupiirdeid.
Raudteetöid teostatakse öösel ja kõnnitee remont toimub päevasel ajal.

Remondi ajal soovitame kasutada jalakäijatel Nõo jaama platvormi kõrval asuvat ülekäiku.

Töid teostab: LEONHARD WEISS OÜ

 


Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. novembril 2019 algusega kell 15.00 Nõo lasteaed Krõll saalis

Istungi päevakorras:
1. Nõo vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määra kehtestamine (A. Laul)
2. Nõo vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine (R. Sangernebo).
3. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.
 
EELNÕUD

Seletuskiri

Nõo vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine 
Struktuur 
Seletuskiri

 

 


Neljapäeval, 21. novembril on aset leidmas Nõo Valla mälumängusarja II etapp!

Veel on võimalus huvilistel mälumänguga liituda, sest lõpparvestusse läheb 5 mängu 4 paremat tulemust. Loomulikult võib kohale tulla neljapäeval ka ette registreerimata, kuid mängu sujuvuse huvides oleks väga tore, kui kõik uued soovijad end ka eelnevalt registreeriksid. Esimesel etapil osalenud võistkonnad end uuesti registreerima ei pea!
Mälumäng algab neljapäeval, 21. novembril, kell 19:00. Toimumiskohaks ka sel korral Nõo põhikooli aula (sissepääs koolimajja peauksest).


Nõo Põhikool pakub tööd tugiisikule


Nõo Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Nõo Spordikooli direktori ametikoha täitmiseks alates jaanuarist 2020

Nõo Spordikool on Nõo vallavalitsuse hallatav huvikool, mis võtab õpilasi vastu alates 1. septembrist 2020. Kooli direktori esmaseks ülesandeks on spordikooli käivitamine, hõlmates selleks vajaliku dokumentatsiooni koostamist ja sisuliste tegevuste elluviimist.

Nõo Spordikooli direktori tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendi projektis.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • Kõrgharidus;
 • Juhtimiskompetentsid;
 • Sporditöö korraldamise ja juhtimise kogemus vähemalt 3 aastat;
 • Arvuti kasutamise oskus teenistusülesannete täitmiseks vajalikul tasemel.

Kasuks tuleb B-kategooria juhiloa olemasolu.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid: kirjalik avaldus, elulookirjeldus, visioon Nõo Spordikooli ja Nõo valla sporditegevusest aastani 2025, muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Dokumendid palume esitada hiljemalt 20. novembril 2019 kella 10.00 Nõo vallavalitsusele aadressil Voika 23 Nõo alevik, 61601 Tartumaa või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vald@nvv.ee. Lisainfo: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Vetka, anneli@nvv.ee või tel. 524 2627.


Noortekeskuses alustas vabatahtlikuna tööd Bart Faes Hollandist

Alates 4. novembrist 2019 töötab Nõo noortekeskuses vabatahtlik Bart Faes Hollandist.

Bart võtab osa noortekeskuse igapäevasest tööst kuni 2020. aasta aprilli lõpuni — tema teenistus kestab kuus kuud.

Noortega on Bart töötanud neli aastat. Oma kodumaal õppis noormees pedagoogikat ja oli praktika raames mentoriks noortele, õpetades neile sotsiaalseid oskusi sh ka näiteks vihaga toimetulekut.

Eestisse tuli noormees organisatsiooni Eastpackers vahendusel ja tema vabatahtlikku tegevust toetab Erasmus+ programm. Bart soovis minna vabatahtlikuks mõnda põhjapoolsesse riiki ja leidis vabatahtlike programmi andmebaasist Nõo valla, mille kasuks noormees ka otsustas.

Bart varem Eestis käinud ei ole. Talle meeldib siinne loodus ja maastik, hea mulje jättis ühistranspordiga sõitmine: „Rongid on teil kaasaegsed ja väga mugavad. Raske on harjuda, et Eestis võetakse ruumi sisenedes jalanõud ära, Hollandis seda ei tehta." Noortekeskuses pakutavaid võimalusi peab noormees mitmekülgseteks.

Bart suhtleb noortega inglise keeles, kuid eesti keel tundub talle äge ja soovib seda õppida: „Kui keegi tahab mulle eesti keelt õpetada, siis võtku julgesti ühendust bart.faes@hotmail.com"

Soovime Bartile edukat vabatahtliku-elu ning meeldivat koostööd.

Vabatahtliku projekti koordineerib Eesti poolt MTÜ Noored Ühiskonna Heaks. Külasta nende veebilehte www.nyh.ee ja leia palju põnevaid noortevahetuse-, vabatahtliku teenistuse ja koolituspakkumisi üle Euroopa.

Liia Sirel
Avalike suhete spetsialist

 

 


Ilmunud on Nõo Valla Lehe novembrikuu number

Algas Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania!

Kampaania toimub ajavahemikul 01.11.2019–16.12.2019.

Kampaania eesmärkideks on registriandmete korrastamine ja uute elanike lisandumine Nõo valda.

Eelkõige ootame registreerima neid inimesi, kes ei ole end Nõo vallas elades mingil põhjusel valla elanikuks vormistanud, kuid elavad siin. Aga ka neid, kes sooviksid asuda elama Nõo valda!

Valla jaoks on oluline iga inimene!

Täpne ülevaade oma elanike arvust ja vanusest võimaldab vallal paremini elukorraldust planeerida. Tulubaas, mida saab kasutada valla arendamiseks ja teenuste osutamiseks, sõltub registreeritud elanike arvust. Seetõttu palume kindlasti oma elukohaandmed üle kontrollida, sest see mõjutab näiteks ka erinevate toetuste taotlemist.

Igale isikule, kes registreerib end ajavahemikus 01.11.2019–16.12.2019 Nõo valla elanikuks ja kelle eelmine elukoht rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari 2019 seisuga ei olnud Nõo vald ning kes omab 1. jaanuari 2020 seisuga kehtivat elukoha registreeringut Nõo vallas, makstakse ühekordset toetust 100 eurot.

Kõigi isikute vahel, kelle elukoht on seisuga 1. jaanuar 2020 rahvastikuregistri andmete kohaselt Nõo vald, loositakse välja viis kolmesaja(300)eurost ühekordset toetust.
Toetus makstakse välja hiljemalt 2020. aasta veebruarikuul.

Lisainfo kampaania reeglite kohta: https://nvv.kovtp.ee/valdaelama

Kampaaniat toetavad Nõo valla ettevõtjad!

Tule ja leia oma kodukoht Nõo vallas — teeme valla suuremaks!

 

Elukohateate esitamisel toimi nii!

 * Eesti.ee portaalis — logi sisse ID-kaardi või Mobiil–ID'ga ning esita elukohateate avaldus.

* E-postiga —  digitaalselt allkirjastatud elukohateate avaldus saada kantselei@nvv.ee või mai@nvv.ee.

*  Posti teel — prindi välja elukohateate avaldus, täida see ning saada koos lisadokumentidega aadressil Nõo vallavalitsus, Voika 23 Nõo alevik Tartumaa 61601.

