Detailplaneeringu teated

Nõo Vallavalitsus kehtestas 19.04.2018 korraldusega nr 120 Nõo vallas Nõo alevikus asuva Liivamäe katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu (Töö nr DP-0170). Planeeritava ala pindala on ca 0,63 ha. Planeeringuga tehakse ettepanek Liivamäe katastriüksus jagada kaheks üksikelamu krundiks. Igale krundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks. Planeering on kooskõlas Nõo valla üldplaneeringuga. Planeeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Detailplaneeringu maretjalidega on võimalik tutvuda siin.