Üldhooldusteenusele suunamine ja teenuse vallaeelarvest osaline rahastamine

Väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Teenust on õigus saada isikul, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Nõo vallas ja kes ei ole suuteline teenuse saamist ise korraldama ja selle eest täies mahus tasuma.

 Teenuse taotlemine

Teenusele suunamist võib taotleda isik ise, tema sugulased, naabrid, perearst jt isikud. Teenuse taotlemiseks esitatakse vallavalitsusele põhjendatud taotlus, millele lisatakse:
 1) perearsti tõend isiku hooldekodusse paigutamise vajalikkuse ning tema tervisliku seisundi kohta;
 2) hooldust vajava isiku kirjalik nõusolek teenusele asumiseks.

Teenusele suunamise otsustamine

Teenusele suunamise või sellest keeldumise otsustab Nõo Vallavalitsus korraldusega kümne tööpäeva jooksul arvestades viimase nõuetekohase dokumendi saamisest.
Hooldust vajava isiku võib teenusele suunata tähtajaliselt või tähtaega määramata.
Tähtaega määramata võib teenusele suunata isiku, kellel puudub ülalpidamiskohustusega isik või kui ülalpidamiskohustusega isik ei suuda mõjuvatel põhjustel talle seadusega pandud kohustusi täita.
Tähtajaliselt võib teenusele suunata isiku eesmärgiga võimaldada omastehooldajatele puhkust kokku kuni üks kuu kalendriaastas.

Täpsem info teenuse taotlemise ja rahastamise kohta:
Üldhooldusteenusele suunamise ja teenuse vallaeelarvest osalise rahastamise kord