Elukohateade prinditav arvutis täidetav

* Nõo vallavalitsuses — täida elukohateate avaldus Nõo valla kantseleis esmaspäevast reedeni kell 09.00-12.00 ja 13.00-17.00


NB! Kõikide taotluste puhul:
1) kui teate esitaja ei ole elamu/hoone omanik, lisada omaniku nõusolek
2) kui üks vanem liigub alaealiste lastega, lisada teise vanema nõusolek
3) kindlasti lisada kontakt andmed (telefon või e-post)
4) paberkandjal esitatud avalduse puhul lisada id-kaardi koopia, laste puhul sünnitunnistuse/tõendi koopia
5) lisada arveldusarve number, millisele kontole soovitakse toetussummat saada

Oma elukohaandmete õigsust saab kontrollida riigiportaalis Eesti.ee või Nõo valla kantseleis kohapeal.


Laskeharjutused Kahna karjääris

Eesti Reservväelaste Tartu Laskespordiklubi annab teada, et laskeõppused Kahna karjääris toimuvad järgmistel aegadel:
02.11.2019
9-10.11.2019
16-17.11.2019

23-24.11.2019
30.11-01.12.2019.

Palume olla ettevaatlikud seal kandis liikumisel.

Vastutavaks isikuks laskepaigas on laskeinstruktor Erki Vään.


Nõo raamatukogu info

Kolmapäeval, 6. novembril Nõo raamatukogu  S U L E T U D!
Töötajad on koolitusel.
 

Tähelepanu! Kergliiklustee on küll mingis osas kasutatav age ei ole veel valmis

Kergliiklustee ehitusleping on sõlmitud KV Infra OÜ-ga 31.05.2019 tähtajaga 8 kuud.

Nõo-Elva kergliiklustee on Aiamaa-Nõo lõigus küll ehituslikult valmimas, kuid  kasutuslube teele ja raudteeülesõidukohale väljastatud ei ole. Seadus keelab raudteerajatise kasutamist ilma Tehnilise Järelevalve ameti poolt väljastatud kasutusloata.

Kasutusluba on taotlemisel ja kasutusloa saamise järgselt eemaldatakse piirded raudteeületuskohast.

Palume raudtee juures olevat lõiku mitte kasutada enne piirete eemaldamist, kuna hetkel on tegemist ehitusjärgus oleva objektiga.

Nõo Vallavalitsus


Parima naabri konkurss ootab kandidaate

MTÜ Eesti Naabrivalve kutsub ka sel aastal kõiki Eesti elanikke 28.10.2019-10.11.2019 osalema Parima naabri konkursil. Konkursi abil tunnustatakse hoolivaid ja abivalmis naabreid ning kutsutakse üles osalema kogukonna elus, edendades heanaaberlikke suhteid. Võitja kuulutatakse välja 11.11.2019 Eesti Naabrivalve Facebooki lehel.

Kõik oma naabri(te)st lugu pidavad eestimaalased saavad esitada oma lemmiku(d) Parima Naabri konkursile, mis toimub Naabrivalve Facebooki lehel. Kandidaadi esitamiseks tuleb märkida Naabrivalve Facebooki leht meeldivaks ja kirjeldada kuulutuse all oleva kommentaarina, mille eest soovitakse naabrimeest, -naist või -peret tunnustada. Naabrivalve ja koostööpartnerid paluvad kirjutada kokkuvõtvalt oma naabri nendest omadustest ja tegudest, mis teevad temast esitaja jaoks parima naabri. Kasuks tulevad näited naabrite heast suhtumisest, tublidest tegudest ning värvikad juhtumid elust enesest.

Hea naaber 2019 on inimene, kes kogub konkursi lõpuks enim meeldimisi.

Parimat naabrit tunnustatakse konkursi peaauhinnaga, mille on välja pandud  AS Mariine Auto Tallinn. Peaauhinnaks on Subaru Outback'i nädalavahetuse kasutusõigus. MTÜ Eesti Naabrivalve tunnustab omalt poolt võitjat veel lisaks Noorus SPA Hotel kinkekaardiga 500€ väärtuses ning järgmist kahte võitjat tänukirjaga.

Konkursi täpsemad tingimused on leitavad MTÜ Eesti Naabrivalve kodulehelt:
KONKURSI TINGIMUSED


MTÜ Eesti Naabrivalve
info@naabrivalve.ee
www.naabrivalve.ee 


LEHTEDE PÕLETAMINE KODUAEDADES ON KEELATUD!!!

Nõo valla jäätmehoolduseeskirja järgi on kodustes tingimustes lubatud põletada vaid töötlemata puitu ning kiletamata paberit ja pappi.
Lehtede, nagu ka okste ja mis tahes muu prügi (plast, riided, mööbel) põletamine on keelatud.

Märgade okste-lehtede suits häirib ümberkaudseid inimesi ning võib põhjustada peavalu, silmade ärritust ning hingamishäireid.

Lehtedega toimi järgnevalt:

 • Jäta sügisesed lehed koristamata, need kõdunevad ning väetavad mulda loomulikul teel
 • Komposti oma kinnistu piires või laota peenramaale
 • Vii Tartus Selli tn 19 asuvasse jäätmejaama
 • Telli lehtede äravedu

 

Nõo valla territooriumil puudub lehtede ladustamise koht.

Merike Kruuse
Keskkonnaspetsialist


HANGE TALIHOOLDUSTÖÖDE (LUME- JA LIBEDUSETÕRJE) TEOSTAJATE LEIDMISEKS

Nõo Vallavalitsuse 21. oktoobri 2019 korraldusega nr 449 on otsustatud korraldada hange talihooldustööde (lume- ja libedusetõrje) teostajate leidmiseks Nõo valla haldusterritooriumil.

Talihooldustöödeks on Nõo vald jagatud kuueks piirkonnaks, mis on näha lisatud valla kaardilt. Teede täpsemad asukohad piirkondades on esitatud eraldi kaartidel piirkondade kaupa.

1. piirkond on Nõo alevik ja Viinamärdi paisjärve ümbrus- teede pikkus ~21 km; 
2. piirkond on valla põhjaosa alates Tartu-Valga raudteest (v.a. Nõo alevik ja nn Vissi piirkond)- teede pikkus ~44 km;
3. piirkond on nn Vissi piirkond, mis hõlmab Vissi küla ja osaliselt Voika küla ning Tõravere alevikku- teede pikkus ~12 km. Piirkonnas 3 on tarvis teostada talihooldustöid muuhulgas 3,6 m laiuses ja 2,5 m kõrguses Vissi jalakäijate tunnelis ja sinna viivatel jalgteedel;
4. piirkond hõlmab põhiliselt Tamsa ja Illi külasid, osaliselt Uuta, Sassi ja Laguja külasid- teede pikkus ~24 km;
5. piirkond hõlmab valla lõuna- ja edelaosa (Enno, Etsaste, Kääni ja Ketneri külad, osaliselt Altmäe, Luke, Voika, Sassi ja Laguja külad)- teede pikkus ~70 km;
6. piirkond on Kolga, Aiamaa ja Unipiha külad, osaliselt  Luke küla (Luke mõisa piirkond)- teede pikkus ~18 km. Talihoolet vajavate teede ja tänavate kogupikkus on ~189 km. Talihoolet vajavate teede hulka võib lisanduda erateid vastavalt esitatud ja vallavalitsuse poolt aktsepteeritud taotlustele.

Teehoiutööde teostamisel tuleb tagada teede talvine seisunditase 1, tänavate ja jalgteede puhul seisunditase 2.

Hanke tingimused:

*Nõo Vallavalitsusele esitada pakkumused, milles ära näidata andmed kasutatava tehnika ja soovitavalt selle jõudluse kohta ning ühikhinnad lumetõrjel (€/tunnis). Töömahu arvestus toimub tegeliku tööaja alusel, nn valmisolekutasu rakendamisele ei kuulu. Vajadusel tagab Töövõtja hooldatavatel teedel lumetõrjetööks vajaliku märgistuse viisil ja mahus, mida Töövõtja peab vajalikuks kiire ja kvaliteetse hooldustöö teostamiseks.

*Eraldi tuua välja libedusetõrje teostamise võimalus(ed) ja libedusetõrje ühikhinnad. Piirkondades 1, 2 ja 3 on vajalik teostada libedusetõrjet ka puistematerjalidega (eelistatult liivatamisega), teistes piirkondades piisab üldjuhul teepinna mehaanilisest karestamisest.

*Pakkumise võib esitada ühes, mitmes või kõigis piirkondades talihooldustööde teostamiseks. Mitme pakkumise esitamine ühele piirkonnale ei ole lubatud.

*Hindamiskriteeriumiks on madalaim ühikhind (käibemaksuta). Edukate pakkujatega sõlmib Nõo Vallavalitsus lepingu talihooldustööde teostamiseks 2019/2020 talveperioodiks.

*Talihoolet teostavad masinad peavad olema varustatud seadmetega, mille abil saab salvestada ja/või jälgida masinate marsruuti või asukohta (nn GPS-seadmed). Seadmete puudumisel korraldab nende paigaldamise Nõo Vallavalitsus.  

Pakkumused lepingulisteks talihooldustöödeks esitada e-posti aadressile vald@nvv.ee või tuua kinnises ümbrikus Nõo vallavalitsuse kantseleisse aadressil Voika 23, Nõo alevik, 61601, Tartumaa hiljemalt 4. novembril 2019 kella 11:00-ks. Pakkumuste läbivaatamine toimub Nõo vallamajas 4. novembril 2019 kell 11:10.

Samuti ootab Nõo Vallavalitsus informatsiooni isikute kohta, kes küll omavad lumetõrjeks sobivat tehnikat, kuid ei soovi võtta endale lepingulisi kohustusi talihooldustööde teostamiseks, aga on valmis abi pakkuma kriisisituatsioonide (raskete ilmaolude) puhul. Informatsioon lumetõrjeks sobiva tehnika kasutamise võimaluste kohta kriisisituatsioonides on oodatud kogu talveperioodi jooksul.

Lisainformatsiooni annab ehitusspetsialist Aarne Timm, tel. 745 5504, 5340 5828, e-post aarne@nvv.ee.

Talihoolde piirkonnad 2019-2020

1. piirkond:
Nõo aleviku lõunaosa
Nõo aleviku põhjaosa
Viinamärdi kant

2. piirkond:
Keeri ja Nõgiaru
Meeri
Tõravere keskasula

3. piirkond:
Koondplaan
Vissi küla Pirnaku kant
Vissi küla väikekohad Jõhvi-Tartu-Valga maantte kõrval

4. piirkond:
Illi suvilad
Illi
Uuta, Tamsa, Enno

5. piirkond:
Ketneri, Laguja, Kääni, Etsaste
Luke
Voika

6. piirkond:
Aiamaa, Kolga
Unipiha, Luke pargi ümbrus

 

 


Nõo raamatukogu kutsub RAAMATULAADALE!


Eelteade Vissi külas asuva Vahe väikekoha ruumikuju muutmisest

Nõo Vallavalitsus on koostanud eelnõu Tartu maakonnas Nõo vallas Vissi külas asuva Vahe väikekoha ruumikuju muutmiseks.

Eelnõu


Koolinoori oodatakse osalema äriideede konkursil Välk

Elva Vallavalitsus korraldab koostöös Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja Tartu Ärinõuandlaga koolinoortele mõeldud äriideede konkursi Välk, kuhu on oodatud osalema kõik Tartumaa kuni 20-aastased koolinoored.

Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ütles, et konkurss annab noortele suurepärase võimaluse mõnda oma põnevat äriideed ka päriselt järele proovida. „See on võimalus katsetada, kas ja mismoodi võiks üks idee või projekt tööle hakata," lisas ta.

Kertu Vuksi sõnul tekkis mõte seesugust konkurssi korraldada Elva valla arengukava koostamise ajal. „Kuna see tundus põnev, siis soovisid sellest innustunult ka Tartumaa Omavalitsuste Liit ja Ärinõuandla projektiga kaasa tulla," selgitas Vuks konkursi tagamaid. Nii otsustatigi konkurss korraldada kogu Tartumaal.

Ürituse patroon on OÜ TMB Element suuromanik Jaan Luts. „Ideed on alati väärtus ja neist on alati puudus, ka lihtsates ideedes võib peituda eduka äri algus maailma vallutamiseks," julgustas Luts noori oma ideid proovile panema.

Konkursi parimatel on võimalus osaleda mentorprogrammis, kus neid juhendavad ja nõustavad Eesti tipptegijad. Kolm parimat meeskonda pääsevad oma ideesid tutvustama 2020. jaanuaris Tartus toimuvale StartUp Day-le.

Konkursi võiduidee auhinnafond on 3000 eurot, II ja III kohta ootavad kingitused sponsoritelt.

Äriideede kavandeid oodatakse 30. oktoobriks ning kavand peab muu seas sisaldama äriidee kirjeldust ning vastama küsimustele, missugust kitsaskohta idee lahendab ja milles seisneb idee uudsus. Peale selle tuleb kirja panna idee võimalike klientide ning oma meeskonna kirjeldus.

Konkursi eesmärk on tõsta noorte huvi ettevõtluse vastu ning anda praktilist äriideede edasiarendamise kogemust.

Lisainfo konkursi kohta leiab aadressilt www.noortevälk.ee.

Lisainfo:

Kertu Vuks, Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
kertu.vuks@elva.ee või tel 5813 7086

Sven Tobreluts, Tartumaa Omavalitsuste Liit, tegevjuht

Sven.tobreluts@tartumaa.ee või tel 5552 1465.

 


Nõo Vallavolikogu istung toimub 24. oktoobril 2019 kell 15.00 Nõo vallamaja I korrusel asuvas raamatukogu saalis

Istungi päevakorras:

1. Nõo valla 2019. aasta IV lisaeelarve vastuvõtmine. (M. Raudsaar, P. Sügis)

2. Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania korraldamine. (A. Laul)

3. Detailplaneeringu algatamine (Vapra tee ja sellega piirnevad katastriüksused

ning nende lähiala). (S. Tarto)

4. Detailplaneeringu algatamine (Tuuleveski elamurajooni osa). (S. Tarto)

5. Nõusoleku andmine A. Lätte tn 1a asuva kinnisasja koormamiseks otsustuskorras hoonestusõigusega AS Emajõe Veevärk kasuks. (S. Tarto)

6. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

EELNÕUD

 


Päästeamet: Vingugaas tapab!

Kasuta vingugaasiandurit veendumaks, et sinu ega su lähedaste elu pole ohus

Pea meeles!

 • Puhastamata, katkisest, halva tõmbe või liiga vara suletud siibriga kütteseadmest tuppa imbuv vingugaas on lõhnatu, kuid äärmiselt mürgine ja tappev.
 • Vingugaas võib ruumidesse sattuda ka gaasiseadme rikke või puuduliku töötamise tagajärjel.
 • Ohtliku vingugaasi aitab õhust leida ja sellest teavitab häiresignaaliga vingugaasiandur.
 • Alates 2018. aasta 1. jaanuarist on vingugaasiandur kohustuslik paigaldada sellistesse eluruumidesse, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade. Soovitatav on vingugaasiandur paigaldada lisaks gaasiseadmetega eluruumidele muudessegi eluruumidesse, kus on küttekoldeid (nt pliidid, ahjud, kaminad vms), millest võib põlemise käigus eralduda vingugaasi.
 • Kui ise vingu- või suitsuanduri paigaldamisel hätta jääd, kutsu nõuannete saamiseks ja tuleohutuse hindamiseks koju päästjad. Anna oma soovist teada päästeala infotelefonil 1524.

 

Märkus: Suitsuandur vingugaasile ei reageeri.

PÄÄSTEAMET

 

 


Eesti Töötukassa kutsub 8. novembril Maxima infopäevale

MAXIMA infopäev

8. novembril kell 10:00-11:00
Töötukassa Vaksali büroo
Tartu, Vaksali 17a

Hea tööotsija, kui sul on huvi töötada uuendatud ja peagi avatavas Maxima X kaupluses Ilmatsalu tänaval, siis kohtume reedel 8. novembril töötukassa Vaksali büroos.

Maxima on üks suurimaid Eestis tegutsevaid jaekaubanduskette, millesse kuuluvad kauplused, e-pood, toitlustustsehhid, logistikakeskus ja peakontor annavad tööd enam kui 3800 eestimaalasele ning teenindavad igapäevaselt vähemalt 170 000 inimest. Tööd on võimalik teha nii täistööajaga kui ka osalise tööajaga. Ettevõte pakub: sooja tasuta lõunat töökohal, lisatasu poe avamise eest, tööalast väljaõpet ja koolitusi, erinevaid motivatsioonipakette,  karjääri- ja arenemisvõimalusi.

Tutvustame asutust ja vabasid töökohti:

 • Kassapidaja-müüja
 • Transporttööline
 • Saalitöötaja
 • Müüja leti taga
 • Konsultant-müüja iseteeninduskassas

Infopäevale registreerumiseks pöördu palun oma töötukassa konsultandi poole või kirjuta: Mihkel Värton, mihkel.varton@tootukassa.ee

Tööle kandideerimine ja lisainfo: Aljona Kopossova, tel. 5556 6164, e-post aljona.kopossova@maxima.ee

 

Kohtumiseni infopäeval!

 


Paigaldati uusi bussiootepaviljone

Nõo alevikku, Vana-Nõo peatusesse paigaldati bussiootepaviljon.
Eile sai samasuguse varjualuse Meeri külas asuv Tabuli bussipeatus.
Paigaldustöid teostab Brevell OÜ.

Foto: Liia Sirel


TARTUMAA VÄÄRIKATE TERVISE- JA OHUTUSPÄEV TOIMUB SEL AASTAL NÕO VALLAS

Juba kaheksas Tartumaa eakatele mõeldud tervise ja ohutuspäev toimub 22. oktoobril 2019  algusega kell 10.00. Nõo spordihoones (K. Aigro tn 1 Nõo alevik).Tänaseks on osavõtjaid registreerinud üle 300 inimese üle terve Tartumaa.

Traditsiooniks kujunenud maakondlikul väärikas eas elanike ühisüritusel täiendatakse tervisealaseid teadmisi ning uuendatakse oskusi ohuolukordade ennetamiseks ja nendes käitumiseks.

Ettekannetes puudutatakse nii tervise, ohutuse ja turvalisuse kui väärika vananemise teemasid. Veekogude ohutusest räägib Päästeameti peaspetsialist Taavi Siilbek ja infot, kuidas hoiduda kelmidest ning pahatahtlikest inimestest, jagab Politsei- ja Piirivalveameti politseinik Alik Säde.

Ettekandega „Rõõm väikestest asjadest" esineb psühholoog Monika Vändra. Geriaatria dotsent Kai Saks räägib teemal „Jälgi oma tervist". Hiinameditsiinispetsialist Kaire Laidla tutvustab olulisi virgutusharjutusi eakatele.

Üritusel on avatud ka messiala, kus osalevad oma väljapanekutega: Politsei- ja Piirivalveamet, Häirekeskus, Päästeamet, Maanteeamet, Ohvriabi, Punane Rist, Tervise Abi OÜ, Meditech Estonia OÜ , Silmalaegas ja Salutaris OÜ.

Üritusse on kaasatud mitmed kohalikud ettevõtjad ja käsitöömeistrid, kes tutvustavad ja pakuvad müügiks oma toodangut.

Nautida saab ka meelelahutusprogrammi, kus astuvad üles Nõo Põhikooli lastekoor, Tantsuklubi Triiniks ja Nõo Laulustuudio lapsed.

Väärikate tervise- ja ohutuspäeva korraldamise traditsioon maakonnas on algatatud Tartumaa Tervisenõukogu poolt.

Alates 2007. aastast tegutsevad terve ja turvalise Tartumaa nimel koostöös nii riigiasutuste, vabaühenduste kui ka erinevate koostöövõrgustike esindajad. Tervisenõukogu tegemisi on koordineerinud maakonna tervisedendajana Lea Saul.

Väärikate päeva toimumist toetavad Tartumaa Tervisetuba, Nõo Vallavalitsus ja Nõo Tervisemeeskond.

 

Liia Sirel
Avalike suhete spetsialist


Sotsiaalkindlustusamet avas esimese proaktiivse avaliku teenuse

Sotsiaalkindlustusamet sai valmis esimese proaktiivse teenuse ning avas ka iseteeninduse, kus esimesena saavad lapsevanemad kasutada taotlustevaba perehüvitiste teenust.

Loe lähemalt Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt:

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uudised/sotsiaalkindlustusamet-avas-esimese-proaktiivse-avaliku-teenuse

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/perehuvitiste-liigid#S%C3%BCnnitoetus


ALGAB KANDIDAATIDE ESITAMINE AASTA KODANIKU AUNIMETUSELE

Kultuuriministeerium kuulutas välja konkursi aasta kodaniku 2019 aunimetusele. Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril ning selle aasta konkursi moto „Meid liidab see, mida armastame" lähtub Eesti laulu ja tantsu juubeliaastast. Kandidaate saab esitada 3. novembrini.

Aasta kodaniku aunimetus antakse Eesti Vabariigi alalisele elanikule, kes on aasta jooksul üleriigiliselt silma paistnud panusega ühiskonna arengusse või kelle saavutused aitavad kaasa kodanikuteadvuse ja ühiskonna sidususele. Kuigi konkursi moto tõukub Eesti laulu ja tantsu juubeliaastast, ei pea aasta kodanik olema otseselt seotud laulu- ja tantsupeoga.

Kandidaate aunimetusele võivad esitada kõik soovijad. Taotluses tuleb juhinduda statuudis toodud põhimõtetest, sealhulgas põhjendada kandidaadi sobivust ja seost aasta motoga.

Aasta kodaniku aunimetuse kuulutab kultuuriminister välja ja annab üle tänavu 25. novembril Eesti Rahvusringhäälingu uudistemajas toimuval tunnustussündmusel. Samas annab rahvastikuminister Riina Solman üle kodanikupäeva aumärgid inimestele, kes on edendanud kodanikukasvatust, väärtustanud kodanikuteadvust või teinud vabatahtlikku tööd oma kogukonnas. Samuti tunnustakse ideekonkursil „Mina suudan" osalenud koolinoori, kes jagasid oma mõtteid kogukonna probleemide kodanikualgatuse korras lahendamiseks.

Aasta kodaniku 2019 kandidaatide esitamise tähtaeg on pühapäev, 3. november. Oma kandidaadi saab esitada läbi veebivormi siin.

Mullu pälvis aasta kodaniku tiitli Maailmakoristuspäeva üks initsiaatoreid ja eestvedajaid ning Teeme Ära sihtasutuse juhataja Eva Truuverk.

 

Lisainfo:
Hannus Luure
Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakonna nõunik
526 1431
hannus.luure@kul.ee

 

 


Uutele bussipeatustele nime määramise eelteade

Nõo Vallavalitsus on koostanud eelnõu Meeri külla rajatavale uuele bussipeatusele kohanime määramiseks. Eelnõu kohaselt tehakse ettepanek määrata bussipeatusele nimeks Sirge.

Eelnõu

Nõo Vallavalitsus on koostanud eelnõu Unipiha külla rajatavale uuele bussipeatusele kohanime määramiseks. Eelnõu kohaselt tehakse ettepanek määrata bussipeatusele nimeks Karujärve.

Eelnõu


Matusest.ee - Suurim Matusekeskkond Eestis

Matusest.ee on Eesti suurim ja kiirelt arenev interneti matusekeskkond, mille eesmärk on aidata kõikjal Eestis kohalikel elanikel (kas matust korraldades või matusel osaledes) leida oma kodukohas kõik vajalikud teenusepakkujad (hetkel üle 750) ning nõuanded.

Regulaarse kontrolliga hoiame matusest.ee uuendatuna, sealhulgas omavalitsuste ning kohalike kalmistute vajalikud viited ning kontaktid. 

Abistava matuseinfo ja teenusepakkujad Nõo vallas leiate SIIT

Clearmind OÜ
www.matusest.ee arendaja 

 


Tartu Ärinõuandla eestvedamisel toimub juba kümnendat aastat järjest tunnustamiskonkurss Tartumaa HEA TEGU. Ettepanekuid tunnustamiseks ja tänamiseks oodatakse kuni 4. novembrini 2019

Tartu Ärinõuandla eestvedamisel toimub juba kümnendat aastat järjest tunnustamiskonkurss Tartumaa HEA TEGU. Sellega soovime esile tõsta ja tunnustada neid, kelle teod muudavad meie kodukohta paremaks, kogukonda ühtsemaks ning kodanikuühiskonda tugevamaks.

Soovime leida ja tunnustada 2019. aastal silma paistnud ja innukalt tegutsenud

 • aktiivseid kodanikuühendusi,
 • vabakondlasi/vabatahtlikke ja
 • vabasektori toetajaid.

Kandidaate saavad esitada nii kohalikud omavalitsused, äriühingud, üksikisikud kui ka mittetulundusühingud ise. Ankeet täidetav elektroonselt JA SELLE LEIAB SIIT

2019. aasta mittetulundusühenduse nimetus antakse organisatsioonile kelle tegevus on aasta jooksul toonud kaasa olulise positiivse muutuse tegutsemisvaldkonnas ja/või -piirkonnas.

Valikukriteeriumid:

 • hõlmatud sihtgrupi suurus ja noorte kaasatus; koostöö erinevate ühiskondlike gruppidega,
 • uudne lähenemine probleemile/uus idee ja seeläbi muutuse loomine oma valdkonnas/sihtrühmas,
 • organisatsiooniline ja majanduslik (nt. tegutsemine sotsiaalse ettevõttena) võimekus
 • tegevuste jätkusuutlikkus ja järjepidevus.

2019. aasta vabakondlasena/vabatahtlikuna tunnustatakse eestvedajana tegutsenud inimest ning oluline on, millist väärtust ja uut tegevust on vabakondlase panus piirkonda/valdkonda või ühendusse toonud.

Valikukriteeriumid:

 • kandidaadi poolne tegevus ei peaks kuuluma tema rahaliselt tasustavate tööülesannete hulka,
 • kandidaadi tegevus vabatahtliku tegevusena – sotsiaalne kõlapind, uudsus, vabatahtlikuna tegutsemise aeg ja millist väärtust on kandidaadi tegevus piirkonda/valdkonda või ühendusse toonud.

 2019. aasta mittetulundusühenduste tegevuse toetajana tunnustatakse kohalikku omavalitsust, eraisikut või äriühingut, kes on aidanud kaasa kodanikuühendustele soodsama keskkonna loomisel, toetanud mittetulundusühenduste tegevust rahaliselt või mõnel muul moel.

Valikukriteeriumid:

 • hea ja toimiv sisuline ühistegevus erinevate sektorite (kohalik omavalitsus, äriettevõte, mittetulundusühendused) vahel,
 • rahaline/mitterahaline panus MTÜde tegevusse.

Koos Kodukant Tartumaaga otsime lisaks

2019. aasta tublit tegu, mis on sündinud kogukonna enda panusest ja ilma projektitoetuseta. Tegu on tehtud ja ellu viidud, kas kogukonna oma jõududega, annetuste või muude toetajate abil.

Kandidaate saab tunnustamiseks esitada kuni 4. novembrini 2019.

Kõigis kategooriates tunnustatakse parimat meene  ja tunnustuskirjaga. Parimate välja kuulutamine toimub 28. novembril ning osalemise kutse saadame kõikidele, keda on tunnustamiseks esitatud kui ka neid esitanutele.

 

Lisainfo:
Kadri Pau
SA Tartu Ärinõuandla
MTÜ konsultant
Tel 742 8491, 5664 8135
e-post: kadri@arinouandla.ee


Juba järgmisel nädalal alustab Nõo valla mälumängusari! Registreeri oma võistkond juba täna ja kindlusta üks igakuine vahva õhtupoolik sõpradega kuni kevadeni!


VIII Tartumaa väärikate tervise- ja ohutuspäev toimub 22. oktoobril Nõo Spordihoones

Päevakava:
9.00 – 10.00 Kogunemine, Küpsised, kohv-tee. Tutvumine infolaudade, väljapanekute ja kohalike ettevõtjate ning käsitöömeistrite toodanguga

10.00 -10.05 Tantsurühm Triiniks

10.05 – 10.15 Tervitussõnad Tartumaa Omavalitsusliidu juhi, Nõo vallavanem Rain Sangernebolt ja Tartu Omavalitsusliidu rahvatervise- ja turvalisuse nõunik Lea Saulilt

10.15 – 10.25 Nõo põhikooli poistekoor

10.25 – 11.10 Psühholoog Monika Vändra ettekanne „Rõõm väikestest asjadest"

11.10 – 11.20 Virgutusvõimlemine, Kaire Laidla tutvustab olulisi harjutusi eakatele.

11.20 – 12.05 Geriaatria dotsent Kai Saksa ettekanne „Jälgi oma tervist"

12.05 – 13.05 Lõunasöök Nõo kooli sööklas. Tutvumine infolaudadega, kohalike ettevõtjate ning käsitöömeistrite toodanguga (saab kaasa osta – SULARAHA!)

13.05 – 13.35 Päästeameti peaspetsialist Taavi Siilbek räägib veekogude ohtudest

13.35–13.55 Piirkonnapolitsei Alik Säde räägib, kuidas hoiduda kelmidest ja pahatahtlikest inimestest

13.55 – 14.15 Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Reesi Efert räägib ohutust liiklemisest

14.15 – 14.25 Väike virgutusvõimlemine /Kaire Laidla/

14.25 – 14.50 Ohvriabi töötaja Riina Laane räägib sellest, keda ja kuidas ohvriabi saab aidata

14.50 – 15.10 Tervise  Abi OÜ esindaja Ligita Haavik

15.10 – 15.20 Laululapsed

15.20 – 15.50 LOOSIMINE

HEAD TEED KOJU!

 

Päeva juhib Andri Viinalass.

NNõo valla kohalikud ettevõtjad ja käsitöömeistrid tutvustavad ja pakuvad oma toodangut. Väljapanekute ja infolaudadega on  kohal Päästeamet, Maanteeamet, Politsei, Ohvriabi, Punane Rist jt.

Abivahendite ettevõtted ja ühendused tutvustavad teenuseid ning müüvad oma tooteid (SULARAHA).

ÜRITUS ON OSALEJATELE TASUTA!
Üritusele registreeruda hiljemalt 15. oktoobriks 2019.a. oma valla sotisaaltöötaja vahendusel.
Lisainfo: Ene Mölter tel 505 6437 või 745 5475

 


Lastekaitse Liit pakub noortele võimalust saada stipendiumi oma ande arendamiseks

Lastekaitse Liidu fond toetab põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, kellel on märkimisväärseid saavutusi õppetöös (aineolümpiaadid) või muul harrastataval alal (spordivõistlused, konkursid vms). Stipendium on ette nähtud osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel; huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi ei saa kasutada üldharidusliku erakooli õppemaksu tasumiseks ega ka õpinguteks väljaspool Eestit. Taotlusi saavad esitada põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilased.

Lastekaitse Liidu fondi stipendiumi taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • Täidetud stipendiumi taotlemise ANKEET(Täidetud ankeedi näidise leiad SIIT)
 • Taotluse põhjendus (miks just Sina peaksid saama rahalise stipendiumi ja kuidas sa seda kasutaksid)
 • Vähemalt ühe soovitaja põhjendus (õpetaja, juhendaja või Sinu meeskonnakaaslane)
 • Lühiülevaade senistest saavutustest (palun kirjuta, millised on olnud Sinu edusammud, võidetud võistlused ning üritused, millest oled juba varasemalt osa võtnud)
 • Tõend vastavast õppeasutusest, huvi- või spordikoolist

NB! Igalt taotlejalt võetakse vastu ainult üks taotlus. Eelmisel aastal stipendiumi saanud isik ei saa esitada taotust järgmiseks aastaks.

Stipendiumitaotlusi võetakse vastu igal aastal 1. septembrist kuni 15. oktoobrini SA Eesti Rahvuskultuuri Fond taotluse ankeedil, mille saab Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljelt. Taotluse ankeedile lisatakse trükitud taotluse põhjendus, vähemalt ühe soovitaja põhjendus ja tõend vastavast õppeasutusest, huvi- või spordikoolist. Stipendiume jagatakse kord aastas, novembrikuus.

Rahuldatud taotluste nimekiri avaldatakse ajakirjanduses, SA Eesti Rahvuskultuuri Fond ja Lastekaitse Liidu koduleheküljel: www.erkf.ee ja www.lastekaitseliit.ee

Taotlus saata:
SA Eesti Rahvuskultuuri Fond
Lauteri 7-13
10150 Tallinn
Tel. 601 3428
Faks 601 3429
e-post: post@erkf.ee

Lisainfo:
Lastekaitse Liit
Endla 6-18
10142 Tallinn
Tel. 6311 128
e-post: liit@lastekaitseliit.ee


Vabaühenduse võimekus tegutseda ehk kuidas kaasata vabatahtlikke?

Eesti suurimad ja tuntumad ühiskondlikud algatused tuginevad kõik suuresti vabatahtlike panusele. Mõelge, hetkeks, milline oleks ilma vabatahtlike toeta näiteks Arvamusfestival? Millised oleksid teeme ära talgud, kui keegi vabatahtlikult koristama ei tuleks, mis oleks selle mõju? Kui palju maksaks Draama Festivali osavõtt, kui vabatahtlikud ei aitaks organiseerida? Kui kaua jaksaksid rahvasportlased Tartu maratonil suusatada, kui pausidel ei pakuks vabatahtlikud kosutust?

Eestis on vabatahtlikuks olemine üsnagi levinud. Kevadel avaldatud vabatahtlikus tegevuses osalemise uuringu tulemused näitavad, et viimase viie aastaga on vabatahtlike osakaal Eestis kasvanud (31%-lt 49%-le). Tegevusvaldkondadena on levinuimad kohaliku elu edendamine (42%), keskkonnakaitse (34%), haridus ja teadus (23%) ning sport (21%). Me oleme aru saanud, et kui ise panustame kogukonda siis saame ka elutingimusi paremaks kujundada.

Samas toob uuring välja ka murekoha – on näha, et aktiivselt kasvab ühekordselt vabatahtlikuna panustavate osakaal. Samal ajal tunnevad organisatsioonid puudust just püsivabatahtlikest, kes ühenduse tegevustes pikemalt kaasa mõtleks ja aitaks ka lisaks tegevusi ise planeerida.

Vabatahtlike kaasamine pole aga raketiteadus. Selleks, et vabatahtlik tahaks ühendusse tagasi tulla ja veel panustada peab ühendus ise ka vabatahtlike kaasamise hästi läbi mõtlema.

Seetõttu ongi hea, et Eesti Külaliikumine Kodukant ja Vabaühenduste Liit on ühendusi selles osas aitamas. Kutsume üles Tartumaa vabaühendusi ja teisi organisatsioone-asutusi osalema Vabatahtlike kaasamise ABC koolitusel, kus fookuses  Eestisse hiljuti elama asunud, teise kultuuritaustaga  inimeste kaasamine vabatahtlikeks!

Koolitus käsitleb vabatahtlike kaasamise põhitõdesid (vastavalt vabatahtliku tegevuse juhtimise ringi põhimõtetele) ning asjaolusid, mida tuleks silmas pidada  teisest kultuuriruumist tulevate inimeste kaasamisel vabatahtlikeks. 1-päevane koolitus toimub Tartumaal juba 17. oktoobril 2019.

Koolituse järel saavad vabaühendused osaleda ka vabatahtliku sõbra märgise nõustamisprotsessis, et mõelda oma vabatahtlike kaasamisprotsess tervikuna läbi (värbamine, juhendamine, arenguvõimalused, tunnustamine), saada kõrvalpilku ning head nõu vabatahtliku tegevuse tõhusamaks korraldamiseks oma ühenduses.

Koolitus ja vabatahtliku sõbra märgise nõustamine viiakse läbi projekti „Uussisserändajate vabatahtliku tegevuse edendamine Eestis" raames. Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ning riigieelarvelistest vahenditest.

Koolitusel osalemiseks ja lisainfo saamiseks võtke ühendust MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant projektijuhi Tanel Mätlikuga, e-post: tanelmatlik@gmail.com, tel: +372 510 2705

 

Kai Klandorf
Vabaühenduste Liit


Nõo laste laulustuudio kutsub laulma!


Ilmunud on Nõo Valla Lehe oktoobrikuu number

Maal elamise päeval külastas Nõo valda 608 inimest

Nõo valla tervisemeeskond tänab Teid, head nõokad ja külalised, kes te osalesite Maal elamise päeval Nõo vallas!
Meie avatud asutusi külastas 608 inimest, kellel oli võimalus käia tutvumas 19 külastuspunktis.
Meil oli rõõm kogeda teie vau-efekti:
- kui te avastasite siinseid asutusi või huvitegevuse võimalusi;
- et te tutvusite siinsete kinnisvaravõimalustega, eesmärgiga oma kodu maale soetada;
- et te uudistasite koole ja lasteaeda, sooviga oma laps panna Nõo valla haridusasutusse;
- et te sattusite vaimustusse kleepsukogumise süsteemist ja saite esimesest kogutud kleepsust innustust külastada plaanitust veelgi rohkem asutusi;
- et te hindasite ürituse laiapõhjalisust ja märkasite meie inimesi ning polnud kitsid ka kiituse jagamisega;
- et te nimetasite päeva nostalgiapäevaks;
- et ühel meie valla ettevõttel läks õnneks teie seast abitööjõudu leida.
Aitäh, et muutsite päeva imeliseks, andes meile tagasisidena häid emotsioone ja usume, et ka teil oli Nõo vallas hea.

Soovime tänada ettevõtjaid, allasutusi, seltsinguid ja sihtasutusi, kes avatud ustega enda juurde külastajaid ootasid. Aitäh bussijuhtidele, kes huvilisi alevikust küladesse sõidutasid. Täname Soolo Cateringi avatud kohviku eest, Nõo valla käsitöömeistreid, kes oma tooteid teile tutvustasid ja kõiki neid, kes auhinnaloosi laua katsid.

PS Auhinnad on juba välja loositud, võitjatega võetakse peagi ühendust!
Maal elamise päeva kokkuvõtet saab lugeda ka Nõo Valla Lehe oktoobrikuu numbrist.

Pildigalerii

Nõo Tervisemeeskond

 


Politsei teavitab, et oktoober on ebaseaduslike relvade loovutamise kuu

Oktoobrikuus korraldab politsei elanikelt relvade kogumise kampaania, mille eesmärk on teavitada inimesi relvade omamisega seotud kohustustest, vähendada registreerimata relvade hulka ja suurendada seeläbi ühiskonna turvalisust. Varasemalt korraldatud kampaaniate abil on politseile üle antud sadu ebaseaduslikke tulirelvi, nende osi ning laskemoona.

Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Riita Proosa sõnul on oktoobrikuus eestimaalastel taas võimalik karistust kartmata oma kodust, maamajast või mujalt leitud omanikuta ja registreerimata ebaseaduslikud relvad politseile üle anda. „Oma töös näeme sageli, et inimesed leiavad vanade majade renoveerimisel ja suuremahuliste ehitustööde käigus nii eramute lagede seest, pööningult kui ka seinte vahelt oma esivanemate või lähisugulaste tulirelvi. Osa inimestest annab leidrelvast politseile kohe teada, ent on ka neid, kes teadmatusest või karistust kartes peremeheta jäänud relvad laka peale tolmu alla jätavad," rääkis Proosa.

Ta lisas, et oktoobrikuus startiv üleriigiline kampaania ongi mõeldud kogukonna teadlikkuse tõstmiseks ning inimeste kodudes, maamajades või mujal hoitavate ebaseaduslike relvade loovutamiseks. „Üleskutse on mõeldud eelkõige küll ebaseaduslike tulirelvade loovutamiseks, kuid politsei ootab vihjeid ka kõikide teiste relvade, näiteks gaasi-, pneumo- ja külmrelvade ning kõikvõimalike tulirelva osade ja laskemoona kohta," loetles Proosa.

Politseiametnik meenutas, et tulirelvade ja nende oluliste osade ning laskemoona seaduslikuks valdamiseks peab omanikul olema politsei väljastatav relvaluba või kollektsioneerimisluba. „Relvaloata tulirelva omamine on seadusega karistatav," toonitas Proosa. Ta nentis, et ekslikult on inimeste hulgas levinud arusaam, et kui nende valduses olev tulirelv ei ole töökorras, laskekõlblik või on roostes, ei pea seda politseis registreerima ning relvaluba taotlema. „Nii see aga tegelikkuses ei ole ning fakt on, et laskekõlbmatu on tulirelv vaid siis, kui selle on jäädavalt laskekõlbmatuks tunnistanud kehtestatud reeglite järgi vastava tegevusloaga isik ja kinnitanud pädev asutus oma dokumendiga," selgitas Proosa ning lisas, et oktoobrikuu annabki kõigile võimaluse põhjendamatut hirmu tundmata kodus leiduvad terved või katkised ebaseaduslikud ja peremeheta jäänud relvad politseile üle anda.

Vanemkomissari kinnitusel võivad oktoobrikuus politsei poole südamerahus pöörduda ka kõik need inimesed, kel varasemast ajast kodus mõni emotsionaalse väärtusega esivanemate registreerimata relv. „Sellistest perereliikviatest tuleks niisamuti politseile teada anda ning edastada soov relva registreerimiseks või mälestusesemena jäädavalt laskekõlbmatuks muutmiseks. Politsei kontrollib relvade tehnilist seisukorda ja aitab võimalusel tsiviilkäibesse lubatud tulirelva seaduslikult registreerida," kommenteeris ta ning lisas, et sel juhul peavad olema täidetud kõik seadusest tulenevad nõuded.

Relvade üleriigilise loovutamise kampaania algab 1. oktoobril ning kestab kuu lõpuni. Relvaseaduse järgi peab iga inimene, kes on leidnud kaotatud, maetud, peidetud või mahajäetud relva ja laskemoona, sellest viivitamatult politseid teavitama ja leiu üle andma. Leiu üleandmiseks soovitab politsei esimesel võimalusel ühendust võtta kas oma kandi piirkonnapolitseinikuga või helistada häirekeskuse lühinumbril. Seejärel tuleb politseiametnik ise tulirelvale järele ja toimetab selle ohutult politseisse hoiule.

Viimati viidi sarnane üleriigiline kampaania läbi kümme aastat tagasi ning toona jõudis politseisse hoiule 55 relva, 1301 padrunit ja seitse relvarauda. Peamiselt oli tegu jahi- ja vintpüssidega, ent hoiule anti ka sõjaaegseid relvi, nende osi ning laskemoona. Huvitavamateks loovutatud relvadeks oli näiteks püstol Mauser, mida valmistati masstootmises kuni 1939. aastani ning püss Arsenal, mida toodeti Eesti tehases kuni aastani 1941. Suurem osa relvi, millest inimesed politseile teada andsid, olid kehvas seisukorras, kasutuskõlbmatud ning katkised.

Ragne Keisk
PPA pressiesindaja
7308850 / 59125457

 


Tartu Terminal avas Nõos tankla

26. septembril avas Nõos teenindusjaama Tartu Terminal AS. Nõo teenindusjaam on mugav peatuspaik nii kohalikule elanikule kui ka maanteel liiklejale pakkudes mitmekülgset valikut sooje ampse, parimaid kohvijooke, snäkke, karastavaid jooke, kuid samas ka vajalikku koju kaasa. Teenindusjaam on avatud kella kuuest hommikul kuni 23ni õhtul, kütust aga on võimalik tankida ööpäevaringselt ja tasuda saab makseautomaadis.

„Autokütustest on saadaval kõik põhiline – diislikütus, bensiinid, eriotstarbeline diislikütus põllu- ja kalameestele ning lisaks raskeveokitele mõeldud AdBlue. Lisateenustena pakume järelhaagiste renti, tolmuimeja kasutamise võimalust, gaasiballoonide vahetust/ostu, kaminapuid ja auto puhastamiseks tolmuimeja kasutamise võimalust", rääkis Tartu Terminali juhatuse liige Raido Raudsepp.
Tankla avamisest on võimalik pikemalt lugeda Nõo Valla Lehe oktoobrikuu väljaandest.

Pildigalerii

 

NobeNõo ürituste raames alustab mälumängusari

Juba neljapäeval, 17. oktoobril, kell 19.00 alustab Nõo Põhikooli aulas oma esimest (ja loodetavasti mitte viimast) hooaega Nõo valla mälumängusari, mis toimub ühe osana NobeNõo vahvatest sündmustest!

Sügisest kevadeni vältav ettevõtmine koosneb viiest etapist (oktoober, november, jaanuar, veebruar, märts). Mälumängud toimuvad üks kord kuus kolmapäeviti (v.a esimene etapp, mis toimub neljapäeval) Nõo valla erinevates paikades algusega kell 19.00.

Teise etapi toimumisaja ning koha avaldame novembrikuu Nõo valla lehes ning valla kodulehel ja facebookis. Lisainfo mälumängusarja toimumisaegade ja reeglite kohta leiad ka www.vabakas.ee alajaotusest NobeNõo.

Igas mängus kõlab 30 küsimust, mis esitatakse mängijatele viieste plokkidena. Igale küsimusteplokile vastamiseks on aega 10 minutit. Maksimaalselt on igas mängus võimalik koguda 60 punkti. Viiest etapist läheb iga võistkonna koondarvestuses arvesse neli paremat tulemust.

Sarjas on oodatud osalema kõik neljaliikmelised mälumänguhuviliste võistkonnad! Kui olete ka kolmekesi, tulge ikka! Ainsaks tingimuseks on, et võistkonna liikmed peavad elama või töötama Nõo vallas. Peljata ei tasu — enamus osalevatest mängijatest ei ole professionaalsed mälumängurid, vaid uudishimulikud ja laia silmaringiga inimesed, nagu sinagi! Küsimusi saab olema seinast seina erinevatel teemadel (kultuur, sport, ajalugu, varia, muusika).

Mälumängu küsimused koostavad ning mängu viivad läbi Reemet Ruuben ja Jaak Rooden, keda nõu ja jõuga abistab NobeNõo. Sarja ja iga mängu auhinnalaua katavad toetajad ja NobeNõo.

Kui soovid oma võistkonnaga (pere, sõpruskond, töökaaslased, jne) osaleda, anna osavõtusoovist (võistkonnaliikmete nimed ja võistkonna nimi) teada hiljemalt 15. oktoobriks meiliaadressile reemet.ruuben@noopk.ee (siis teame laudadega arvestada), kuid ka kohapeal liitujad on teretulnud.

Reemet Ruuben


Algasid Nõo Lihatööstust ja teisi ettevõtteid teenindava Voika tänava rekonstrueerimistööd

Algasid Nõo alevikus asuva Voika tänava haru (Veski ja Lao tänava vahel) rekonstrueerimistööd. Tööde käigus rekonstrueeritakse teekate ja rajatakse osaliselt ka tänavavalgustust. Asfaltkatet rekonstrueerib soodsaima pakkumuse teinud aktsiaselts TREF.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium jagas märtsi algul kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhiseid investeeringutoetusi. Nõo vald sai ettevõtlusega seotud tee toetust 47 005 eurot Voika tänava rekonstrueerimiseks, millele lisandub Nõo valla omaosalus. Tegemist on Nõo vallas enim ettevõtlusega seonduva teelõiguga, mida kasutavad teiste hulgas Nõo Lihatööstus, Berendsen Textile Service ja Cautes. Tööd teostatakse 2019 aastal.

Ehitus- ja majandusosakond.